Juridische disclaimer - algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website inventaris.onroerenderfgoed.be, hierna 'de website' genoemd, is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Het agentschap Onroerend Erfgoed besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of tijdig bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite via het contactformulier.

Wij spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website vrij en zonder tegenprestatie te raadplegen en voor persoonlijk en wetenschappelijk gebruik te downloaden en te reproduceren. Het is eveneens toegestaan naar de informatie te linken (via hyperlink) en te citeren mits u de bron correct vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, boek XI betreffende intellectuele rechten. Commercieel gebruik van de gegevens op de website is niet toegestaan.

Voor sommige content van de website kunnen expliciet bijkomende beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Wij leveren ook de nodige inspanningen om het auteursrecht op de afgebeelde erfgoedobjecten uit te klaren. Over de reproductie van de informatie en om mogelijke inbreuken op het auteursrecht te melden, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het contactformulier of per post.

Het agentschap Onroerend Erfgoed en bij uitbreiding de Vlaamse overheid behoudt ten alle tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd met uitzondering van persoonlijke gegevens (naam, e-mail, adres, ...). De Vlaamse overheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse overheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden ter verbetering van de aangeboden diensten en de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het agentschap Onroerend Erfgoed biedt links naar deze inhoud aan ter informatie en is niet verantwoordelijk voor de juistheid en kwaliteit van de gegevens. Het agentschap Onroerend Erfgoed beschikt bovendien over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom ook geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het staat u vrij op uw eigen website hyperlinks aan te brengen naar (onderdelen van) de website, mits correcte vermelding van de bron (zie boven).

Geschillen

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

  • 85.273 relicten bouwkundig erfgoed
  • 650 bouwkundige gehelen
  • 728 landschapsatlasrelicten
  • 138 archeologische zones
  • 822 tuinen en parken
  • 3.407 bomen en struiken
  • 134 vaartuigen
  • 266 orgels
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.