Inventaris bouwkundig erfgoed in Limburg vastgesteld

dinsdag 23 januari 2018

Ondertekening besluit

Op 16 januari 2018 ondertekende minister Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de rechtsgevolgen treden in werking op 1 februari 2018.

Het opstellen van een inventaris van bouwkundig erfgoed in Limburg is bedoeld om het behoud van relicten en bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde te stimuleren. Door deze inventaris formeel ‘vast te stellen’ bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op deze lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen die het behoud stimuleren.

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je vindt het, samen met de bijhorende bestanden, ook terug op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Bij het besluit horen vier beveiligde, digitale bestanden. Wij maken je graag wegwijs in deze documenten.

Behandeling van bezwaren en adviezen

Limburg is de eerste van de vijf Vlaamse provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld. Nieuw daarbij is de organisatie van een grootschalig openbaar onderzoek dat aan de vaststelling vooraf gaat. Voor de vaststelling in Limburg kreeg iedereen de kans om tussen 1 juni en 30 juli 2017 opmerkingen of bezwaren in te dienen over de 5858 bouwkundige relicten en 63 bouwkundige gehelen die in het besluit opgenomen konden worden. Via een online kaart van Limburg kon je alle administratieve en inhoudelijke gegevens consulteren. Je kon ook bezwaar maken tegen de schrapping van 214 bouwkundige relicten en 2 bouwkundige gehelen uit het vorige vaststellingsbesluit van 2014.

De inhoud en de behandeling van de ingediende bezwaarschriften en het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, maken deel uit van het vaststellingsbesluit. De aanhef van het besluit verwijst naar het beveiligde, digitale bestand met de naam 'vaststelling_01_02_2018_behandelingadviezenbezwaren'. Dat kun je downloaden op onze besluitendatabank op de pagina van het vaststellingsbesluit.

Het besluit: wat wordt vastgesteld?

Het vaststellingsbesluit bestaat uit vier artikels. Artikel 1 definieert alle onroerende goederen die in het nieuwe besluit worden vastgesteld. Dat zijn in totaal 5841 bouwkundige relicten en 63 bouwkundige gehelen, verspreid over de hele provincie. Het bijhorende digitale bestand 'vaststelling_01_02_2018_artikel1' bevat een gegeorefereerd plan waarop de onroerende goederen nauwkeurig worden aangeduid. Dit plan, beschikbaar op de pagina van het vaststellingsbesluit, kan ingeladen worden in GIS om het te raadplegen.

Vanaf 1 februari, de dag waarop de rechtsgevolgen in werking treden voor die relicten en gehelen, zijn de kaartgegevens voor iedereen raadpleegbaar op het geoportaal en op de inventariswebsite. In artikel 3 van het besluit wordt hiernaar verwezen. We zullen er die dag de nodige aandacht aan besteden op onze websites.

Artikel 2: schrappen van Limburgs bouwkundig erfgoed

Artikel 2 van het besluit regelt de schrapping van bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg uit het vorige vaststellingsbesluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014. Relicten kunnen geschrapt worden omdat ze niet beantwoorden aan de definitie van bouwkundig erfgoed zoals opgenomen in de inventarismethodologie (bv. archeologisch of landschappelijk erfgoed), of niet langer erfgoedwaarde bezitten, of niet langer voldoende goed bewaard zijn.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een lijst van 214 relicten en 2 gehelen voorgelegd die niet langer opgenomen zouden worden in de vaststelling. Drie daarvan, verzameld in het bestand 'vaststelling_01_02_2018_artikel2' stonden onterecht in de lijst: deze relicten bleken niet gesloopt en blijven vastgesteld volgens het besluit van 2014. Het bestand kan gedownload worden op de pagina van het vaststellingsbesluit.

Op basis van ingediende bezwaren werden nog 20 extra relicten geschrapt. In het bestand 'vaststelling_01_02_2018_nietmeervastgesteld' staan alle 231 relicten en 2 gehelen die geschrapt werden, telkens met de reden. Ook deze lijst kan je downloaden op de pagina van het vaststellingsbesluit.

Artikel 4: in werking op 1 februari 2018

De rechtsgevolgen van het besluit treden in werking op 1 februari 2018. Tot die dag blijft het vorige besluit van 2014 gelden en kunnen we de nieuwe gegevens nog niet publiceren op de inventariswebsite en op het geoportaal; de nieuwe gegevens en rechtsgevolgen gelden immers nog niet en zouden de gegevens uit het besluit van 2014 overschrijven.

Op 1 februari 2018 vind je alle gegevens uit het nieuwe ministeriële besluit van 16 januari 2018 op het geoportaal terug. Ook zullen alle fiches te vinden zijn op de inventariswebsite. Over al deze aspecten, en over de rechtsgevolgen gekoppeld aan het besluit, vind je dus vanaf 1 februari meer informatie op onze websites.

Meer informatie

Meer informatie over het vaststellen van inventarissen onroerend erfgoed vind je op de website: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/

Het besluit en de vier bijhorende bestanden vind je op de besluitendatabank op deze pagina: https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14564

Heb je ondertussen vragen, dan kan je terecht bij het inventaristeam via het mailadres inventaris@onroerenderfgoed.be of telefonisch op 02-5531833 (Elise Hooft).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.