Lakenhal versie 1 03092013

Tekst van Lakenhal (https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/818)

Negen traveeën lang en vijf traveeën breed gebouw opgetrokken uit ijzerzand- en zandsteen.

Historiek

Al in 1270 was er sprake van een Lakenhal in Diest. In 1346 gaf Thomas, heer van Diest, toestemming aan de lakenwevers en –handelaars om een groter gebouw te bouwen. Een inscriptie op de bewaarde ‘eerste steen’ vermeldt dat de bouwwerken startten op 14 september 1346: “INCEPTA EST ISTA HALLA ANNO”/”DOMINI M C C C X L V I”/ “MENSIS SEPTEMBRIS IN DIE SCC.CRUSIS”.

In 1822 werd de gevel aan de Scholenstraat gerenoveerd. Afgaande op de bouwstijl en -materialen zijn de verdiepingsvensters in de zijgevels en de twee rondboogvensters in de gevel van de Felix Moonsstraat vermoedelijk ook in die periode aangebracht.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de funderingen van vermoedelijk het vroegere belfort blootgelegd door Kanunnik Lemaire. Deze funderingen kunnen verklaren waarom de binnenkant van de gevel aan de Scholenstraat eruit ziet al een vroegere buitengevel en waarom deze gevel schuin geplaatst is ten opzicht van het geometrische grondplan.

De lakenhal zou in de loop van zijn geschiedenis verschillende functies hebben vervuld. Zo werd het gebouw gebruikt als slachthuis, legerplaats voor troepen en paardenstal. Op het einde van de 19de eeuw werd het gebouw gebruikt als gemeenteschool en in het begin van de 20ste eeuw als brandweerkazerne, tekenschool en toneelzaal. Na interieurrestauraties in de jaren 1960 werd de lakenhal omgevormd tot de stadsfeestzaal en muziekschool.

Beschrijving

De classicistisch geïnspireerde gevel aan de Scholenstraat dateert van 1822. De gevel is symmetrisch opgebouwd in baksteen en heeft een centrale ingang voorzien van een vooruitstekende architraaf. De gevel aan de Felix Moonsstraat is symmetrisch opgebouwd met een centrale ingangspoort geflankeerd door telkens één blind rondboog- en één blind spitsboogvenster. De zijgevel in de Hallestraat kenmerkt zich door een regelmatige gevelordonnantie met verticale geleding aangegeven door versneden steunberen. Het gelijkvloers telt zeven grote rondboogvensters en twee spitsboogvensters, de verdieping acht kleinere rondboogvensters en één klein vierkant venstertje aan de rechterkant. De zijgevel aan de binnenkoer heeft een quasi identieke ordonnantie met uitzondering van het ontbrekende kleine venstertje. Aan de rechterkant zijn er bovendien nog twee drielobbige muurnissen en een waterspuwer bewaard.

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000113, Voormalige Lakenhalle, restauratiedossier architect L.G. Bondroit 1983.

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 2013

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Lakenhal [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148763 (geraadpleegd op 05-12-2020)