Proefsleuvenonderzoek Popering Duinkerkestraat fase 1

Tekst van Duinkerkestraat Fase 1 (https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218176)

proefsleuvenonderzoek: drie proefsleuven
De bodemkundige profielen tonen aan dat het gebied onderhevig is geweest aan hellingserosie waarbij colluviale afzettingen van hogerop de helling afgezet werden op het terrein en grote delen van het terrein bedekt werden. De oudste afzetting dateert, gezien aanwezigheid van fragment grijs aardewerk, uit de middeleeuwse periode.
De algemene bodemopbouw in het zuidwesten van het terrein bestaat uit een AC-profiel. Bovenaan bevindt zich de Ap-horizont (een regelmatig geploegde of antropogeen bewerkte A-horizont) met daaronder één of meerdere opgebrachte pakketten (Aa-horizonten, verplaatste moederbodem), lokaal afgewisseld met colluviale sedimenten en helemaal onderaan de C-horizont. Enkel in het uiterste noorden van het terrein werd er een profiel B-horizont vastgesteld.
In het zuiden van het plangebied zijn geen archeologisch relevante sporen aangetroffen; dit deel wordt dan ook op de GGA kaart geplaatst.
de sporen die gevonden zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek kunnen gelinkt worden aan een middeleeuws erf dat zich (vermoedelijk) langs de toenmalige Duinkerkestraat bevond.
De meerderheid van de sporen concentreren zich naar het noorden van het terrein toe, aan de Duinkerkestraat. Op die plaats staat een oud wegtracé gekarteerd, één van de uitvalswegen nabij de historische kern van Poperinge. Vermoedelijk verband met 13de-eeuwse stadsuitbreiding. In het zuidelijk gedeelte van het terrein, zowel op perceel 416L als 417T, werden zo goed als geen sporen aangetroffen.
Alle sporen kunnen gedateerd worden in de periode 12de tot 16de eeuw. Het gaat om paalsporen, kuilen, afvalkuilen, enkele greppels en grachten, en de rand van een grote gracht, met onder andere twee kuilen die zeker in de periode 13de - midden 14de eeuw te dateren zijn. Centraal in het gebied bevind zich een colluviumlaag uit de middeleeuwse periode. Naar het zuiden toe is er ook een waterput/waterkuil. In het noorden van het gebied zijn er ook enkele oudere sporen afgaand op de vulling en uitloging van de sporen. Aan de noordzijde van het terrein is er ook een verstoorde zone die verband houdt met de uitbraak van de voormalige woning of bijgebouw.
Het laatmiddeleeuws aardewerk omvat grijs gedraaid, rood geglazuurd, wat steengoed, wat slibversierd aardewerk, wat hoogversierd aardewerk, wat dakpanfragmenten. De sporen bevatten ook dierlijk bot.
12de tot 16de eeuw

Het proefsleuvenonderzoek leverde ook enkele WO I restanten op: concentratie van enkele ijzeren scherven van projectiel of granaat, bodemfragment van een fles en wat afzonderlijke glaswandscherven, ijzeren bakje van ca. 17 cm op ca. 7-8 cm, vermoedelijk voedselcontainer (blik), bord uit porselein met merkteken fabrikant, met wapenschild met weerszijden een letter ‘B’ en ‘F’ en inscriptie ‘2 ?’. en ‘made in Belgium’, mogelijk geproduceerd door Boch Frères in La Louvière, en zo ten vroegste daterend uit 1844 (datum oprichting filiaal in België).


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinkerkestraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/361716 (geraadpleegd op ).