Geografisch thema

Kampveldstraat

ID
11461
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11461

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van het centrum van Oostkamp, net ten noorden van de Papenvijversstraat die de grens vormt tussen Oostkamp en Hertsberge. De straat loopt van de Hertsbergsestraat in zuidwestelijke richting naar de Kampveldstraat en heeft ongeveer halverwege een tweede tracé dat in noordwestelijke richting loopt tot de straat eindigt tegenaan de Rivierbeek. Aan de noordkant van de beek loopt een tracé verder, dat dan uitmondt in de Waterstraat. De straatnaam verwijst naar het natuurgebied Kampveld, één van de historische veldgebieden die Oostkamp rijk was (cf. Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden), gelegen tussen de twee vertakkingen van de straat. Vandaag bestaat het Kampveld uit o.m. veld en bos als resultaat van systematische ontginningen met daarnaast een planmatige aanleg van de dreven. Ter hoogte van de noordwestelijk gelegen zijarm van de Kampveldstraat bevindt zich een glooiend beekdallandschap met de samenvloeiing van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek ten westen van de Waterstraat; de bomen langs de beken zijn Canadese populieren.
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt het Kampveld ingetekend als een aaneenschakeling van velden met enkele dreven en enkele stukjes heidegebied. In de eerste helft van de 19de eeuw behoort de noordwestelijke (nog niet tot de Rivierbeek lopende) vertakking van de straat nog niet tot het officiële stratenpatroon van de gemeente. Enkel het hoofdtraject wordt op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) aangeduid als "Chemin n° 7", omschreven als "Chemin du celui dit Zwinhaeghestraet au hameau de Erkeghem y au chemin dit Ruisseleedschenheerweg", zogenaamd "Campveldstraet". Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) (cf. afbeelding) is het Kampveld zelf duidelijk beplant met bomen met percelering volgens dambordpatroon. Op een mutatieschets van 1865 wordt de straat aangeduid als straat van Waardamme naar Erkegem. Volgens G. Claeys zou de Kampveldstraat ook de "Langewaterstraat" genoemd zijn, naar de bijnaam van de Hertsbergebeek, met name 't Langewater, die de straat in het begin kruist. Ook de hoeve op de hoek met de Hertsbergsestraat krijgt diezelfde naam (cf. Hertsbergsestraat nr. 52). In de jaren 1960 vestigen zich twee bedrijven - Suikers Lebbe N.V. en Transwest - aan de oostzijde van de straat, nadat de gemeente de gronden heeft aangekocht. Geleidelijk aan maakt de Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie (WVI) de omliggende gronden klaar voor de komst van nog bedrijven. Uitgebreid in het midden van de jaren 1980 en in het begin van de jaren 1990, gerealiseerd via een BPA. Thans circa 35 hectare groot en volledig volzet.
In 2001-2002 koopt het Vlaamse Gewest (afdeling Bos en Groen) een aaneengesloten groendomein van 238 hectare bos- en landbouwgronden in het zuiden van de gemeente Oostkamp, waaronder het Kampveld, om tegen het jaar 2020 grotere gebieden bos te kunnen verwezenlijken door landbouwgronden om te zetten in bos. Het gebied wordt sindsdien opengesteld voor wandelaars cf. de Kampveldroute, die vertrekt van aan de pas aangelegde parkeergelegenheid aan de Waterstraat.

Straat met zeer ambigue uitzicht. Oostkant gedomineerd door industriezone Kampveld, terwijl de westkant rijke landschappelijke en bouwkundige kwaliteiten vertoont door de aanwezigheid van in eerste instantie de 19de-eeuwse "Kampveldhoeve" (cf. nrs. 22-24). Ten westen van de Kampveldstraat bevindt zich de ankerplaats "Kastelen Gruuthuyse, Cellen, Erkegem en het Kampveld" cf. landschapsatlas. De loop en de bedding van de Rivier- en later de Hertsbergebeek is beschermd als landschap bij M.B. van 09/10/1992; de Hertsbergebeek heeft een meanderend verloop met talrijke steile stootoevers en zachte aanslibbingsoevers en wordt op vele plaatsen begeleid door populierenrijen. Bovendien zijn tot op heden langs de straat restanten van het middeleeuwse heidegebied (cf. Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden) te zien, o.m. door de aanwezigheid van struikheide, pijpestrootjes en andere heideplanten.
De straat is twee opvallende hoeves rijk: enerzijds de Torenhoeve, zogenaamd naar de duiventoren (cf. nr. 18), en anderzijds de "Kampveldhoeve" (cf. nrs. 22-24).

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, Archiefnr. DW00989 en Levend Archief.
AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1865/22.
STADSARCHIEF BRUGGE, Collectie Janssens de Bisthoven, II, nr. II1: Oostkamp Papenvijvers (Oostkamp, Erkegem), 1717 (kopie 1844).
BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (3), in De Merel, jg. 12, nr. 2, 1982, p. 31-32.
CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 137.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1927, deel VII, kolom 61-62.
KEIRSEBILCK P., Het vroegere Oostkampse landschap - Vervolg, in De Merel, jg. 16, nr. 1, p. 25.
PLASSCHAERT D., Parochiebabbels. Nr. 33, Wapenstilstand: 11 november, in Kerk & Leven, nr. 45, 6 november 2002.
ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele bomenrijen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2006, p. 64.
www.rlhoutland.be


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Het Torenhof

  • Omvat
    Kampveldhoeve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kampveldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11461 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.