Geografisch thema

Bornem

ID
13507
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13507

Beschrijving

Landbouw- en woongemeente, met min of meer verstedelijkte woonkern, tevens grootste gemeente van Klein-Brabant. Ten noorden begrensd door de Schelde, ten noordoosten grenzend aan Hingene, ten zuidoosten aan Puurs, ten zuiden aan Sint-Amands, ten zuidwesten aan Mariekerke en ten westen aan Weert. Het gehucht Branst in het zuidwesten heeft een eigen woonkern en parochiekerk. Oppervlakte: 2.382 hectare 57 are. Inwoners: 12.438 (1/1/1994).

De oudste voorwerpen van menselijke makelij te Bornem zijn twee schrapers behorend tot het Mousterrientype van ± 35.000 voor Christus, gevonden in het Breeven. Meerdere vondsten onder meer nabij het Sas in 1781, bij de heropbouw van het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in 1888 en bij graafwerken vóór het Landhuis in 1936-1937, bewijzen dat Bornem reeds bewoond was ten tijde van de Romeinen. Door de nabijheid van de Schelde en het daaraan verbonden overstromingsgevaar, was het oudst bewoonde gedeelte wellicht het hoger gelegen koutergebied, met name Luipegem-kouter, Bornem-kouter en Hingene-kouter tussen Bornem en Hingene; sedert 4de- en 5de eeuw ontstonden hier Frankische nederzettingen. Naast het koutergebied waren er de lager gelegen moeren, donken en broeken, eigen aan een rivierengebied.

Het plaatselijke landschap onderging reeds wijzigingen vanaf de 11de en 12de eeuw door indijkingswerken om nieuwe cultuurgronden te verwerven.

De middeleeuwse geschiedenis is vrij duister: vermoedelijk maakte Bornem aanvankelijk deel uit van de uitgestrekte bezittingen der familie Berthout; om hun toenemende macht te beperken wezen de Duitse keizers het gebied mogelijk toe aan de prins-bisschoppen van Luik; hoe dan ook, Bornem groeide uit tot een allodiaal goed met onafhankelijk rechtsgezag en speciale privileges (zie charter van 1139); de kasteleinen van Gent werden heren van het Land van Bornem en bleven tot 1250 erfelijke leenheren; in 1250 verkocht aan de graven van Vlaanderen, die het in bezit hielden tot het einde van het ancien régime.

Het belang van de nederzetting in deze periode onder meer aangetoond door het bestaan van een priorij van reguliere kanunniken volgens een oorkonde van circa 1100 wordt door enkele historici vooral verklaard door de aanwezigheid van een rechtstreekse verbinding met een aanlegplaats op de Schelde en de bevoorrechte positie van Bornem als eindpunt van het hinterland-wegennet. Tot in de 13de eeuw was Bornem ten noordwesten immers begrensd door de Schelde; ter plaatse van het huidige kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde zou een verdedigings- of uitkijktoren hebben gestaan om al het verkeer op de Schelde te controleren; tengevolge van zware overstromingen heeft de Scheldeloop zich in de 13de eeuw (circa 1240) verlegd en de huidige gemeente Weert, een grondgebied dat voordien bij Temse behoorde, kwam op de rechter oever te liggen en werd ten oosten begrensd door de oude Schelde-arm, afgedamd in 1320. Het strategische belang van Bornem verdween samen met de aanlegplaats.

Na onder het beheer te zijn geweest van verschillende families, werd het Land van Bornem in 1586 verkocht aan Pedro Coloma, wiens naam onverbrekelijk verbonden zal blijven met de poging om Bornem opnieuw tot bloei te brengen. Zo zal hij door de aanleg van een sas in 1592 opnieuw zorgen voor een bevaarbare verbinding tussen de Schelde en de Oude Schelde. In 1658 door Filips II tot graafschap verheven. Tijdens de Franse Revolutie maakte Bornem deel uit van het Departement der beide Nethen en naderhand van het arrondissement Mechelen.

Belangrijk voor het vrij geïsoleerde, landelijke Bornem was de opkomst van het mandenvlechten vanaf midden 19de eeuw. De ontsluiting van het gebied kwam tot stand door de aanleg van de spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas, (aanbesteed in 1868, in gebruik vanaf 1870) en de brug van Temse, tot de Tweede Wereldoorlog een draaiende spoorbrug met gaanpad, ter vervanging van een eeuwenoude veerdienst; de brug van 365 m werd vernield in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar opnieuw ingehuldigd als spoor- en wegbrug in 1955, nadat de Rijksweg Breendonk - Temse was aangelegd; ze werd gedeeltelijk gebouwd op de oude pijlers die hiervoor werden verzwaard. Ze leunt stilistisch aan bij de functionele noodbruggen van het Bailey-type, in 1940 ontworpen voor militaire doeleinden door de Engelsman D.C. Bailey.

Ten gevolge van de achteruitgang van de mandenmakerij in de jaren 1950 en de daaruit voortvloeiende werkloosheid, werd aan de Rijksweg Temse - Breendonk een industriepark van 260 hectare aangelegd ter bevordering van de economische groei. Slechts een kleine kern van wissenbewerkers bleef bestaan. De landbouw, die sedert begin 20ste eeuw geleidelijk voor een deel was overgeschakeld naar tuinbouw, bleef evenwel de belangrijkste bedrijvigheid, voornamelijk gespecialiseerd in groenten, onder meer asperges en bloemkool.

Karakteristiek voor de gemeente is het min of meer verstedelijkte centrum, ten noordoosten begrensd door de spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas en verder ten noordoosten de Rijksweg. Tussen genoemde spoorlijn en rijksweg: inplanting van recente wijken met onder meer sociale woningbouw, ten behoeve van de werknemers van de K.M.O.-zone, die gelegen is in het oostelijk deel.

Vanuit het centrum, met name het Kardinaal Cardijnplein, vertrekken uitvalswegen richting Temse en richting station; de Boomstraat eveneens van hieruit vertrekkend vormt de aanzet van de uitvalswegen naar Sint-Amands, Oppuurs en Puurs. Deze uitvalswegen en hun verbindingen worden gekenmerkt door een heterogene lintbebouwing uit 19de en 20ste eeuw, verder van het centrum overgaand in vrijstaande bebouwing. Een gedeelte van het centrum, gelegen ten zuiden en ten zuidoosten van het Kardinaal Cardijnplein, werd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 30/3/1983 erkend als herwaarderingsgebied. Recente wijken (tweede helft 20ste eeuw) bevinden zich onder meer ten oosten van het station op de "Tijpel", onder meer de insectenstraten (vierde kwart 20ste eeuw), en op de "Grootheide", ten zuidwesten van het centrum, onder meer de zogenaamde Bloemekenswijk. Het oosten van de gemeente wordt ingenomen door een K.M.O.-zone, opgericht bij Koninklijk Besluit van 2/1/1961, terwijl het zuidelijk deel wordt gekenmerkt door een landelijk uitzicht met verspreide resten van landelijke bebouwing, opklimmend tot de 17de eeuw; onder meer de "Schoothoeve", 't Hoogste nummer 36.

Door de ligging in een rivierengebied, heeft Bornem in de loop der tijden vaak te lijden gehad van wateroverlast en overstromingen; getuigen hiervan zijn de nog talrijk aanwezige wielen onder meer het Kragewiel (1552) in het noordoosten.

Open en groene ruimten nemen in de gemeente een belangrijke plaats in. In het noordwesten bevindt zich de "Donk", een zandige verhevenheid die boven de omringende poldergronden uitsteekt, met het kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde, waarvan de droge delen voornamelijk ingenomen worden door weiland, akkers en tuinbouwgronden, de natte delen zijn beplant met populieren; aansluitend ten westen het zogenaamde Graafschap, een moerassig gebied doorsneden door dreven en kanalen. Ten zuiden van het centrum bevindt zich het zogenaamde Breeven, een natuurreservaat van 33 hectare, bestaande uit een beemdlandschap; een vijver, ontstaan door uitturving in de 14de eeuw, vormt de scheiding met het gelijknamige sport- en recreatiegebied; deze in oorsprong moerassige gronden werden in 1840 drooggelegd door Graaf Louis de Marnix.

 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bornem, schetsen 1871/10 (spoorlijn Mechelen-Terneuzen).
 • Atlas des communications vicinales de la commune de Bornhem. Arrondissement administratif de Malines. Province d'Anvers, Brussel, 1844.
 • BEST E., Bornhem, sa châtellanie, son château, ses seigneurs; notice historique, in Annalen van den oudheidkundige kring van het Land van Waas, VI, 1877, p. 300-395.
 • MAEREVOET J., Met Lupo van de Bron naar Bornem, Beveren, 1990.
 • MOEYERSOMS F., Klein-Brabant mariaal oord, Heist-op-den-Berg, 1992. Profiel van Klein-Brabant, Antwerpen, 1981.
 • ROCHTUS L., Bornem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1976.
 • S.N., Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991.
 • S.N., Klein-Brabant in oude prenten, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Jaarboek 1972-1973, Puurs.
 • VAN ROOSBROECK J.J., Bornem 1900, Wespelaar, 1988.
 • VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw. Deel VIII. Tussen Zenne, Schelde en Rupel, Pittem, 1968, p. 119-200.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  't Hoogste

 • Omvat
  Afsluitingshaag van haagbeuk bij kapelhof

 • Omvat
  Albertstraat

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Barelstraat

 • Omvat
  Beuken afsluitingshaag bij kapelhof

 • Omvat
  Beukendreef bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Beukenhaag bij hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Bomenrij van opgaande platanen

 • Omvat
  Bomenrij van zomereik bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Boomstraat

 • Omvat
  Boskant

 • Omvat
  Branst

 • Omvat
  Broekstraat

 • Omvat
  Buitenland

 • Omvat
  Dageraadplaats

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Drie sequoia's bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Duitse bunker

 • Omvat
  Duitse bunker

 • Omvat
  Duitse bunker

 • Omvat
  Duitse bunkerlinie Südabschnitt

 • Omvat
  Duitse geschutsbunker

 • Omvat
  Duitse mitrailleurspost

 • Omvat
  Duitse mitrailleurspost

 • Omvat
  Duitse observatiepost

 • Omvat
  Duitse observatiepost

 • Omvat
  Duitse observatiepost

 • Omvat
  Eikendreef bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Eikendreef bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Gemengde dreef bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Gemengde dreef met opgaande bomen

 • Omvat
  Gemengde houtkant

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik als hoekboom

 • Omvat
  Hakhoutstoven van zomereik

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hingenesteenweg

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard langs Scheldedijk

 • Omvat
  Jonge lindendreef

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

 • Omvat
  Kardinaal Cardijnplein

 • Omvat
  Kasteelstraat

 • Omvat
  Kattestraat

 • Omvat
  Kloosterstraat

 • Omvat
  Kluisstraat

 • Omvat
  Knoteikenrij langs Koningsbeek

 • Omvat
  Knotwilgen als perceelsrandbegroeiing

 • Omvat
  Kruisberg

 • Omvat
  Lijnaanplanting met okkernoot

 • Omvat
  Luipegem (Bornem)

 • Omvat
  Meidoornhaag als veekering

 • Omvat
  Middel- en hakhout in Nonnenbos

 • Omvat
  Molenveldweg

 • Omvat
  Mouterij

 • Omvat
  Mouterijstraat

 • Omvat
  Neogotische kapel

 • Omvat
  Nieuwe Kouterstraat

 • Omvat
  Opgaande acacia als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande zomereik als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande zomereik als hoekboom

 • Omvat
  Oppuursesteenweg

 • Omvat
  Puursesteenweg

 • Omvat
  Reeks dorpswoningen van 1936

 • Omvat
  Rij mispels bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Rijkenhoek

 • Omvat
  Rijshoutaanplanting

 • Omvat
  Rijshoutaanplanting

 • Omvat
  Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

 • Omvat
  Roddam

 • Omvat
  Sas

 • Omvat
  Schoothoeve

 • Omvat
  Sint-Amandsesteenweg

 • Omvat
  Stationsplein

 • Omvat
  Stationsstraat

 • Omvat
  Tamme kastanjedreef bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Temsesteenweg

 • Omvat
  Tuinpaviljoen

 • Omvat
  Twee kapellindes

 • Omvat
  Twee sequoia's bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Wegbeplanting van opgaande linden

 • Is deel van
  Bornem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bornem [online] https://id.erfgoed.net/themas/13507 (Geraadpleegd op )