Geografisch thema

's-Gravenvoeren

ID: 13827   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13827

Beschrijving

De oudste bewoningssporen dateren uit het neolithicum (vindplaatsen onder meer op de Voerenberg en Hoogbos). De Romeinse bezetting wordt aangegeven door een belangrijke villa uit de 2de eeuw, heropgebouwd in de 7de eeuw op de plaats Steenbos (confer Steenbosweg), onderzocht in 1840-1846 door H. Delvaux, en de onderbouw van een Gallo-Romeinse villa op de plaats "Op de Saele", in 1867 onderzocht door H.Schuermans. In de Merovingische en Karolingische periode, belangrijk regionaal centrum, voorzien van een koningshoeve, mogelijk de herbouwde Romeinse villa van Steenbos, waar de opvolgers van Karel de Grote meermaals verbleven. Van de Via Mansuerica werden sporen teruggevonden.

Behorende tot het graafschap Dalhem, vanaf 1257 in bezit van de hertogen van Brabant (drossaardschap Dalhem). Door het Partagetractaat valt 's-Gravenvoeren in 1661 toe aan de Spaanse koning. De heerlijkheid wordt in 1626 in pand gegeven aan Arnold de la Margelle, vervolgens aan de families de Bocholt (1671), de Hoensbroeck (1675), van den Berghe genaamd Trips (1749) en de Geloes (1755).

De schepenbank fungeerde als oppergerecht en beroepshof voor Sint-Martens-Voeren, Warsage (tot de 17de eeuw), Sint-Pieters-Voeren, Mheer (Nederland), Noorbeek (Nederland) en Aubel.

Op het grondgebied bevonden zich enkele laat- en leenhoven, onder meer Altenbroek, Snauwenberg, het laathof van Sint-Lambertus, later Jezuïetenhof, Mars en Berg, Ottegraven, Huysnenshof.

De Sint-Lambertuskerk was moederkerk van verschillende omliggende kerken. In 1083 schenkt de graaf van Luxemburg ze aan het benediktijnermunster van Luxemburg. In 1620 verkoopt deze abdij patronaat en tienden aan de jezuïeten van Maastricht. Wanneer de orde in 1773 wordt opgeheven, gekocht door de Antwerpse bankier J.B.Cogels.

Landbouwgemeente met voornamelijk veeteelt (3/4 van het landbouwareaal wordt ingenomen door weilanden). Tot eind 18de eeuw (Ferrariskaart 1771-1777), vertoont de gemeente, samen met Moelingen behorend tot het Maasterrassenland, een typisch Haspengouws landbouw- en nederzettingspatroon, met geconcentreerde bebouwing in de dorpskern op de oevers van de Voer, omgeven door huisweiden en boomgaarden en geïsoleerd liggend temidden van het uitgestrekte akkerland. Het gehucht Schophem was belangrijker dan nu, met ten noordoosten ervan een omvangrijk heidegebied. Deze toestand blijft gehandhaafd tot circa 1865. De "Vergrünländung" zet in met een aanvankelijk geleidelijke stijging van het percentage grasland tot circa 1895 (20 procent van het landbouwareaal). Vanaf dan, snelle stijging die in het midden van de 20ste eeuw oploopt tot 57-67 procent van de landbouwgronden. Het volledig ontbreken van industrie had in de 19de en 20ste eeuw een sterke emigratie tot gevolg.

Thans ook woongemeente voor forenzen naar Visé, Maastricht en Luik. De laatste decennia, sterke Nederlandse inwijking (10 procent van de bevolking). 's-Gravenvoeren vervult een centrumfunctie voor de zes Voerdorpen; sinds de fusie van 1977 zijn de gemeentediensten hier gevestigd.

Straatdorp aan weerszijde van de Voer, met sterke concentratie van de bewoning in dit centrum (de as: Onderdorp- Kloosterstraat-Plein-Hoogstraat-Dr.J.Goffinstraat, met het begin van de op deze as uitlopende zijstraten). Het gehucht Schophem kent eveneens een vrij dichte concentratie. Een groot gedeelte van de woningen zijn of waren gesloten hoeven (het aantal was groter op de Ferrariskaart, confer supra), met een aan de straat gelegen boerenburgerhuis voorzien van een inrijpoort naar de achterliggende dienstgebouwen. De overige, meer verspreide bewoning strekt zich uit langsheen de weg van Moelingen naar Sint-Martens-Voeren, die de smalle, diepe (75 meter) vallei van de Voer volgt; enige recente lintbebouwing aan het eerste gedeelte van de wegen op Berneau en Warsage.

Het nederzettingspatroon -lintbebouwing op de oevers van de Voer- is, zeker gedeeltelijk, te verklaren door het feit dat de bewoners tot eind 19de eeuw voor drinkwater volledig aangewezen waren op het Voerwater en regenwater; door het ontbreken van de ondoorlaatbare lagen Vaalser Groenzand in de ondergrond van 's-Gravenvoeren is de bodem hier immers zeer doorlaatbaar, zodat het grondwater op een vrijwel onbereikbare diepte stagneert; waterputten waren onbestaand. Pas in 1891-1893 wordt een waterleiding aangelegd die bronwater uit Sint-Martens-Voeren aanvoerde; de nog bestaande gietijzeren kranen op verschillende plaatsen in de gemeente getuigen hiervan.

Typisch valleilandschap met steile, beboste helling (de Voerenberg bereikt bij de Nederlandse grens een hoogte van 200 meter) ten noorden van de Voer, die de gemeente van oost naar west doorkruist.

Oppervlakte: 1.334 hectare. Aantal inwoners (1970): 1.339.

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 13-15).
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 208-211.
 • de RYCKEL A., Les fiefs du comté de Dalhem (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 1908, pagina 279-301).
 • DEFIZE-LEJEUNE A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège (depuis l'Age de Bronze jusqu'aux Normands), (Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. V), Brussel, 1964, pagina 110-112.
 • KNAPEN-LESCRENIER A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège. Les âges de la Pierre (Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks a. Bibliografische repertoria), Brussel, 1966, pagina 268-269.
 • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken, Vlaamse Toerischtische Bibliotheek, Antwerpen, 1986, pagina 31-35.
 • VAN GELDER W., Voerstreek (Toeristisch wegwijs), Antwerpen 1981, pagina 33-42.
 • WAELBERS C., 's Gravenvoeren. Wegen-paden-plaatsnamen-gehuchten-huizen-kruisen-bomen (Heem, 3, 1959, 4-5, pagina 8-11).
 • WAELBERS C, 's Gravenvoeren. Kruisen-Bomen (Heem, 3, 1959, 6, pagina 3-7).
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Omvat
  1-Septemberstraat
  1-Septemberstraat (Voeren)

 • Omvat
  Altenbroek
  Altenbroek (Voeren)

 • Omvat
  Beekbegeleidende houtkant langs Noorbeek
  Vitschen zn (Voeren)

 • Omvat
  Begraafplaats 's-Gravenvoeren
  Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Berneauweg
  Berneauweg (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Dr.J.Goffinstraat 2 (Voeren)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Winandus 5 (Voeren)

 • Omvat
  Bovendorp
  Bovendorp (Voeren)

 • Omvat
  Brede houtkant
  Kinkenberg (Voeren)

 • Omvat
  Brede houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Bruine beuken in bosrand
  Altenbroek, Vitschen (Voeren)

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl
  Boomstraat 39 (Voeren)

 • Omvat
  Dalemmerkruis
  Dalhemerweg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Dolines Hoogbos
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Doorsteekweg naar Mennekesput
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Doorsteekweg naar Schophem
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Doorsteekweg op plateau bij wegkruis
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Dorpskern 's Gravenvoeren
  Bovendorp, Kinkenberg, Mennekesput, Pley (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Heuvelke 5 (Voeren)

 • Omvat
  Douanekantoor
  Vitschen 46 (Voeren)

 • Omvat
  Drie opgaande eiken bij de Oude Linde
  Oude Linde zn (Voeren)

 • Omvat
  Drie opgaande okkernoten
  Mulleke 1 (Voeren)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Boomstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Ezelstraatje Mennekesput
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag aan zevensprong 'Aan de Ling'
  Hoeneveldje zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde hoogstamboomgaard
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Aubelsestraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkanten op taluds
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Winandus 6 (Voeren)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Winandus 10 (Voeren)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Tienhof 39, 39A-D (Voeren)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Kinkenberg 6A-B (Voeren)

 • Omvat
  Gietijzeren kraan
  Kinkenberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gietijzeren kruisbeeld
  Vitschen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gietijzeren wegkruis
  Kinkenberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gietijzeren wegkruis
  Steenbos zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gietijzeren wegkruis
  Ketten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Grasland met microreliëf
  Altenbroek (Voeren)

 • Omvat
  Graspad als doorsteekweg
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Grenspalen nummers 14 tot 45
  's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Grindgroeven
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutbosje met houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutbosje met robinia
  Kerkhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutbosje met robinia
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Herberg en afspanning De Swaen
  Kinkenberg 7 (Voeren)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Tienhof 29 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve
  Kinkenberg 21-23 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve
  Ketten 7 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Blancktyshof
  Kinkenberg 6 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Giberg
  Vitschen 7-9, zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Altenbroek
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Altenbroek
  Altenbroek (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg bij Kruisgraaf
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg bij Kruisgraaf
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg bij Wijnantsgrebbe
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Dalhemerweg
  Dalhemerweg (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Grijzegraaf
  Grijzegraaf, Oude Linde (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Heuvelke
  Heuvelke (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Kinkenberg
  Kinkenberg (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Kattenrot
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Oude Linde
  Hoffert (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Schophemerheide
  Altenbroek (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Sint-Annakapel
  Heuvelke (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar wegkruis
  Kerkhofstraat (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Wittekapel
  Bovendorp (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg parallel met Roetsgraaf
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Snauwenberg
  Snauwenberg (Voeren)

 • Omvat
  Hoog geknotte eik op perceelsgrens
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Lammerweg zonder nummer, Vitschen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Ketten zonder nummer, Schietekamer zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Steenbos zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Heuvelke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Heuvelke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Heuvelke zonder nummer, Hoffert zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard en knotes
  Schophemmerhei 5 (Voeren)

 • Omvat
  Houten kruisbeeld
  Vitschen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houten wegkruis
  Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houten wegkruis
  Koetsweg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs de Voerbeek
  Ottegraeven zonder nummer, zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs de Voerbeek
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs de Voerbeek
  Grijzegraaf, Moleke, Mulleke (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Ottegraeven zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Hoeneveldje zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Berneauweg, Dalhemerweg (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Aubelsestraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Ottegraeven zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Vitschen zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Vitschen zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Snauwenberg zn, Vitschen zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Konijnsberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kerkhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Greb zonder nummer, Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Moleke (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Oude Linde zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Hoffert zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Heuvelke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Dalhemerweg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Aubelsestraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Aubelsestraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Ketten zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Heuvelke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Aubelsestraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Gijberg zn, Koetsweg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Kerkhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Dalhemerweg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Steenbos zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Moleke (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud van holle weg
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Jolette
  Jolette (Voeren)

 • Omvat
  Kapel Denisekrüske
  Kinkenberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kapel Trichterbeeldje
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kapelweg naar Lynotkruis
  Aubelsestraat (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Meulenberg zonder nummer, Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kattenroth
  Kattenroth (Voeren)

 • Omvat
  Kiezeloölietgroeven Schophemerheide
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Kloosterstraat
  Kloosterstraat (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij van es
  Lammerweg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knoteik in houtkant
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Knotes
  Moleke, Mulleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotes als hoekboom
  Moleke zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotwilg
  Grijzegraaf (Voeren)

 • Omvat
  Knotwilg
  Grijzegraaf zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotwilg met boomkruis
  Hoeneveldje zn (Voeren)

 • Omvat
  Kosterstraat
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Krijtgroeven
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Kruis van de Dries
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kruisgraef
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Landbouwweg bij Maastrichtkapel
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Landbouwweg parallel met Roetsgraaf
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Kinkenberg 24 (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Kinkenberg 9 (Voeren)

 • Omvat
  Lork als kapelboom
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Mariahof
  Mariahof (Voeren)

 • Omvat
  Mennekesput
  Mennekesput (Voeren)

 • Omvat
  Meulenberg
  Meulenberg (Voeren)

 • Omvat
  Middelhoutbos
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Moelingerweg
  Moelingerweg (Voeren)

 • Omvat
  Molen van Lhomme
  Molen 10 (Voeren)

 • Omvat
  Molenloop
  Meulenberg zn, Molen zn (Voeren)

 • Omvat
  Molenweg Vitschen
  Meulenberg, Vitschen (Voeren)

 • Omvat
  Moltweg naar 's-Gravenvoeren
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Onderdorp
  Onderdorp (Voeren)

 • Omvat
  Ongelukskruis
  Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Ongelukskruisen
  Aubelsestraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel
  Kinkenberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande Canadapopulier als hoekboom
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eiken als hoekboom
  Grijzegraaf 27 (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom bij wegkruis
  Kerkhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als kruispuntboom
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als schermboom
  Kinkenberg zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande essen op talud
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande fijnspar als hoekboom
  Steenbos zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande grensboom Huuskesboom
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande Hollandse linde bij wegkruis
  Moleke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande plataan
  Altenbroek, Vitschen (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande tamme kastanje met boomkruis
  Greb zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande zomereik
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  Ottegraeven
  Ottegraeven (Voeren)

 • Omvat
  Parallelweg met de Voer
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Parallelweg naar Schophem
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Pley
  Pley (Voeren)

 • Omvat
  Rij knotessen
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Roetsgraaf
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Schophem
  Schophem (Voeren)

 • Omvat
  Schophemmerhei
  Schophemmerhei (Voeren)

 • Omvat
  Silexgroeven Schophemerheide
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Smeedijzeren wegkruis
  Schietekamer zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Smeedijzeren wegkruis
  Koetsweg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Snauwenberg
  Snauwenberg (Voeren)

 • Omvat
  Steenboskapel
  Steenbos 1 (Voeren)

 • Omvat
  Toegangsweg Kasteel Altenbroek
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Twee op enen stam gezette meidoornen
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande zomereiken
  Greb zn (Voeren)

 • Omvat
  U-vormige hoeve
  Vitschen 52 (Voeren)

 • Omvat
  Uitgebrikte gronden Voervallei
  's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Vartweg naar Wittekapel
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen in 's-Gravenvoeren
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Verbindingsweg naar Oude Linde
  Oude Linde (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg langs de Voer tussen Vitschen en Schophem
  Meulenberg, Schophem (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg naar Hoogbos
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Watermolen Het Meuleke
  Mulleke 1 (Voeren)

 • Omvat
  Weg naar Dalhemmerkruis
  Steenbos (Voeren)

 • Omvat
  Weg naar kapel Oude Linde
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Weg naar La Verte Heydt
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Weg naar Schophemerheide en Kattenrot
  Kattenroth, Schophemmerhei (Voeren)

 • Omvat
  Weg naar Steenboskapel
  Steenbos (Voeren)

 • Omvat
  Wegkruis Oude Linde
  Oude Linde zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Weidepoel
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Wittekapel
  Schietekamer zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Woning Het Wit Kruis
  Kinkenberg 5 (Voeren)

 • Omvat
  Wynantsgrebbe
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Is deel van
  Voeren
  Voeren (Limburg)