Geografisch thema

Mater

ID: 14113   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14113

Beschrijving

Het landelijke Mater vormt met zijn oppervlakte van 1.318 ha de grootste deelgemeente die aan het grondgebied van stad Oudenaarde werd toegevoegd bij de fusie van 1971. Mater telt 2121 inwoners (1.1.1996). In het noorden begrensd door Nederename en Welden, in het oosten door Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem en Sint-Denijs-Boekel) en Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), in het zuiden door Maarkedal (Maarke-Kerkem) en in het westen door Volkegem, Ename en Nederename. Het behoort geografisch tot Zandlemig Vlaanderen en tot de Vlaamse Ardennen. Kenmerkend voor het landschap is het sterk golvend reliëf met gemiddelde hoogte van 60 tot 80 m; in het noorden aan de rand van de Scheldevallei slechts 15 m hoog doch opklimmend tot 103 m op één van de hoge plateaus, namelijk op de Varent in het zuiden

Talrijke diep ingesneden beekvalleien waarvan de Spouwwaterbeek en de Sint-Amelbergabeek na samenkomst de Oossebeek vormen die te Welden uitmondt in de Schelde. Vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- tot leemgronden lenen zich tot geschikte landbouwgronden. Ongeveer 36 ha bos in het noordwesten op de wand van de Scheldevallei, behoort tot het historisch en ecologisch waardevolle "Bos t' Ename" waarvan het grootste gedeelte op Mater gelegen is (zie Ename).

De gemeentenaam, die begin 10de eeuw "Materna" luidde, is van laat-prehistorische herkomst en wijst op vroege bewoning in het gebied. "Matrona" zou als aanvankelijke benaming van de Sint-Amelbergabeek, waarvan de bron in het dorpscentrum ontstaat, verwijzen naar de Keltische moedergodin die aan plaatsen met een bron werd vereerd. Met de christianisatie werd de godin en haar vruchtbaarheidscultus vervangen door de Sint-Amelbergafiguur. Ook in de Romeinse periode blijkt er ontegensprekelijk bewoning te zijn geweest. Naast enkele archeologische vondsten wezen de toponiemen Kaster en Oosse, respectievelijk als benaming van een Gallo-Romeinse versterking en nederzetting, reeds vroeger in die richting. De resultaten van archeologische prospectie tonen de aanwezigheid van Gallo-Romeinse nederzettingen aan te Mater, onder meer in de omgeving van Kaster. In 1992 werden door de Archeologische Werkgroep Zuid-Oost-Vlaanderen aan Duisbeke, ongeveer halverwege tussen Borreweg en Meerhem aan de zuidoostelijke straatzijde, sporen gevonden van een Gallo-Romeinse agrarische nederzetting; daarbij kwamen de funderingen van veldsteen aan het licht van een rechthoekig gebouw met steunberen dat geïnterpreteerd wordt als een schuur. Op dezelfde vindplaats trof men kuilen met artefacten aan, voornamelijk scherven, uit de Karolingische tijd. Over Mater liep de Romeinse weg Hofstade-Velzeke-Kortrijk. Deze weg zou op Mater een deel van de oostelijke gemeentegrens met Sint-Maria-Horebeke zuidwaarts gevolgd hebben om in het centrum ten noorden van Materplein naar het westen te lopen via Ruitersstraat en Wolvenberg over Volkegem. Tot het middeleeuwse wegennet wordt de noord-zuid-as vanuit Welden gerekend gevormd door Ronsen Heerweg, Gaverstraat, Kerkgate en Karel Martelstraat die na een zwenking westwaarts verder loopt in het diverticulum Vloesberg-Volkegem. Parallel aan voorgaand tracé loopt nog een oude noord-zuid-as vanaf Meerhem over Duisbeke, Tissenhove en Jagerij naar de wijk Varent. Tenslotte bestaat in het zuiden van Mater nog een oud tracé als onderdeel van de verkeersweg Oudenaarde-Geraardsbergen.

In de vroege middeleeuwen kwamen te Mater op de hoger gelegen plateaus meerdere nederzettingen voor, elk horend bij één van de diverse kouters die samen een uitgestrekt koutercomplex vormen. Het Sint-Martinuspatrocinium van de Materse parochiekerk laat vermoeden dat een eerste bidplaats ook al in de vroege middeleeuwen (6de tot 8ste eeuw) tot stand kwam. De lokale legende, waarvan de authenticiteit wordt betwijfeld, verhaalt dat de Heilige Amelberga, beschermheilige van Mater, in de 8ste eeuw te Mater een kerk bouwde gewijd aan Sint-Martinus. In 998 schonk Arnulf, markgraaf van Valenciennes, de kerk van Mater aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Deze laatste behield sindsdien het patronaatschap. Het huidige dorpscentrum, gelegen aan de Sint-Amelbergabron en palend aan de Sint-Amelbergakouter, bezat volgens G. Berings mogelijk naast de verdwenen oude parochiekerk ter hoogte van de Sint-Amelbergakapel, een burchtsite die de kern vormde van de nederzetting en heerlijkheid Mater. Het toponiem Borgveld en de vermelding van een castrale kapel vormen de grondslag voor deze hypothese.

Later kwam de heerlijkheid Mater aan het machtige geslacht van Gavere die in de 13de eeuw eveneens heren waren van Schorisse en daar een nieuw kasteel oprichtten.

Mater vormde nadien één van de zeven dorpen ressorterend onder de baronie Schorisse in de kasselrij van het Land van Aalst. Sinds begin 16de eeuw ging de baronie opeenvolgend over in handen van de familie de Lalaing, de Berlaymont en van Egmont. Het klooster van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde bezat bestuurlijke invloed te Mater en de Gentse Sint-Pietersabdij inde er tienden. Te Mater lagen nog andere heerlijkheden geënclaveerd waar onder Oosse en Ter Mote. De Sint-Salvatorsabdij van het aangrenzende Ename had ook bezittingen te Mater.

De dorpskom die centraal ligt in de gemeente, verwijderd van drukke verkeerswegen, vertoont een uitgesproken centrumkarakter in zijn stratenpatroon: vijf straten uit diverse richtingen convergeren naar het Materplein. In de dorpskern is de bebouwing voornamelijk geconcentreerd aan de as Karel Martelstraat - Materplein - Kerkgate. In de voorts sterk verspreide bebouwing valt de aanwezigheid op van nog talrijke grote gesloten hoeven. Het huidige wegennet gaat grotendeels terug op oude wegtracés met benamingen teruggaand op oude toponiemen. Wijziging van het bebouwingsbeeld in de 20ste eeuw voornamelijk door verbouwing of vervanging van bestaande woningen en door aangroei van nieuwbouw aan een beperkt aantal assen met reeds relatieve woondichtheid namelijk in de dorpskern aan de as Kerkgate-Materplein-Karel Martelstraat, deels aan de steenweg Oudenaarde-Geraardsbergen zogenaamd Hauwaart in het zuiden van de gemeente en voorts voor een deel aan de Noord-Zuidweg zogenaamd Jagerij in het oosten van Mater. Bij uitzondering werd aan de Keirestraat eind de jaren 1960 een sociale woonwijk gerealiseerd waarvoor een nieuwe straat zogenaamd Klokkeveld in lusvorm werd aangelegd. Voorts ontbreken verkavelde gebieden en vertoont Mater in tegenstelling tot aangrenzende gemeenten een nog uitgesproken en overheersend landelijk karakter.

Van de aan de landbouw gebonden nijverheden bewaart Mater nog twee in oorsprong oude watermolens aan de Oossebeek naast een houten standaardmolen in een kenmerkend molenlandschap gevormd door de hoge molenkouter bij Tissenhove naast Horebeke. Twee andere windmolens, namelijk de "Ter Cruyssemolen" aan de Kruiskouter (zie Ruitersstraat) en de "Molen te Noendale" of "Zavelmolen" aan Hauwaart waren respectievelijk verdwenen in 1932 en in 1889. Van de twee landelijke brouwerijen aan de steenweg Oudenaarde-Geraardsbergen groeide de 450 jaar oude brouwerij Roman uit tot een modern industriëel bedrijf met internationaal karakter. De uitbating van minerale bronnen, hier minstens bekend sinds de 18de eeuw, wordt tot heden nog door het bedrijf zogenaamd "Sint-Amelbergabronnen" in het dorpcentrum voortgezet.

 • BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, p. 19-26, 32, 44-52.
 • DEVOS P., De dorpskom van Mater, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde (2), Oudenaarde, 1990, p. 68-71.
 • ROGGE M. - DE MULDER G., Het archeologisch onderzoek van het distrigas-projekt in Zuid-Oost-Vlaanderen Een voorlopig rapport, in Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Handelingen, VI, 1993, p. 188-192.
 • TACK D., Herinneringen aan Mater in prentkaarten en oude foto's, Oudenaarde, 1978.
 • TACK G. - VAN DEN BREMT P. - HERMY M. - CHARLIER G., Bos wastine. Historische ecologie, (in voorbereiding).
 • VAN HOOLANDT G., Bijdrage tot de geschiedenis van Mater, Mater, 1986.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

 • Omvat
  Abeel met afhangende twijgen
  Zoetebeekweg zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Blote
  Blote (Oudenaarde)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Bruullos 4 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Lage Dumpel 1 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Spendelos 19 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Bronstraat 55 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Burreken en vallei van de Maarkebeek stroomopwaarts Maarke
  Zegelsem (Brakel), Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Maria-Horebeke (Horebeke), Maarke-Kerkem, Schoris...

 • Omvat
  Café Duivenlokaal De Bosduif
  Boskant 25 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename
  Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)

 • Omvat
  Duisbeke
  Duisbeke (Oudenaarde)

 • Omvat
  Ganzendries
  Ganzendries (Oudenaarde)

 • Omvat
  Geraardsbergenstraat
  Geraardsbergenstraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Hoek 20 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Tissenhove 11 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Groot hoevecomplex
  Zwadderkotstraat 1 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hakhoutperceel van es, els, hazelaar en kastanje
  Varent zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hauwaart
  Hauwaart (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Boskant 2 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Boskant 17 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Boskant 32 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Hoek 5 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Jagerij 50 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Jagerij 87 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Ronsen Heerweg 2 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Vogelzang 2 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve
  Zoetebeekweg zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Boskant 3 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Hof te Meerhem
  Meerhem 20 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Houtkant op kunstmatig talud
  Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Houtkanten op taluds langs holle weg
  Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Karel Martelstraat
  Karel Martelstraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Kasseiweg Holleweg
  Holleweg zonder nummer, zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Kasseiweg Jagerij
  Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Kerkgate
  Kerkgate (Oudenaarde)

 • Omvat
  Kloosterweg
  Kloosterweg (Oudenaarde)

 • Omvat
  Knotbomenrij langs beek van es en els
  Varent zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Knotessenrij
  Varent zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Spendelos 7 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Markeringsboom Marilandicapopulier in 't Bos t'Ename
  Kapellestraat zn (Oudenaarde)

 • Omvat
  Materplein
  Materplein (Oudenaarde)

 • Omvat
  Monseigneur Lambrechtstraat (Mater)
  Monseigneur Lambrechtstraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Natendries
  Natendries (Oudenaarde)

 • Omvat
  Nederenamestraat (Mater)
  Nederenamestraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis, koetshuis en Onze-Lieve-Vrouwekapel
  Bruul 5 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Omgeving van Tissenhovemolen
  Sint-Maria-Horebeke (Horebeke), Mater (Oudenaarde)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapelletje
  Bronstraat zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapelletje
  Bruul zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Oosse
  Oosse (Oudenaarde)

 • Omvat
  Ruitersstraat
  Ruitersstraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Scheldevallei tussen Welden en Gavere
  Asper, Dikkelvenne, Gavere (Gavere), Zingem (Kruisem), Heurne, Mater, Welden (Oudenaarde), Meileg...

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Jagerij 89 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Keirestraat 23 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Sint-Amelbergastraat
  Sint-Amelbergastraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Tempelstraat
  Tempelstraat (Oudenaarde)

 • Omvat
  Twee hoeven
  Jagerij 104-106 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Varent
  Varent (Oudenaarde)

 • Omvat
  Villa
  Keirestraat 49 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Watermolen Zwadderkotmolen
  Zwadderkotstraat 2 (Oudenaarde)

 • Omvat
  Wegkapelletje
  Vogelzang zonder nummer (Oudenaarde)

 • Omvat
  Windmolen Tissenhovemolen
  Buchtweg zonder nummer (Oudenaarde)

 • Is deel van
  Oudenaarde
  Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)