Geografisch thema

Poperinge

ID: 14148   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14148

Beschrijving

Gemeente van 12.486 inwoners (1986) en 4.761 ha. Grensgebied in de Westhoek en Zandlemig-Vlaanderen, aan de Poperingevaart. Vrij sterk golvend reliëf.

Klein-stedelijk verzorgend centrum voor omgevende agrarische gemeenten: handel cf. o.m. wekelijkse markt, gerecht (Vredegerecht), onderwijs en gezondheidszorg. Hopinstituut en Nationaal Hopmuseum. Toenemend dagtoerisme.

Industrieterrein ten Z.O. van de stad, aan de Europalaan. Landbouwbedrijven (ca. 407) met gemiddelde bedrijfsgrootte van 10 ha.

Vermoedelijk ca. 431 ontstaan als Frankische nederzetting van de familie Poppe of Pupurn, aan het kruispunt van het Romeinse diverticulum CasselAardenburg met de Vleterbeek (huidige Grote Markt).

Mogelijk in 658 of 668 door een zekere graaf Walbert afgestaan aan de in 649 gestichte abdij van Sithiu of de latere St.-Bertinusabdij van St.-Omaars. De "villa Pupurninghe" is echter zeker vanaf IX B eigendom van vermelde abdij cf. bevestigingsoorkonde van Karel de Kale (877); de opbrengst van deze villa diende voor het onderhoud van de monniken. Tot aan het einde van het Ancien Régime (1795) bleef Poperinge een leengoed van de St.-Bertinusabdij met als plaatselijke vertegenwoordiger van de abt, de "prepositus" of de proost, bijgestaan door de baljuw of de wereldlijke rechtsambtenaar met erfelijke functie door de abten toogewezen aan de heren van Reningelst. Aldus, eerder uitzonderlijke, onafhankelijke positie van Poperinge in het graafschap Vlaanderen en vermoedelijk ook één der redenen waarom de stad nooit versterkt is geweest. Desondanks behield de graaf als leenheer van de abt van St.-Bertijns, toch nog het belangrijke recht om de militaire dienst op te eisen en kwam hij tussen in alle belangrijke aangelegenheden zoals het verlenen van de keure, het graven van het kanaal, en de moeilijkheden met de gerechtelijke ambtenaren. Voorts was hij de beschermheer van de onderdanen van St.-Bertijns.

1147: welvarende gemeenschap tot stad verheven door Diederik van de Elzas.

1187: toestemming van Filips van de Elzas tot het houden van de wekelijkse marks en het graven van een kanaal naar de IJzer i.e. de pas vanaf 1367 gerealiseerde Poperingevaart (cf. infra).

XIII-XIV: economische bloei tengevolge van de lakenindustrie, en gelijktijdige stadsuitleg.

Reeds in 1285, verhuring aan Poperinge van een deel van de Brugse Hal als tentoonstellingsruimte voor afgewerkte lakenweefsels. Lid van de Vlaamse Hanze van Londen. XIV: voortdurende strijd tussen Poperinge en het nabijgelegen, concurrerende Ieper aangewakkerd door Lodewijk van Nevers, die in 1322 aan de Ieperlingen het monopolie van de lakenproduktie verschaft binnen de omliggende 12 km; stichting van de "Orde van de kei" als symbool van het verweer.

Oplossing van het probleem door Lodewijk van Male (1346-1384): toestemming tot het vervaardigen van laken, doch onderscheiden van het Ieperse; aldus, overschakeling op de produktie van licht laken -"nieuwe draperie"- te Poperinge, op een ogenblik dat de grote, traditionele lakencentra in verval raken.

Vanaf 1367: uiteindelijke realisatie van de reeds fang gewenste kanalisatie van de Vleterbeek tot de Poperingevaart als uitweg naar de zee (lakenhandel).

De economische bloeiperiode weerspiegelt zich in de uitbouw van de stad.

Verruiming van de prestedelijke kern ter hoogte van de huidige Grote Markt, door de aanleg ten Z. van het Vroonhof of de vestigingsplaats van de thans verdwenen proosdij met de voormalige St.-Catharinakapel op de plaats van de huidige St.-Bertinuskerk. Verdere stadsuitbreiding fangs het oude diverticulum vlg. het huidig tracé van Casselstraat, Gasthuisstraat, Grote Markt en Bruggestraat; o.m. bouw van twee nieuwe kerken (Bind XIII), de O.-L.-Vrouwekerk en de St.-Janskerk, resp. aan de Z.- en de O.-zijde van l.g. Tevens uitbreiding vnl. ten Z. O. van vermelde hoofdas: vorming van nieuwe, gr.m. parallel lopende as van de Boeschepeen de Ieperstraat, ontstaan van dwarsstraten tussen beide straatassen cf. Peperstraat, Babbelaarstraat, Trommelaarstraat, e. a., en aanleg van nieuwe marktplaatsen cf. de Paardenmarkt en het Burgemeester Bertenplein, eertijds de "Nieuwe Marct", resp. ten O. en ten Z. van de Grote Markt.

Vestiging van religieuze orden: oprichting van het "Gasthuis" (1312) in de nabijheid van de Grote Markt (cf. Gasthuisstraat nr. 5), en van de thans verdwenen St.-Magdalenaleprozerij buiten de stad aan de Ieperseweg; stichting in 1413 van het klooster der zusters Penitenten in het stadscentrum (cf. Bruggestraat nr. 14-16).

Eind XV, XVI en XVII worden gekenmerkt door verval.

Plunderingen (1419, 1455), branden (1513, 1563), en belegeringen in het kader van de Frans-Spaanse oorlogen. Pestepidemie (1487-1490); mogelijke verklaring voor de aanwezigheid van enkele wegels achter de bebouwde straten cf. o.m. de z.g. "Achterwegel" parallel met de Boeschepe- en Casselstraat, als resten van een vroeger netwerk van pestwegels uitmondend op de "Pestebilc" aan de Krombeekseweg.

Het economisch levee tot eind XV beheerst door de lakennijverheid ondergaat na hear verval een reconversie naar de hopteelt en de bierbrouwerij; reeds in 1409, stichting van de Hoporde door Jan zonder Vrees.

Verval van de Poperingevaart, o.m. tengevolge van te hoge onderhoudskosten.

De economische recessie tijdelijk afgeremd tijdens XV, leidde echter tussen 1550 en 1600 tot een stadsontvolking mede veroorzaakt door de gods- dienstoorlogen waarin Poperinge als calvinistisch centrum fungeerde. Uitwijking van ambachtslieden en intellectuelen naar Engeland, Duitsland en vnl. Nederland met als aantrekkingspool de lakenstad Leiden.

1566 en ca. 1578: vnl. de kerken worden door de beeldenstormers beschadigd.

Twaalfjarig Bestand (1609): intrede van een rustperiode 1627: bouw van het recollettenklooster (Gasthuisstraat nr. 69-71). 1644: stichting van het klooster met school van de benedictinessen (Boeschepestraat nr. 12-14-16).

1678: inlijving van Poperinge bij Frankrijk. Uit de Franse tijd dateert de geplaveide weg Waasten-Ieper-Poperinge-Duinkerke (1679-1680): nieuwe handelsroute na het in onbruik raken van de Poperingevaart; tevens verklarende factor voor de huidige stervormige structuur van de stadsplattegrond: de Duinkerkestraat vertrekt als W.-uitvalsweg vanaf de oude hoofdas.

Vanaf 1713, vernieuwd elan onder Oostenrijks bewind.

Wederopbloei van landbouw, hop- en tabaksteelt, ambachtelijke bedrijven (o.m. pottenbakkerijen) en huisnijverheid (o.m. kantproduktie).

Nieuwe bouwactiviteit nog af te lezen uit het tot op heden nog vrij rijk vertegenwoordigd bouwkundig erfgoed uit XVIII B (cf. infra). Vermelde bouwcampagne resulteerde vermoedelijk eveneens uit drie grote brander in de stad (1734, 1740, 1751) en de stimulerende overheidstussenkomsten m.b.t. pannen bedakingen.

Oprichting van caritatieve instellingen: het z.g. "Weeuwhof' (cf. Sint-Annaplein), het St.-Michielsgesticht (cf. Werf nr. 2-6) en het St.-Vincentiusgesticht (verdwenen; cf. Boeschepestraat).

De Franse Revolutie stelde een einde aan het eeuwenoude leenheerschap van de St.-Bertinusabdij van St.-Omaars over Poperinge, thans ressorterend onder het Leiedepartement; tevens plundering van de stad (1793), afschaffing van het recollettenklooster en sluiting van de andere kloosters.

XIX: de economische bedrijvigheid blijft overwegend agrarisch gericht; de traditionele teelten van hop en tabak vormen de belangrijkste componenten. Ook aanverwante industrieën cf. brouwerijen en tabaksfabrieken; tevens bouw van een nieuw.stedelijk hopmagazijn in 1866 (cf. Gasthuisstraat nr 6973). Echter vanaf XIX B, terugloop van de pijpenfabricage met als gevolg het verdwijnen van deze industrietak rond W. O. I. Anderzijds relance van de pottenbakkersbedrijvigheid m.b.t. grof keramische produkten (o.m. dakpannen, draineerbuizen) en gebruiksaardewerk (cf. Burgemeester Bertenplein nr. 24), en oprichting van de steenbakkerij Schabaillie in 1885 (cf. Abeelseweg nr. 97-99). Andere nijverheidstakken in orde van belangrijkheid: kant-, leder-, confectie- en houtnijverheid.

1842: project voor het opnieuw delven van de Poperingevaart, dat echter in de ontwerpfaze blijft.

1851-1854: aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Poperinge, later doorgetrokken naar Hazebrouck (Frankrijk), met implicaties voor de uitbouw van de stad cf. het ontstaan van nieuwe pendelaarswijk in de buurt van het station (o.m. Proot-, Sint-Joris-, Dweersstraat).

Ook stadsuitleg d.m.v. lintbebouwing vnl. met lage arbeiderswoningen aan de belangrijkste invalswegen als Ieper-, Cassel-, Duinkerke-, Boeschepe-, en Veurnestraat; o.m. aanleiding tot de oprichting van veldsteenbakkerijen.

Vanaf de jaren 1860, saneringsmaatregelen uitgaande van het stadsbestuur: vervanging van open waterputten door pompen, plaveien van straten, riolering, aanleg van voetpaden, en overwelving van de Poperingevaart in de N.O.-hoek van de Grote Markt (1908). Ook restauratiewerken aan de drie gotische stadskerken, echter reeds voor de eeuwwisseling aangevochten zowel omwille van het stijlkarakter als de technische uitvoering.

De ontbossing van het landelijke gebied vul. vanaf 1830, resulteert in nieuwe landbouwbedrijven. Het ontstaan van het landelijke gehucht 't Vogeltje weerspiegelt de sociaal-culturele bekommernissen van de vooraanstaande Poperingse familie Van Merris.

W.O. I: Poperinge fungeert als zetel van de geallieerde troepen die aan de strijd rondom Ieper deelnemen. Ontstaan van een soldatenclub gevestigd in het z.g. "Talbot House", de bakermat van de Toc H-beweging (cf. Gasthuisstraat nr. 43). Aanleg van de Switch Road rondom de stad ter bevordering van troepen- en materiaalaanvoer naar het front - het embryo van de huidige, deels voltooide ringexpresweg Oost-, Europa-, Zuid- en Westlaan -. Beperkte oorlogsschade tengevolge van ligging buiten het frontgebied; toch vernieling of beschadiging van ca. 320 panden. Oprichting van barakken door het Koning Albertfonds ten behoeve van vluchtelingen vnl. uit het Ieperse cf. nog bewaard exemplaar Nieuwstraat nr. 4; in 1928, overname van de noodwoningen door de stad. Vijf Britse militaire begraafplaatsen met als grootste het z.g. "Lyssenthoek Military Cemetery" aan de Boescheepseweg (12.000 graven).

W.O. II: meer omvangrijke verwoestingen vnl. te situeren op de Grote Markt, in de Vlaming-, Boeschepe-, Gasthuis-, Veurne- en Ieperstraat in de omgeving van het station. Aanleg van een vliegveld door de Duitsers ten N.O. van de stad, echter noon' in gebruik genomen; bewaarde resten aan de Woestense- en de Westvleterseweg. Bevrijding met tussenkomst van het Poolse leger cf. gedenkplaat stadhuis en toponiem Polenlaan. Ontstaan van het huidige Oudstrijdersplein tengevolge het niet wederopbouwen van het vernielde St.-Vincentiusgesticht.

Stadsgezicht tot op heden bepaald door het oude diverticulum Cassel-Aardenburg, de latere parallelle as, dwarsstraten en pleinen; prestedelijke kern echter enigszins aangetast door de recente aanleg van een gelijknamige verbindingsweg Grote Markt - Burgemeester Bertenplein, ter hoogte van het oude Vroonhof. Ten N. maar vnl. ten Z.O. aan de overzijde van het spoorwegstation, stadsuitleg vanaf 1945 met nieuwe woonwijken. Geheel omsloten door de ringexpresweg met nog niet doorgetrokken N.W.-gedeelte; aansluitende nieuwe Z.O. -industriezone.

Uit het stadsbeeld en omgeving verdwenen middeleeuwse infrastructuur van de kanalisatie van de Vleterbeek tot de Poperingevaart. Enkel nog toponiemen als Komstraat, "Reepken" en Schipvaartweg herinneren resp. aan een verdwenen sluis, overtoom en vaart. Voorts reduceerden aanslibbing en gedeeltelijke overwelving in de stadskern, de Poperingevaart tot een gewone beek waarvan het vroegere economische belang nog moeilijk voorstelbaar is.

Huidige gevelwanden als resultaat van evoluerende bouwstijlen opklimmend tot de gotiek. Algemene typologische kenmerken: baksteenarchitectuur, houten kozijnconstructies voor de muuropeningen, en traditioneel karakter.

Gotiek vertegenwoordigd door de drie stadskerken. De O.-L.-Vrouwekerk (Bind XIII-XV) en de St.-Bertinuskerk (gr.m. XV) sluiten onmiddellijk aan bij de baksteengotiek van de kuststreek: bakstenen, driebeukige hallekerken met vierzijdige W.-toren, en typische architectonische versieringen cf. casementen doorgaans verrijkt met traceerwerk. Enigszins afwijkend bouwschema voor de St.-Janskerk (Bind XIII-XV) met basilicaal schip, vierzijdige kruisingtoren en drieledig hallekoor; echter zelfde bouwmateriaal en "architectonische versieringen".

Behouden XVII-architectuur in essentie beperkt tot de reftervleugel (ca. 1672) van het benedictinessenklooster met als voornaamste kenmerk: nog oorspronkelijke houten kruiskozijnen verdiept in omlijsting van lichtere bakstenen; ook interessant interieur met Lodewijk XV-inslag.

Nog vrij rijk vertegenwoordigd XVIII-patrimonium (cf. infra) vnl. met herenen burgerhuizen o.i.v. de innoverende Franse stijlrichtingen; anderzijds ook afspiegeling van de lokale baksteenstijl getypeerd door het afwisselend gebruik van donkere (rode) en lichtere (gele) bakstenen.

Uitgesproken Frans geïnspireerd zijn het classicistische herenhuis z.g. "Skindles Hotel" met geblokte kolossale hoekpilasters en middenrisaliet onder uitgewerkt driehoekig fronton (Gasthuisstraat nr. 57), en het z.g. "Huis Van Merris" - thans Vredegerecht - in Lodewijk XVI-stijl n.o.v. de Rijselse architect Thomas Gombert met merkwaardige baksteensculpturen op de borstwering.

Ook meer lokaal getinte vertolkingen van classicistische stijlinvloeden cf. sobere pilastergevels al of niet met fronton en soms getypeerd door traditionele kozijnconstructies. Vermeldenswaardig herenhuis Boeschepestraat nr. 15 met vereenvoudigde pilastergevel gekenmerkt door architectonische versieringen van lichtere bakstenen en kozijnconstructies op de eerste bouwl.; "landelijke" metselaarstekens in de r. zijpuntgevel.

Inslag van de rococostijl merkbaar bij doorgaans meer horizontaal belijnde gevels, soms met panelen aansluitend bij de lekdrempel van de bovenvensters.

Ieperstraat nr. 5: markante deuromlijsting met geraffineerde rococoversiering in het fronton.

Rond de eeuwwisseling, vervlakking resulterend in rode bakstenen lijstgevels met gebruik van gele bakstenen voor de strekse lateien van de rechth. muuropeningen; overgang mood geïllustreerd door de herenhuizen Boeschepestraat nr. 4-6 en Prof. Dewulfstraat nr. 9, beide nog met geprofileerde bakstenen kroonlijst als courant element van de bewaarde XVIII-gevels.

Latere (vnl. XXa?) cementering van sommige gevels uit XVIII d-XIX a, mogelijk o.m. ter vervanging van de oorspronkelijke bepleistering.

Onder Franse invloed ook invoer van het mansardedak bij enkele herenhuizen, echter bij lage woningen meestal vereenvoudigd tot een geknikt zadeldak.

XIX-bebouwing vooralsnog een belangrijke component van het Poperingse patrimonium. Vnl. burger-, arbeiderswoningen, (voormalige) herbergen en winkeltjes met vlak gehouden, meestal beschilderde lijstgevel vaak nog met verdiepte houten kozijnconstructies voor ramen en deuren. Niet overschilderde gevels vertonen regelmatig de typische strekse lateien van gele bakstenen. Ook enkele zeldzame voorbeelden v an XIX- gevelberaping verlevendigd met wit pleisterwerk (Boeschepestraat nr. 125, Casselstraat nr. 89). Geknikte en gebogen zadeldaken soms nog met bewaarde dakkapellen, rondbogig of met puntgeveltje en sporadisch nog voorzien van leienbeschieting.

Beperkte invloed van toen gangbare stijlen cf. enkele herenhuizen en het voormalig stedelijk hopmagazijn (Gasthuisstraat nr. 69-73) met neoclassicistische inslag, het z.g. "Talbot House" als enige herenwoning o.i.v. de secondempirestijl (Gasthuisstraat nr. 43), de neogotische kapel van het landelijke gehucht 't Vogeltje (Loviestraat nr. 18), en de eclectische bouwtrant van enkele resterende "kasteeltjes" -herenhuizen middenin tuin- gebouwd rond de eeuwwisseling (o.m. Veurnestraat nr. 108, Rekhof nr. 28).

XX-architectuur met aansluitende kenmerken tot W.O. I. Neogotiek expliciet vertegenwoordigd op de N.O.-hoek en O.-zijde van de Grote Markt, gedomineerd door het eenheidsconcept stadhuis met belfort - postgebouw n.o.v. architect J.

Coomans (Ieper) en voltooid in 1912. Ook een aantal eclectische burgerhuizen o.m. met neo-Vlaamserenaissance ornamenter (Casselstraat nr. 46), dominerende stijlelementen ontleend aan het rococo (Boeschepestraat nr. 8, 17) of aan de gotiek én de regionale renaissancestijl (Boeschepestraat nr. 19, Casselstraat nr. 23).

Bakstenen gevels soms verlevendigd d.m.v. faïencetegeltableaus met Art Nouveau getinte bloem- en bladmotieven. Sporadische gevelparementen van witte geglazuurde bakstenen of tegels (Gasthuisstraat nr. 15, Paardenmarkt nr. 1).

Vanaf het interbellum, invloed van de Art Decostijl met een bankgebouw als uitgesproken exponent (Grote Markt nr. 19); echter ook modernistische inslag in de jaren 1930, aangehouden in de naoorlogse (wederopbouw-) architectuur.

Anderzijds eclectische bouwtrant-vnl. in "Vlaamse" en "Normandische " stijl- typerend voor de naoorlogse jaren.

Jongste decennium gekenmerkt door een versnelling in de verbouwingen en de vernieuwbouw vnl. opvallend bij lage XIX-arbeiderswoningen, waardoor lokale karakteristieken geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Behouden open perspectief op de stad gedomineerd door de kerktorens, en vooralsnog in de lijn van het bij Sanderus (1644) afgebeelde stadsgezicht vanaf het Poperingse platteland.

Doorsnee-hoeven uit XIX, soms met oude XVIII-kern. Vnl. losse bestanddelen van een bouwl., waarvan het boerenhuis aanleunt bij het langgestrekte type; echter ook langgestrekte hoeven. Nog sporadisch bewaarde vakwerkbouw. Meer opvallende eclectische bouwtrant voor de landelijke architectuur uit XIXB, ontstaan onder impuls van lokale landadel en begoede burgerij in de omgeving van hun Provense kasteeldomeinen "'t Couthof" en "De Lovie".

Streekeigen hoevebestanddeel: de typische hopast uit XIX en XX a, nu meestal in onbruik of met andere functie tengevolge de in 1955 ingezette mechanisatie resulterend in een grotere hopbedrijfsconcentratie gepaard met de oprichting van nieuwe, efficiëntere drooginstallaties meestal ondergebracht in omgebouwde schuren en betonnen loodsen.

 • TILLIE W., De kroniek van Groot-Poperinge, Poperinge, 1987.
 • ALTMEYER J., Notices historiques sur la ville de Poperinghe, Messager de sciences historiques, 1840, p. 22-57, p. 129-164.
 • Beschermingsdossier B.M.L., nr. 9332 (1987).
 • Bouwkundig erfgoed. Spilgemeente Poperinge. Onze monumenten: "Beschermingsvoorstellen in Poperinge", Tentoonstellingscatalogus B.M.L., 1983.
 • CREUS B., Enkele instellingen van de abdijstad Poperinge (XIIe-XVe eeuw), onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., 1963.
 • DEPOORTER C., COSSEY S., TILLIE W., 1914-1918. De oorlog achter het front, Poperinge, 1987.
 • DE GERSEM R., Het vliegveld van Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Aan de Schreve, XI, 4, 1981, p. 1-21.
 • DE LAPLANE H., Les abbés de Saint-Bertin d'après les anciens monuments de ce monastere, 2 dln., Saint-Omer, 1854-1855.
 • DENUT E., Poperinge in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972.
 • DENYS F., Bibliografie van Poperinge en omliggende gemeenten, Poperinge, 1975.
 • D'HIET N., Het industrieterrein te Poperinge, in West-Vlaanderen werkt, IX, 2, p. 50-53.
 • DIRIKEN P., Poperinge, Toeristisch-recreatieve atlas van West-Vlaanderen, I, Westvlaamse heuvelstreek, Geogids W.-Vl. IV.3.3., 1985.
 • GANSHOF F.L., Aantekeningen over het grondbezit van de Sint-Bertijnsabdij en in het bijzonder over haar domein te Poperinge tijdens de IXde eeuw, Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 1972, 1.
 • LEEUWERCK E., Verwoesting tijdens de Meidagen 1940 te Poperinge, in Aan de Schreve, XII, 2, p. 3-22.
 • OPDEDRINCK J., Poperingana, Brugge, 1898.
 • OPDEDRINCK J., Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw of den Geuzentijd, Brugge, 1898.
 • Poperinge ... veel wel en een weinig wee, Poperinge, Gemeentekrediet, 1979.
 • STIJNEN H., CHARLIER G., BEULLENS A., Het verwoeste gewest 15/18. The devasted region, Brugge, 1985.
 • THEVELIN F., Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van Poperinge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1960.
 • TILLIE W., COSSEY S., Terugblik. Oude straatgezichten in de hoppestad, Poperinge, 1983.
 • TILLIE W., Historische gevels en gebouwen. Monumentenjaar 1975, Poperinge.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties