Geografisch thema

Destelbergen

ID: 14201   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14201

Beschrijving

Gemeente gelegen in Zandig Vlaanderen aan de Beneden-Schelde, ten oosten van de Gentse agglomeratie, met een oppervlakte van 1.247 ha en 8.420 inwoners (1981). De Dendermondsesteenweg, een Romeinse heirweg, doorsnijdt de gemeente rechtlijnig van west naar oost. Ten noorden vormt de Ledebeek, die van de Schelde naar de Durme vloeit, de grensbeek met Gent en Lochristi. Sinds circa 1840 wordt het noordelijk deel van de gemeente door een derde grote verkeersweg aangedaan: de spoorlijn Gent-Antwerpen. Bodemkundig wordt het grootste deel van de gemeente, de noordzone, gekenmerkt door zandruggen afgewisseld door depressies. Het dorpscentrum en de wijk Eenbeekeinde, beide aan de Dendermondsesteenweg gelegen, maken deel uit van een grotendeels genivelleerde duinenzone, de oostelijke uitloper van de hoge zandrug die aanvangt bij de samenvloeiing van Schelde en Leie te Gent. Het zuidelijk deel van de gemeente, grenzend aan de deelgemeente Heusden, behoort tot de alluviale Scheldevallei. Deze oude Scheldearm staat bekend als de Damvallei of Damslootvallei. Door vroegere turfwinning ontstonden in dit venig meersgebied talrijke waterplassen en groeide de Damvallei uit tot een biologisch uniek en landschappelijk waardevol natuurgebied. Een groot deel ervan ging recent - in de jaren 1970 - verloren door de aanleg van de autoweg E17 en de verbindingsweg Gent-Zeehaven met de E40. Wat nog overbleef van de Damvallei behield een sinds de jaren 1930 ontstane recreatieve functie.

De vroegere gemeentenaam "Thesle" die evolueerde tot het eerste lid in de huidige gemeentenaam, houdt in oorsprong verband met de aanwezigheid van heuvels aan de Dendermondsesteenweg waarop de dorpskern met kerk van Destelbergen is gelegen. Ook het later (12de tot 13de eeuw) toegevoegde synoniem "berg" verwijst naar de thans grotendeels genivelleerde zandheuvels in de gemeente, afkomstig van laat-glaciale stuifzandkoppen.

Destelbergen was reeds voor het begin van onze tijdrekening bewoond. Bij afgravingswerken van het stuifzandgebied ten noorden van de Dendermondsesteenweg op circa 3 km van de samenvloeïing van Schelde en Leie verwijderd, werden in de jaren 1927/28 een 30-tal graven uit de Urnenveldentijd blootgelegd. Deze vondst gaf later aanleiding tot een langdurige opgravingscampagne uitgevoerd door het seminarie voor archeologic van de Gentse rijksuniversiteit onder leiding van professor S.J. De Laet. Deze systematische archeologische opgravingen in stratigrafisch verband vonden van 1960 tot 1984 plaats op de wijk Eenbeekeinde tussen Schelde en Dendermondsesteenweg. De resultaten brachten nieuwe belangrijke gezichtspunten naar voren op de prehistoric en het ontstaan van Gent. Tevens laten zij toe de site Destelbergen/ Eenbeekeinde te beschouwen als één van de grootste en voornaamste archeologische vindplaatsen uit het Gentse die sporen uit verschillende historische perioden opleverden. Er werden aanwijzingen voor menselijke bewoning gevonden sinds het Mesolithicum en in het Neolithicum. Uit de Late Bronstijd en de Vroege ijzertijd werd een uitgestrekt grafveld opgegraven dat heel wet nieuwe gegevens bijbracht in verband met de Urnenveldencultuur. De eigenlijke nederzetting uit die tijd kon wel niet precies worden gelocaliseerd. De eerste sporen van intense bewoning met de kenmerken van een agrarische nederzetting op deze site stammen uit de Gallo-Romeinse periode. De landelijke bewoning zette zich verder door in de Middeleeuwen en de Post-Middeleeuwen. Op het eind van de 18de eeuw was deze echter gereduceerd tot één enkele hoeve te identificeren met een landbouwbedrijf heden gelegen aan de Panhuisstraat. Deze hoevegebouwen en de hele aanpalende archeologische site ten oosten ervan zijn thans aan het verdwijnen voor de aanleg van een waterzuiveringsstation van de stad Gent. De werken vingen reeds aan in 1983. Vlakbij naast de Schelde bevindt zich al een waterplas van verscheidene ha ontstaan uit een zandwinningsput voor werken aan de E17 in de jaren 1968/69 waarbij ook al een grafveld werd blootgelegd.

Volgens een archieftekst werd in 962 de nederzetting "Thesle" met bijbehorende bidplaats als restitutie door Wichman, graaf van Hamaland, geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Sommige auteurs brengen de "villa Thesla" in verband met het Sint-Pietershof, een cirkelvormig omgrachte hoeve van de Sint-Pietersabdij in de Sint-Pietershofstraat in de buurt van de parochiekerk. Tot het eind van het feodaal tijdperk bleef de afzonderlijke heerlijkheid Destelbergen afhangen van de Sint-Pietersabdij. Voor 1559 hing de parochie Destelbergen af van het bisdom Doornik, nadien van Gent. Bestuurlijk ressorteerde de gemeente onder de kasselrij van de Oudburg van Gent. De Sint-Pietersabdij bezat te Destelbergen naast enkele grote landbouwnederzettingen ook belangrijke leengoederen waarvan "Notax" en het daarvan afhangende “Succirca” de voornaaamste waren. Deze en andere laat-middeleeuwse sites met walgracht in het aanvankelijke bosrijke westelijk deel van de gemeente evolueerden tot een deel van de 20-tal kastelen of buitenplaatsen met park, vijvers en dreven die de gemeente tot midden 20ste eeuw nog telde. Door de bescherming als dorpsgezicht van de kastelen "Notax", "Succa", "Crabbenburg", "Te Lande", "Ter Meeren" en "Van Acker" met hun aanhorigheden en omgeving werd een deel van het voor Destelbergen zo karakteristieke kasteelparkgebied gevrijwaard. Vrijwel de helft van de vroegere kasteeldomeinen werd echter de laatste decennia opgeofferd aan verkavelingen, voornamelijk voor villabouw. De wijk Haanhout in het noordoosten werd pas na het eind van de 17de eeuw in cultuur gebracht. Het daarbij aansluitende gehucht Beervelde werd in 1921 als afzonderlijke gemeente afgescheiden van Destelbergen en is sinds 1977 als deelgemeente opgenomen bij Lochristi. Destelbergen bezit twee afzonderlijke verstedelijkte kernen: het langwerpige straatdorpscentrum met kerk aan de Dendermondsesteenweg, en de wijk Eenbeekeinde die morfologisch vergroeid is met de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. In aansluiting met de expansieve industriële vestingen in de de Gentse randgemeenten tijdens de 19de eeuw, ontstond ook aan de Schelde-oever in het westen van Destelbergen enige nijverheid, namelijk een textielfabriek en andere klein-bedrijven. Dit ging gepaard met de bouw van rijen arbeidershuizen aan de Dendermondsesteenweg. Sinds 1966 vormt de wijk Eenbeekeinde een afzonderlijke parochie. Wegens haar gunstige verbindingsmogelijkheden met Gent en haar rijkdom aan kasteelparken verkrijgt de gemeente een groeiende woonfunctie voor pendelaars. Het noordoostelijk deel van de gemeente, waar het landelijk karakter veeleer betrekking heeft op land- en tuinbouwbedrijven, is minder door de opmars van nieuwe woonwijken aangetast.

 • DE LAET S.J. - THOEN H. - BOURGEOIS J., De opgravingen te Destelbergen / Eenbeekeinde in het raam van de vroegste geschiedenis van de stad Gent. I. De voorgeschiedenis, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks - Deel XXXIX, Gent, 1985, p. 3-35.
 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 1, Gent, 1864-1870.
 • DE VISSCHER F., Destelbergen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973.
 • GYSSELING M., Wat betekenen de namen Desteldonk en Destelbergen ?, in Heemkundig Nieuws, XI, 3/4, 1983, s.p.
 • POELMAN R. - VAN LEUVEN P., Gedenkboek parochie Destelbergen 1984, Destelbergen, 1984.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

 • Is deel van
  Destelbergen
  Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

 • Omvat
  Beukendreef
  Beukendreef (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerderij-herberg
  Scheldekant 19 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Bonsgrachtstraat 12 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Dendermondesteenweg 457 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Hoogstraat 37 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Molenstraat 62 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Molenstraat 91 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Palingstraat 75 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Brandstraat 7 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Eenbeekstraat 50 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Bochtenstraat 77 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Dendermondesteenweg 336 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Groenstraat 7 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Palingstraat 24 (Destelbergen)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Palingstraat 87 (Destelbergen)

 • Omvat
  Buitenplaats Ter Burcht
  Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dendermondesteenweg 375 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dendermondesteenweg 396 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kerkstraat 3 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kerkstraat 30 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pastorijstraat 11 (Destelbergen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pastorijstraat 15 (Destelbergen)

 • Omvat
  Café In de Statie
  Burgstraat 47 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dienstgebouwen bij Kasteel Crabbenburg
  Zevensterrede 1, 3 (Destelbergen)

 • Omvat
  Directiegebouw van de Buurtspoorwegen
  Dendermondesteenweg zonder nummer (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dendermondesteenweg 26 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dendermondesteenweg 436 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dendermondesteenweg 433 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dendermondesteenweg 469 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dendermondesteenweg 617 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kerkstraat 5 (Destelbergen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kerkstraat 36 (Destelbergen)

 • Omvat
  Drie boerenarbeiderswoningen
  Dendermondesteenweg 917, 919, 921 (Destelbergen)

 • Omvat
  Drie dorpswoningen
  Dendermondesteenweg 611, 613, 615 (Destelbergen)

 • Omvat
  Drie stadswoningen
  Dendermondesteenweg 61, 63, 65 (Destelbergen)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen
  Dendermondesteenweg 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 168, 170 (Destelbergen)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Destelbergen en gemeenteschool
  Dendermondesteenweg 462, 464 (Destelbergen)

 • Omvat
  Goudenhandwegel
  Goudenhandwegel (Destelbergen)

 • Omvat
  Herberg De Admiraal
  Dendermondesteenweg 228 (Destelbergen)

 • Omvat
  Herberg met lindebomen
  Dendermondesteenweg 377 (Destelbergen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Dendermondesteenweg 432 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Bochtenstraat 89 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Burgstraat 41 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Veldekensstraat 64 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Veldekensstraat 66 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Volderrede 58 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve Etting
  Dendermondesteenweg 681, 683 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Bochtenstraat 50 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Bonsgrachtstraat 1, 1A (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Brandstraat 5 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Damstraat 11 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Dendermondesteenweg 420 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Dendermondesteenweg 730 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eenbeekstraat 46 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Hoogstraat 8 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eenbeekstraat 7, Kerkkouterrede 75, 77 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Kleingentstraat 23 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Paardenstraat 54 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Palingstraat 31 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Schaessestraat 3 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Schaessestraat 16 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Sint-Pietershofstraat 36 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Stationsstraat 26 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Succalaan 35 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Veldekensstraat 6 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Vissersstraat 1 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Vissersstraat 4 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Damstraat 33, 35, 37 (Destelbergen)

 • Omvat
  Hoevetje
  Hoenderstraat 3 (Destelbergen)

 • Omvat
  Houtstraat
  Houtstraat (Destelbergen)

 • Omvat
  Jachtverblijf van de familie Milliau
  Dendermondesteenweg 455 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteel Fallon de Keyser
  Dendermondesteenweg 608 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteel Morel de Westgaver
  Dendermondesteenweg 504 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteel Ter Lede
  Stationsstraat 92 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteeldomein Crabbenburg
  Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteeldomein Succa
  Volderrede 52, 54, 56 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteeldomein Van Acker
  Dendermondesteenweg 430 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kasteelhoeve
  Zevensterrede 5 (Destelbergen)

 • Omvat
  Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg
  Beukendreef, Eenbeekstraat, Frans Heynderycxrede, Kerkkouterrede, Kerkstraat, Kromrede, Kwadenpla...

 • Omvat
  Kerkham
  Kerkham (Destelbergen)

 • Omvat
  Kwadenplasstraat
  Kwadenplasstraat (Destelbergen)

 • Omvat
  Landhuis Les Chaumes
  Haenhoutstraat 149 (Destelbergen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Kerkkouterrede 80 (Destelbergen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Stationsstraat 20 (Destelbergen)

 • Omvat
  Modernistisch café 't Kabientje
  Damstraat 34 (Destelbergen)

 • Omvat
  Molenaarswoning
  Damstraat 13 (Destelbergen)

 • Omvat
  Neoclassicistische villa Le Petit Château
  Winkelputrede 1 (Destelbergen)

 • Omvat
  Nijverheidsstraat
  Nijverheidsstraat (Destelbergen)

 • Omvat
  Panhuisstraat
  Panhuisstraat (Destelbergen)

 • Omvat
  Parochiekerk Pius X
  Bredenakkerstraat 29 (Destelbergen)

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwparochie
  Pastorijstraat 17 (Destelbergen)

 • Omvat
  Reinaertweg
  Reinaertweg (Destelbergen)

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen
  Dendermondesteenweg 314, 316, 320, 322, 326, 328 (Destelbergen)

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen
  Kerkstraat 38, 40, 42 (Destelbergen)

 • Omvat
  Rijhuis met slagerij
  Dendermondesteenweg 446 (Destelbergen)

 • Omvat
  Slachthuis
  Dendermondesteenweg 519, 521 (Destelbergen)

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen
  Paardenstraat 20, 22 (Destelbergen)

 • Omvat
  Twee dorpswoningen
  Dendermondesteenweg 621, 623 (Destelbergen)

 • Omvat
  Vijf arbeidershuizen in eenheidsbebouwing
  Dendermondesteenweg 551, 553, 555, 557, 559 (Destelbergen)

 • Omvat
  Walboskasteel
  Walbosdreef 16 (Destelbergen)

 • Omvat
  Windmolen
  Kouterstraat 11 (Destelbergen)

 • Omvat
  Winkelhuis
  Dendermondesteenweg 489 (Destelbergen)

 • Omvat
  Woning De Brabandere
  Walbosdreef 10 (Destelbergen)

 • Omvat
  Woning Heyvaert
  Hellegatstraat 36 (Destelbergen)