Geografisch thema

Stapelhuisstraat

ID: 15109   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15109

Beschrijving

De huidige Stapelhuisstraat vormt slechts een klein restant van de vroegere "Stapelstraat" die, met haar L-vormig tracé tussen de Dijle en de nu verdwenen Zoutstraat, met de Vaartkom in verbinding stond via het vandaag eveneens verdwenen Kalkstraatje en Lijnlopersstraatje. In oorsprong was zij echter gekend als "Ulake" of "Udelaken" - in de 18de eeuw verbasterd tot "Doolaege" -, benaming voor het gedeelte van de Vaartstraat dat vanaf de brug ter hoogte van "Zeelandt" (nr. 167) met geknikt verloop naar de stadspoort leidde en enkel aan de zuidzijde was bebouwd. Met de omlegging van de Dijle en de aanleg van de Vaartkom midden 18de eeuw, werd ook de noordzijde van de straat begrensd door bebouwing namelijk door de achtergebouwen en -gevels van de aan de Vaartkom opgetrokken panden. Haar huidige benaming ontleende ze aan het in 1787 nabij de Vaartstraat nieuw opgetrokken stapelhuis. Voorheen waren hier meerder industriële bedrijven gevestigd: heden bleef enkel het complex de "Molens van Orshoven" bewaard.

  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Vaart- en de Stapelhuisstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, deel 18, 1978, p. 3-5, 50-53.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Maalderij Van Orshoven

  • Is deel van
    Leuven