Geografisch thema

Krommestraat

ID
15436
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15436

Beschrijving

Landelijke weg met bochtig verloop die de Roeselaarsestraat ten noorden verbindt met de Knollingstraat ten zuiden. De straat ligt aan de oostzijde van het gehucht De Tassche en loopt voor de aanleg van de autosnelweg A17/E403 door in het noordelijke straatdeel van de Elstapstraat om verbinding te maken met de Rodepoortstraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de straat nog niet weergegeven. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) vernoemd als "Krommestraet" en samen met de toenmalige "Donkerstraet" (zie Elstapstraat) omschreven als "Chemin de la ferme Olivier au chemin dit: Rousselaerestraet par la ferme de Vanneste". De straat wordt niet weergegeven op het gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960).

Het gehucht De Tassche ontwikkelt zich vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. Daarvoor is dit slechts een landelijke wijk, met als enige bebouwing de herberg "de Tassche", enkele huizen en sinds 1850 de stenen oliewindmolen Baert-Mattheus (zie Roeselaarsestraat). Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt nog geen gehucht weergegeven, enkel een concentratie aan bebouwing langsheen de Roeselaarsestraat ten oosten van het kruispunt met de Gapaardstraat en de Knollingstraat. De Atlas der Buurtwegen (1846) geeft "De Tassche, Cabaret" weer op de westelijke hoek van de Roeselaarsestraat met de Spanjestraat.

In 1863 wordt door de zusters van de Heilige Kindsheid een wijkschool met woonhuis voor de zusters opgericht op De Tassche, dat kleuter- en lager onderwijs verschafte. Klooster en school verdwijnen bij de bouw van de nieuwe kerk in 1968. Ten oosten van de kerk worden nieuwe schoolgebouwen ingeplant (nr. 2). Thans Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Horizon, afdeling De Tassche: biedt nog enkel kleuteronderwijs.

In 1976 wordt een openbare aanbesteding gedaan tot het bouwen van 70 sociale woningen door de Roeselaarse sociale huisvestingsmaatschappij "De Mandel" op De Tassche, kaderend in de toenmalige trend om in perifere gebieden van steden en gemeenten landbouwgronden te verkavelen om rustiger, ruimer en gezonder te gaan wonen. In 1978 worden opnieuw zes eengezinswoningen en twaalf bejaardenhuisjes aanbesteed. In 1980 worden opnieuw 26 woningen aanbesteed.

Korte straat met voornamelijk woonfunctie. Onderwijs op nummer 2: kleuterschool, roodbakstenen schoolgebouwen onder platte bedaking.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) komt verspreide bebouwing voor, op de huidige nummers 29-31 en 35. Nummers 29-31, eenlaags samenstel in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak, haaks op de straat georiënteerd. Voormalige driewoonst. Nummer 29 thans met vernieuwde muuropeningen, witgekalkte gevels en in de zijgeveltop een rondbogige kapelnis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld; aan straatzijde een voormalig bakhuisje onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok parallel aan de straat). Nummer 31, twee woningen gerenoveerd tot één woonhuis met heraangelegde tuin. Nummer 35, hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen in L-vormige constellatie rond het erf, vernieuwd tijdens het interbellum. Lichtrode bakstenen woonhuis en stal-schuur, onder pannen zadeldaken en gekenmerkt door rechte muuropeningen onder betonlateien. Erfgevel van het boerenhuis aangepast in de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 21, opgetrokken tijdens het interbellum. Kleine roodbakstenen eenlaagswoning van drie traveeën onder pannen zadeldak, voormalige stalletjes onder lessenaardak. Rechthoekige muuropeningen onder grijsgeschilderde betonlateien met geometrische tekening, vernieuwd schrijnwerk. Rode beschildering met voegwerkbelijning. Westgevel vernieuwd. Afgesloten van de straat door deels geajoureerde betonafsluiting.

Eenheidsbebouwing uit de jaren 1970 horende bij de sociale woonwijk De Tassche, van twee bouwlagen in rode baksteenbouw met bruinbakstenen muurdammen en horizontale gecementeerde banden. Aan de westzijde van de straat met geïntegreerde garages, aan de noordzijde twee aan twee met onderbroken daklijn en lagere garages.

  • CROMBEZ I., VAN ACKER L., 150 jaar Zusters van de H.-Kindsheid te Ardooie, 1842-1992, Ardooie, 1993.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Krommestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15436 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.