Geografisch thema

IJzerland

ID
15627
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15627

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Desselgem. Doodlopende zijstraat aan de westzijde van de Zilverbergstraat. Straat genoemd naar de historische benaming van enkele stukken land, genaamd het "Yserland", te Desselgem. Het gebied IJzerland is gelegen ten noorden van de Desselgem-Dries en bevat onder de teeltlaag ijzerhoudende grond.

Het "Yserlant straetken" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1570 en in 1690 het "Yseren lant straetken". Mogelijk hebben deze vermeldingen betrekking op een andere of alter verdwenen weg, aangezien er pas op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1898) een voetweg wordt weergegeven die leidt naar een bestaande woning (nummer 34), tot dan bereikbaar vanaf de Desselgem-Dries. De weg blijft verder onbebouwd tot de jaren 1970, wanneer het bestaande tracé wordt verbreed en er drie doodlopende zijtracés worden aangelegd, zie weergave op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut van 1993. In het midden van de jaren 1970 laat de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis achttien huizen optrekken naar de ontwerpplannen van architect Frans Vaneeckhout uit Roeselare.

Straat met geasfalteerd wegdek en woonwijk uit de jaren 1970. Op het einde van het hoofdtracé is één oudere woning bewaard. Nummer 45, boerenarbeiderswoning vermoedelijk daterend uit het begin van de 19de eeuw, gebouwd op een site die reeds is bebouwd in de 18de eeuw, zie de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, en in oorsprong toegankelijk via een voetweg vanaf de Desselgem-Dries. Circa 1834 eigendom van landbouwer Jh. Vanhoutte. Baksteenbouw onder een pannen zadeldak; dubbelhuis van drie traveeën, voorafgegaan door een voortuin afgesloten door een haag en een betonnen hek met draadafsluiting; rechthoekige openingen onder wit beschilderde lateien (mogelijk bewaard houtwerk). Links, later toegevoegde aanpalende garage met halve trapgevel.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, 2007, p. 67.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1928, Deel VIII, kolommen 177, 179, 181.
  • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 107.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: IJzerland [online] https://id.erfgoed.net/themas/15627 (Geraadpleegd op )