Geografisch thema

Spildoornstraat

ID
15660
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15660

Beschrijving

Straat in het noorden van de gemeente. De straat vertrekt van de Opstalstraat en loopt in noordelijke en daarna in westelijke richting naar de Dolagestraat. Aan de noordzijde van de straat bevindt zich een doodlopend zijtracé. De straatnaam, toegekend bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990, verwijst naar het weiland "Den Spildoorn", volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1546.

De straat wordt op de tiendekaart van Desselgem, opgemaakt door Pieter en Lowijs de Bersacques in 1620, weergegeven als een landwegel met één hoeve aan de westzijde van de straat. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, is de bebouwing nog niet toegenomen en is het noord-zuid georiënteerde straatgedeelte verbreed. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, wordt dit bredere straatgedeelte aangeduid als "de oost bergstraete" (eerste weergave van het doodlopende zijtracé), terwijl het oost-west georiënteerde straatgedeelte nog afgebeeld wordt als een smal wegeltje. In 1764 zijn er een viertal verspreid gelegen hoeves langs de straat gelegen. De Atlas der Buurtwegen (1844) geeft het oost-west georiënteerde straatgedeelte en het doodlopende straattracé weer als "Hellenhol" met als aanduiding "Chemin n° 25" en omschrijving "Chemin du hameau Hooyknok à la Lys". Het noord-zuid georiënteerde straatgedeelte wordt op de Atlas ten noorden van de huidige Robijnstraat weergegeven als "Kleine Oostbergstraet" met als aanduiding "Chemin n° 21bis" en omschrijving "Chemin de la ferme Petantie-hof aux Prairies dites Schoendael" en ten zuiden van de huidige Robijnstraat als "Brabanstraet" met als aanduiding "Chemin n° 10" en omschrijving "Chemin de la Ferme Petantie-hof à la Lys". Op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1898 en 1911) wordt een bebouwingsconcentratie weergegeven ter hoogte van de huidige Robijnstraat en het doodlopende tracé. De bebouwing neemt verder toe rond het midden van de 20ste eeuw met de bouw van verscheidene vlasserswoningen en vlasschuren in opdracht van de familie Vanden Buverie. De kanalisatie van de Leie in de tweede helft van de jaren 1970 en in het begin van de jaren 1980 zorgt ervoor dat het doodlopende zijtracé wordt ingekort.

Straat met geasfalteerd wegdek. Het oost-west georiënteerd straatgedeelte, evenwijdig met de Leie, loopt grotendeels in een landelijke omgeving, terwijl het noord-zuid georiënteerde tracé wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vlaserfgoed en industriële gebouwen. Voormalige vlasserswoningen en vlasschuren opklimmend tot de jaren 1940. Nummer 19/ Robijnstraat, voormalige vlasserswoning met vlasschuren aan de Spildoorn- en Robijnstraat en een achtergelegen zwingelarij, volgens het kadaster gebouwd in 1941 door Jules Vanden Buverie. Erftoegang aan de kant van de Robijnstraat. Dubbelhuis onder een pannen zadeldak. Roodbakstenen straatgevel op een plint met panelen in imiatiebreuksteen; decoratief baksteenfries bovenaan de gevel en strekse lagen baksteen. Rechthoekige openingen, in de achtergevel onder betonnen lateien, met bewaard houtwerk. Bakstenen vlasschuur onder golfplaten zadeldak aan de kant van de Robijnstraat (nok evenwijdig met de Robijnstraat); straatgevel met centrale poort en laaddeur. Achtergelegen bakstenen zwingelarij onder golfplaten zadeldak (nok evenwijdig met de Spildoornstraat) en gerenoveerde vlasschuur aan de Spildoornstraat. Nummer 9-11, voormalige vlasserswoningen met achtergelegen vlasschuren (zie afbeelding). Volgens het kadaster bouwt Jules Vanden Buverie de woningen in 1948-1949 en worden de vlasschuren in 1956 opgetrokken in opdracht van vlashandelaars Albert en Robert Vanden Buverie. Gekoppelde woningen op L-vormig grondplan. Baksteenbouw onder een doorlopend pannen zadeldak; roodbakstenen straatgevel op arduinen plint, rechthoekige openingen in een arduinen omlijsting (straatgevel) of onder betonnen lateien (dwarsvolume). Achtergelegen, gekoppelde vlasschuren. Baksteenbouw onder een doorlopend golfplaten zadeldak; voorgevel met schuifpoorten op hangrail en rechthoekige deuren onder betonnen latei. Links van nummer 20: vlasschuur volgens het kadaster gebouwd in 1962 door vlashandelaar Cyriel Vanden Buverie. Roodbakstenen schuur onder golfplaten zadeldak (nok loodrecht op de straat); straatpuntgevel met links een grote poort en rechts een venster in gecementeerde omlijsting. Aan de noord- en oostzijde van de straat, industriezone.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1941/10, 1948/25, 1956/22, 1962/26.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Carte figurative vande groote thiende in de prochie van Desselghem, 1620.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, Deel XV, kolom 76.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spildoornstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15660 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.