Geografisch thema

Wijk Vogelweelde

ID: 16958   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16958

Beschrijving

Sociale woonwijk Vogelweelde is gelegen in de wijk Sint-Rochus, die gesitueerd is ten zuidoosten opzichte van het centrum van Halle. De wijk kwam tot stand vanaf midden jaren vijftig (1955-1961) in opdracht van de Société régionale des Habitations à Bon Marché des Cantons de Hal, Lennick-Saint-Quentin et Meele en wordt thans nog volledig verhuurd door deze maatschappij (Woonpunt Zennevallei).

De wijk vertoont een open, groen karakter, bekomen door beboomde straten met groene bermen en voetpaden, evenals open voortuinstroken. De achtertuinen van de eengezinswoningen zijn bereikbaar via wandelpaden. Het binnengebied tussen de appartementsgebouwen aan de Leeuwerikenlaan en Merellaan is ingevuld met collectieve open ruimte, waaronder een speeltuin. De wijk omvat twee grote bouwfases, namelijk het deel ten zuiden van de Leeuwerikenstraat werd bebouwd met 98 woningen vanaf 1955 door aannemer Vande Kerckhove. De tweede fase vanaf 1959 omvatte de verdere uitbouw van de wijk ten noorden van deze as met 100 wooneenheden, voornamelijk gegroepeerd in appartementsgebouwen die schuin zijn ingeplant. Alle woningen werden ontworpen door de lokale architect Albert Pinson. Sobere koppelwoningen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, geschakeld tot rijen van hoofdzakelijk vier eengezinswoningen (of acht appartementen) die licht verspringen ten opzichte van de rooilijn. De bakstenen volumes, geopend door rechthoekige vensteropeningen, vertonen een grote eenvormigheid, ondanks de aanwezigheid van vijf types. Hierdoor treedt variatie op in detaillering en materiaalgebruik, voornamelijk in de uitwerking en omlijsting van de, deels gekoppelde, toegangsdeuren.

Het homogene karakter van de wijk is verstoord door twee nieuwbouwprojecten. Op de hoek van de Wielewaallaan en Halleweg vervangt een nieuw wooncomplex voor personen met een handicap, de oorspronkelijke bebouwing met de voormalige zetel van de sociale huisvestingsmaatschappij. Vanaf 2012 werden in het hart van de wijk 24 nieuwbouwwoningen gerealiseerd naar ontwerp van architecten Holleman-Lauwers op de plaats van garageblokken en zes gesloopte woningen aan de pare zijde van de Kwikstaartlaan.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 235, Halle, Wijk Vogelweelde.
  • CAMERLINCK A. & TORRES BELTRAN M. 2014: Documentaire fiche van sociale woningbouw, Wijk Vogelweelde, onuitgegeven oefening, Universiteit Antwerpen, faculteit ontwerpwetenschappen.
  • DU BOIS A. & REMY J. 1993: Sociale woningbouw 1920-1993, Halle: Gewestelijke Maatschappij van Halle Voor De Huisvesting, Halle, 46-47.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2016


Relaties