Geografisch thema

Mijnplein

ID
6959
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6959

Beschrijving

Plein gelegen in noordoostelijk deel van de binnenstad, ook gekend als z.g. "Goedmarkt". Begrensd door ten noorden de Cirkelstraat, ten westen de Kapucijnenstraat en ten zuiden de Nieuwstraat. In zuidwestelijke hoek aansluitend bij de Groentemarkt. Tevens komen de Brabantstraat en de Sint-Franciscusstraat er op uit.
Het Mijnplein krijgt zijn uitgestrektheid en onregelmatige vorm door een bewogen geschiedenis. Aangelegd op de tuin van het voormalige kapucijnenklooster, vanaf 1621 gelegen ten zuiden van de kerk; vergroot in 1645-1646. In 1797-1789 opheffing van het klooster; verkaveling en openbare verkoop van het domein. Er wordt o.m. een brouwerij en de Franse gendarmerie in ondergebracht. Dde stad koopt in 1834 het zuidoostelijk deel van de oude tuin en laat er een nieuwe vismijn bouwen. Na afbraak van een loods aan de achterzijde van de huizen in de Schippers- en Nieuwstraat ontstaat een klein plein dat wordt geplaveid en een tijdlang gebruikt als "Vismarkt"; vanaf 1836 aangeduid als "Nouveau Marché au poisson" en "Minque". In 1838 achtereenvolgende verkavelingen van de resterende kloostertuin en brouwerij. In 1842 afbraak van huis ten zuiden van de kerk om een straat te trekken m.n. de Cirkelstraat, waarlangs nieuwe bebouwing ontstaat. In 1878 opheffing van de vismijn op het plein en verhuis van de vismarkt naar de Kaai. In 1887-1888 verbouwing van voormalige kazerne tot schoolcomplex en onderbrenging van de stedelijke betalende jongensschool. Vanaf 1890 wordt plein o.m. gebruikt als zwijnenmarkt en stelplaats voor steek- en viskarren. 1902: Na sloping van de voormalige rijkswachtkazerne en het westelijk deel van de huizen op de noordzijde van de Nieuwstraat wordt er een overdekte Vleesmarkt gebouwd naar ontwerp van G. Vandamme (Oostende). Deze bestaat uit 112 vleesstallen in vier blokken waartussen telkens een wandelstraat. Aan de zuidelijke hoek bevond zich een torentje versierd met rundskoppen en met openbare toiletten in de basis. In 1903 toewijzing van enkele markten op het plein, o.m. de voddenmarkt, de goedmarkt en de markt voor luxeproducten. Vergroting van het plein door afbraak van resterende huizenrij aan de noordzijde van de Nieuwstraat. Verfraaiing van diverse gevels op het plein. In 1920 herstelling van de vleeshal na oorlogsschade. Na 1945 afbraak van de door de Tweede Wereldoorlog beschadigde vleeshal. Slopen van gebouwen tussen de Cirkelstraat en de vroegere vleesmarkt, waardoor het Mijnplein zijn huidige oppervlakte en vorm krijgt. In 1955 aanleg van plantsoen op grond van gesloopte gebouwen. 1994-1995: heraanleg van het plein met onder- en bovengrondse parking.
Groot plein gevormd door de samenvoeging van twee rechthoeken met geknikt tracé in noordoostelijke hoek, aan noordzijde gedomineerd door de kapucijnenkerk. Gekasseid en geplaveid plein met ten noorden en zuiden overbouwde toegangstrappen naar ondergrondse parking. Enige huizen van het eigenlijke plein op oostzijde. Overwegend woon- en horecafunctie. Heterogene bebouwing van o.m. burgerhuizen met 19de-eeuwse kern, verbouwd in de 20ste eeuw (nrs. 1, 4, 10; nr. 5 gesloopt ca. 1996). Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de lijn van de vooroorlogse eclectische bouwstijl maar meer uitgewerkt (nr. 8). Na 1960 optrekken van appartementsgebouwen van vier tot zeven bouwlagen (nrs. 7, 9).

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, 1958/107.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 107.
FARASYN D., Het Mijnplein te Oostende, in Ostendiana, III, 1978, p. 41-60.
VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 5, Blankenberge, 1991, nr. 169.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoekhuis

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mijnplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/6959 (Geraadpleegd op )