Geografisch thema

Sint-Janstraat

ID
9235
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9235

Beschrijving

Straat in het historisch stadscentrum, van de Burgstraat ten zuiden tot de Damse Vaart-Zuid ten noorden, parallel met de Kerkstraat (hoofdstraat). Loopt eertijds tot aan de Reie, de oude waterweg naar Brugge, waarover reeds in 1361 de zogenaamd Minnebrug gelegen is, die beide straatdelen verbindt, zoals weergegeven op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). In akte van 1571 "Onzer Vrauwe strate" genoemd; het deel ten noorden van de Minnebrug gekend als "Minnestraat". Eerste vermelding onder huidige benaming in 1846.

In 1446 wordt ten zuidwesten van de Sint-Janstraat, nabij de Burgstraat, het Nazarethklooster gesticht, een convent met kloosterkerk van reguliere kanunniken van de Augustijnerorde, onder het patronaat van de abdij van Heilige Maria van Zoetendale, gevestigd tussen Maldegem en Middelburg. Na de vernielingen door de geuzen (1578) en de afschaffing van voormelde abdij door paus Gregorius XIII worden de goederen van het Nazarethklooster overgemaakt aan de Jezuïetenorde te Brugge. Deze verkopen het Damse klooster in 1587 aan de Zusters Augustinessen van het convent van Sint-Elisabeth en Emmaüs te Moerkerke, sinds 1483 gesticht onder de naam "Sarepta" (zie Moerkerke). Na de aanleg van de vestinggordel in 1616-1620 wordt het klooster gesloopt.

Straat met licht geknikte rooilijn aan oostzijde, te zien aan iets smaller tracé vanaf de Kattestraat noordwaarts. Kasseibestrating in deel ten noorden van de Speystraat. In aansluiting bij de Burg- en Kattestraat, noordelijk deel gekenmerkt door afzoming met hoge bakstenen tuinmuren, die onder meer losstaande, recentere bebouwing afschermen (nummer 2). Nummer 1/ Speystraat, één van de drie historische stadshoeves die binnen de 17de-eeuwse vesting van Damme gelegen zijn, met (voormalige) hoevegebouwen aan weerszijden van de straat. Rechts ervan, nummer 3 zogenaamd "d'Oude Sint-Jansschuur", voormalige schuur onder hoog zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen), opgetrokken volgens kadaster circa 1861 als achterin gelegen bijgebouw behorend bij de vroegere "Herberg In Den Arend" (Kerkstraat nummer 17), thans volledig verbouwd tot woonhuis met onder meer nieuwe dakkapellen, centrale rondboogpoort en rijkelijk uitgewerkt rood-wit geschilderd houtwerk; tevens ijzeren hek als toegang tot nieuw geplaveide binnenplaats. Noordelijk deel meegaand met bebouwing van de Damse Vaart-Zuid. De Sint-Janstraat en de bebouwing erlangs is volledig in het beschermde stadsgezicht opgenomen (M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Damme, 1861/62.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIV, Brugge, 1933, kolom 688.
  • HOSTE H., Damme, Antwerpen, 1956, p. 117, 121.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

  • Is deel van
    Stadskern Damme

  • Omvat
    Semi-gesloten stadshoeve


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Janstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9235 (Geraadpleegd op 26-01-2021)