waarneming

Papenbroekstraat

archeologisch element
ID
157359
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/157359

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van sociale woningen werd een archeologisch onderzoek op het terrein tussen de Papenbroekstraat, de Kloosterbergstraat en de holle weg Gasthuisberg uitgevoerd. De opgraving gebeurde in navolging van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd door Triharch in november 2010. Hierbij werden sporen uit de steentijd, de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aangetroffen. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 3650 m² en kende een eerder gebruik als akker- en weiland. Deze zone werd door middel van een vlakgraving onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn voornamelijk grachten, greppels, kuilen en een waterput aangesneden die in de Volle en Late Middeleeuwen te dateren zijn. Er is ook aardewerk teruggevonden. Het vlak en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metaal.


Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Archeologische Objecten

Datering: mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, lithisch materiaal
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 2 st

Beschrijving:
een werktuig en een afslag uit Wommersomkwartsiet

Archeologische Objecten

Datering: neolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
kling, afslagen en werktuigen

Archeologische Objecten

Datering: laatneolithicum, middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties, werktuigen
Stijl: klokbekercultuur, trechterbekercultuur
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
geretoucheerde kling van 19cm
"uit de bekerculturen"
midden-laat neolithicum

Archeologische Objecten

Datering: neolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
aardewerk met silex gemagerd (o.a. een randfragment van een platbodemtype werd gerecupereerd)

Archeologische Objecten

Datering: middenbronstijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, kwarts
Gebeurtenis:

Beschrijving:
een dikwandige scherf met kenmerkende magering van kwarts

Greppels en grachten late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van de oversnijdingen met andere sporen en het vondstenmateriaal is een datering in de late middeleeuwen of nieuwe tijd erg waarschijnlijk.

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, greppels
Materiaal: aardewerk, bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
afvaldump met aardewerk, bouwpuin, botmateriaal,…
greppels met noordwest-zuidoost oriëntatie
14de-16de

Grondsporen

Datering: ijzertijd, neolithicum
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
AS5
opgevulde gracht met 1 stuk aardewerk (roodbakkend)
of neolithicum?

Grondsporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kringgreppels, nederzettingen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-site AS1 (of in het vervolgonderzoek Site 1 genaamd)
circulair spoor; mogelijk deel van een kringgreppel van een grafheuvel uit het neolithicum of de bronstijd, afgedenkt door colluvium uit de Middeleeuwen (aardewerk uit 12de of 13de eeuw).
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat dit spoor geen grafheuvel is. Het is waarschijnlijk een greppel die in de middeleeuwen werd uitgegraven.
Ook werd een waterput uit de volle middeleeuwen gevonden. In de onmiddellijke omgeving moet een middeleeuwse nederzetting aanwezig zijn.


-site AS2
circulair spoor, vermoedelijk ook van een grafheuvel?
11de eeuw-13de eeuw

Grondsporen

Datering: finaalneolithicum
Typologie: werktuigen
Stijl: klokbekercultuur
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
AS3 (site 2)
sterk vervaagde sporen met vondsten: geretoucheerde kling in grijs gevlekte silex (slechts één keer aangescherpt, meestal aangetroffen in graven)
verder ook nog afslagen enz.
Bij het vervolgonderzoek werden geen aanwijzingen terug gevonden voor een neolithische occupatiefase

Grondsporen

Datering: ijzertijd, neolithicum
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
AS4
aardewerkfragmenten
of neolithicum?

Grondsporen

Datering: finaalneolithicum
Typologie: werktuigen
Stijl: klokbekercultuur
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
sporen en vondsten vermoedelijk te dateren in het neolithicum
o.a. silex afslagen en aardewerk

Grondsporen

Datering: middenbronstijd
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
huisplattegrond van een woonstalhuis
na kalibratie een datering tussen 1450 en 1290 v. Chr. (95,4%) en tussen 1500 en 1370 v. Chr. (92,9%)
1500 v. Chr.-1370 v. Chr.

Grondsporen

Datering: middenbronstijd
Typologie: grafheuvels, greppels
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
halve ovale greppel, die slechts een korte periode open lag (op basis van het bodemkundig onderzoek)
grafstructuur? Vergelijkbaar met een langbed of long barrow?

In het zuidoosten van het terrein werd een 2de cluster van greppels opgemerkt: restant van een grafstructuur,

Waterput middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: waterputten
Materiaal: aardewerk, geglazuurd aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De waterput wordt op basis van het vondstmateriaal gedateerd in de periode eind 11de-begin 13de eeuw. Er zijn houtresten zoals planken teruggevonden.

Spoor 1 (waterput) bevatte een 19-tal scherven die allen aangetroffen zijn in de blauwe vulling die in verband wordt gebracht met de aanleg van de waterput. Het gaat om een 14-tal scherven Maaslands aardewerk met gedeeltelijke gele tot grijsgroene glazuurlaag, één reducerend gebakken Maaslandse randscherf met grijzig glazuur, twee reducerend gebakken Maaslandse wandscherven en twee reducerend gebakken wandscherven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Papenbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/157359 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.