waarneming

Pont West

archeologisch element
ID
208297
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208297

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 2563
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein. Het grootschalig archeologisch onderzoek op de site Ronse Pont West gaf aanleiding tot de uitwerking van een meerperiodensite. De geschiedenis van de terreinen strekt zich van het middenpaleolithicum tot de postmiddeleeuwen. De eerste duidelijke grondsporen die duiden op occupatie op deze terreinen, gaan terug tot de bronstijd. 


Auteurs: Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA Dienst Archeologie; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kuil vroege middeleeuwen

Datering: Karolingische periode
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 kuilen met Karolingisch aardewerk, fragment van een tuitpot.

Lithisch materiaal - Finaalpaleolithicum

Datering: finaalpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties, werktuigen
Context: microreliëfvormen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de archeologische opgraving werd een Creswellspits opgegraven. Deze heeft een witgrijze tot blauwgrijze patina en is een goede aanwijzing voor een finaal-paleolithische context.
De opgraving bracht ook een meervoudige windval (met 10 windvallen) aan het licht. De lithische artefacten zaten in vijf windvallen geconcentreerd. Deze werden in vakken van 50cmx50cm en met een spit van 10cm opgegraven. De overige windvallen werden in één keer opgegraven. Het sediment werd nat gezeefd met een maaswijdte van 2mm. In totaal werden er 122 lithische artefacten verzameld. De meeste (uitgezonderd 5 artefacten) hadden een witgrijze/ blauwgrijze of beige/roodbruine patina. Er konden twee refit-sequenties worden uitgevoerd.

Lithische Materiaal - Middenpaleolithicum

Datering: middenpaleolithicum
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er worden 3 lithische artefacten beschreven.
De eindschrabber bevond zich in een middeleeuwse gracht als geïsoleerde vondst. De eindschrabber is gemaakt op een Levalloisafslag met een geretoucheerde rechter- en linkerboord en typische gefacetteerde hiel (chapeau de gendarme).
Het tweede artefact is een Quina boordschrabber aangetroffen in een middeleeuwse kuil. De boordschrabber is gemaakt op een kernrandafslag en heeft een sterk geretoucheerde linkerboord.
Het derde artefact is aangetroffen in de vulling van een dassenburcht Het is gedetermineerd als een bladspits en heeft op 1 zijde een lichtblauw/ witgeaderde patina en op de andere zijde enkel witte patinavlekken.

Sporen Late Ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: ambachtelijke objecten, extractiekuilen, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, paalsporen, urnengraven
Materiaal: aardewerk, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Concentraties van paalsporen, greppels en kuilen. Sporadisch verspreid ook kleinere clusters van grachtjes en paalsporen, mogelijk wijzen op kleine bijgebouwtjes.
Eén urnengraf.
Kuilen met metaalslakken en extractiekuilen, wijzend op artisanale activiteiten.

Sporen Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, extractiekuilen, kleding en -accessoires, urnengraven
Materiaal: aardewerk, metaal, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee urnengrafveldjes en verschillende brandrestengraven. In totaal vier clusters.

Sporen late middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, ontwateringsgrachten, paalkuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
paalkuilen en greppels.

Sporen middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: karrensporen, meilers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
5 mogelijke kolenbranderskuilen, één met een fragment van een kogelpot.
Karrensporen, in structuur die vermoedelijk als holle weg te interpreteren is.

Sporen midden bronstijd-vroege ijzertijd

Datering: middenbronstijd A
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen
Gebeurtenis:

Sporen volle middeleeuwen

Datering: 10de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, gebouwplattegronden, grachten (verdedigingselementen), greppels, kuilen, waterkuilen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
waterput, waterkuil, verschillende kuilen, grachten e.a. sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pont West [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208297 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.