waarneming

Hellestraat

archeologisch element
ID
217496
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217496

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden sporen aangetroffen uit drie verschillende fasen van bewoning. 

Uit de late ijzertijd: Het aardewerk van Wervik Hellestraat lijkt op basis van vormen en versiering te dateren in de Laat La Tène periode, dit is 130 – 50 v.Chr. 

De fase op de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse periode beperkte zich voornamelijk tot de westelijke helft van het plangebied. Hier werden verschillende erfafbakeningen aangetroffen, alsook een tweetal mogelijke hoofdgebouwen en verschillende bijgebouwen, voornamelijk spiekers. Daarnaast werden ook tien crematiegraven aangetroffen en twee enclos’, één die vermoedelijk dienst deed als grafmonument en één binnen een woonerf.

In de graven werden geen nissen met grafgiften aangetroffen. Ook in de graven zelf werd enkel fragmentarisch bewaard aardewerk aangetroffen. In één graf werden wel enkele fragmenten van een ijzeren fibulae gevonden. Opvallend is dat alle crematiegraven ten oosten van de greppel S3065/11016 liggen. Mogelijk werd een deel van het grafveld verstoord door de aanwezigheid van de hoeve binnen het plangebied. Zeven crematiegraven werden gedateerd op basis van 14C. Deze bevinden zich alle tussen 47 voor en 130 na Chr., met uitzondering van één staal dat tussen 1727 en 1813 n. Chr. gedateerd werd, het gaat hier vermoedelijk om een gecontamineerd staal.  

De tweede bewoningsfase is te linken aan de hoeve Meebilk. Deze kon slechts fragmentair onderzocht worden vanwege de vele verstoringen die veroorzaakt waren door de afbraak van de hoeve in 2014. Toch konden nog enkele randstructuren herkend worden. Ten noorden van de hoeve werd een vierkante bakstenen structuur aangetroffen met een vooralsnog onduidelijke functie. Vermoedelijk ging het om een duiventoren die in de 18de eeuw gebouwd werd. Deze was echter niet zichtbaar op kaarten en werd niet vermeld in bronnen.  

De laatste gebruiksfase is te dateren tijdens de Eerste Wereldoorlog en loopt paralellel aan de bewoningsfase van hoeve Meebilk. Er werden enkele loopgraafsegmenten aangetroffen, paalkuilen die vermoedelijk dienden om prikkeldraad te plaatsen en bomkraters.  


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Aardewerk ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: vaatwerk
Stijl: La Tène
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal zijn 867 handgevormde scherven aardewerk gevonden tijdens de opgraving. Ze zijn onderverdeeld in 19 randscherven, 356 wandscherven, 27 bodemscherven en 465 fragmenten. De scherven wijzen voornamelijk op een occupatie in de late ijzertijd, vermoedelijk in de La Tène finale.

Lithische artefacten

Datering: middenneolithicum, steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het terreinonderzoek zijn in totaal 59 vuursteenfragmenten ingezameld. Het gaat hierbij zowel om door de mens gemodificeerde artefacten (n=20) als om niet-gemodificeerde knollen, knolfragmenten en chips/brokstukken. In S2042 is één antropogeen bewerkte natuursteenvondst aangetroffen die met zekerheid in de steentijd kan gedateerd worden. Het betreft de top van een neolithische geslepen bijl.

Postmiddeleeuwse hoeve

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw, nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen, duiventillen, greppels, hoeven, muurresten, paalkuilen, uitrusting voor dieren
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende puinkuilen aangetroffen ter hoogte van de hoeve Meebilk. Deze hoeve werd in 2014 gesloopt. Er werden verschillende muurrestanten aangetroffen. Deze bevonden zich voornamelijk rond het oude hoevegebouw en zijn waarschijnlijk restanten van een duiventil. Ter hoogte van de binnenkoer van de hoeve is er door middel van metaaldetectie leerbeslag aangetroffen. Gezien de grote afmetingen (diameter 4,5 cm) gaat het waarschijnlijk om beslag behorende tot paardentuig.

Romeinse bewoningsfase

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, bouwmaterialen, crematiegraven, gebouwplattegronden, kleding en -accessoires, kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, vierpostenspijkers, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, hout, kwartsiet van Tienen, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Structuren 8 en 10 zijn mogelijk hoofdgebouwen van het type IB of IIA. Er werden in totaal tien crematiegraven aangetroffen. In een graf werden enkele fragmenten van een ijzeren
fibulae gevonden. Het gaat om minstens twee fibulae van types die niet met zekerheid bepaald konden worden. Ook uit metaal waren enkel nagels en fragmenten daarvan. In de waterput werden enkele losse stukken hout en fragmenten van een uitzonderlijke puddingsteen aangetroffen. De stenen voorwerpen zoals maal- en slijpstenen kunnen ook in deze periode geplaatst worden.

Sporen Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, loopgraven, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in totaal 24 bomkraters aangetroffen. Vondst van een ontsteker, munitie van zowel klein als groot kaliber en twee drijfbanden uit metaal.


Relaties

  • Omvat
    Wederopbouwhoeve


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hellestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217496 (Geraadpleegd op )