waarneming

Keyersstraat

archeologisch element
ID
217579
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217579

Beschrijving

Zone van proefsleuven behelst zone waar werken geen impact zullen hebben op het onderliggende archeologisch erfgoed.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
Losse aardewerkvondsten in antropogene humeuze laag die als een bewerkingslaag kan worden geïnterpreteerd.

Combinatie

Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
Geïsoleerde fragmenten aardewerk aangetroffen bij de aanleg van het archeologische vlak, zowel middeleeuws als recent.

Combinatie

Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
1 fragment metaal gevonden bij de aanleg van het vlak: mogelijk een gladloops geweerprojectiel in kaliber 12 gauge; vorm en diameter lijken te wijzen op een massieve jachtpatroon of 'brenneke"..

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
3 clusters kuilen, paalkuilen en greppels met bruine vulling:
- NW cluster bestaande uit 8 paalkuilen met heterogene vulling waarin ook houtskool en fragmenten verbrande leem (van afbranden gebouw?) herkend werden. Deze sporen maken waarschijnlijk deel uit van een gebouwplattegrond.
- cluster bestaande uit 8 paalkuilen met ronde tot ovale vorm met heterogene vulling waarin verbrande leem herkend werd. Eén van de sporen (sp. 71) bevatte een scherf volmiddeleeuws aardewerk. Ook deze sporen maken waarschijnlijk deel uit van een gebouwplattegrond. Oversnijding van sporen wijst of fasering van de structuren: oudste fase is een greppel waarin volmiddeleeuwse aardewerkfragmenten gevonden zijn.
- cluster in proefsleuven 6, 7 en 8 bestaande uit zowel 3 greppels als 8 paalkuilen of kuilen en een 3-tal meer amorfe sporen die de resten zijn van een haardkuil, tramplin zone en/of een potstal. 2 sporen (48 en 78) werden gecoupeerd en zijn aldus duidelijk te identificeren als paalkuilen van resp. 29 en 15 cm diepte, met in één ervan de aflijning van een kern (sp. 78).
Naast deze 3 clusters zijn in sleuven 5 en 6 nog 2 paalkuilen en een greppel aangetroffen, die mogelijk een restant is van een standgreppel van een gebouw of een restant van een erfindeling (afwateringsgreppel).
Deze sporen wijzen duidelijk op de aanwezigheid van een nederzettingsstructuur bestaande uit meerdere gebouwplattegronden, mogelijk afgebakend dmv greppels. De nederzetting bestaat mogelijk uit meer dan 1 bouwfase.
Deze nederzettingssporen worden op basis van de aangetroffen aardewerkvondsten in de volle middeleeuwen geplaatst.

Combinatie

Datering: nieuwste tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
Greppel zichtbaar van sleuf 1 tot 8, tot 6m breed, met een vaal grijze zandige vulling waarin fragmenten bouwceramiek aanwezig waren. Zichtbaar op de Vandermaelenkaart.
Greppel zichtbaar in sleuf 9, NO-ZW verloop, zichtbaar op Atlas der Buurtwegen.
Nog in proefsleuven 8 en 9 (Z deel terrein) waren enkele kabels en leidingen aanwezig: het betrof waterleidingen en afvoer van het bestaande landbouwbedrijf.

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
De middeleeuwse bewerkingslaag bevatte naast aardewerkfragmenten ook nog 5 fragmenten natuursteen (vulkanische gesteenten, kalksteen en arkose) die mogelijk afkomstig zijn van maal- of slijpwerktuigen. Verder is nog een gerolde kalksteen (zwerfkei) opgemerkt die mogelijk als klopsteen zou kunnen gebruikt zijn.

Combinatie

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
4 fragmenten silex:
- 1 lichtgrijs verbrande afslag
- 1 afslag van een fijnkorrelige silex zonder retouches
- 2 fragmenten van een gebroken afslag met fijne polijstsporen en resten van cortex op het dorsale vlak
Uit de tekst is niet duidelijk in welke context deze fragmenten gevonden zijn.

Combinatie

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
25 fragmenten handgevormd aardewerk van verschillende bakseltypes:
- zacht gebakken aardewerk met potgruismagering en besmeten buitenwand, grote potvorm met vlakke bodem
- donkerbruin tot oranjebruin baksel met duidelijke kwarts magering
Uit de tekst is niet duidelijk in welke context deze scherven gevonden zijn.

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Proefsleuvenonderzoek dmv 11 parallelle continue sleuven en 2 kijkvensters. Ligging op kleine droge rug in het landschap, een uitloper van de meer westelijk gelegen cuesta. Ten N en Z daalt de rug naar een natte laagte. Plaggendek aanwezig en intacte podzol op helling naar laagte.
35 fragmenten gedraaid aardewerk van verschillende bakseltypes:
- grijsbakkend aardewerk bestaande uit zandig en onregelmatig reducered gebakken klei, gelijkmatig gebakken klei met granuleus oppervlak (cf. baksels Rijnland) en zgn. Paffrath-aardewerk uit de 11de en 12de eeuw
- witbakkend aardewerk waaronder verschillende technische groepen: Maaslands aardewerk, Rijnlands aardwerk en Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, alle te dateren in de volle middeleeuwen
Uit de tekst is niet duidelijk uit welke context dit aardewerk afkomstig is.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Keyersstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217579 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.