waarneming

Hooiopper I

archeologisch element
ID
218446
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218446

Beschrijving

Tijdens het vlakdekkend onderzoek werd een nederzetting aangetroffen die op basis van het vondstmateriaal en radiokoolstofdateringen werd gedateerd vanaf de late bronstijd tot aan de overgang tussen de vroege en midden-ijzertijd. Naast kuilen en greppels werden verschillende spiekers, bijgebouwen en mogelijk een huisplattegrond herkend. Deze bevonden zich ter hoogte van lokale lager gelegen zones binnen het plangebied. Centraal in het gebied werd een depressie aangetroffen die veel vondstmateriaal bevatte. Gelijkaardig was het onderzoek dat in 2008-2009 werd uitgevoerd op het nabijgelegen terrein ten oosten en aangrenzend aan het huidig onderzoek. Ook daar werden spiekers en waterputten aangetroffen ter hoogte van de lokale depressies.

De nederzetting werd nog niet volledig gevat maar meet in oost-westelijke richting minstens 120 m. Een noord-zuid georiënteerde greppel, aangetroffen tijdens het onderzoek in 2008/2009, kan wel goed een erfgreppel zijn. De nederzetting loopt dus nog zeker door in zowel noordelijke, zuidelijke als in westelijke richting. Dat er zich binnen de onderzoekszones, of in de onmiddellijke nabijheid ervan, mogelijk meerdere huisplattegronden hebben bevonden wordt vermoed door het aantreffen van clusters spiekers met verschillende oriëntatie en datering. De site werd bewoond door landbouwers, bedrijvig in akker- en/of veeteelt. Onder andere graan malen deden ze met maalstenen geïmporteerd vanuit de Ardennen en het Eifelgebied.


Auteurs: Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Grondsporen

Datering: ijzertijd
Typologie: erven, nederzettingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gegevens vooronderzoek: onderdelen van een erf aansluitend bij een nederzetting uit de ijzertijd.

Metaaltijden nederzetting

Datering: late bronstijd, middenijzertijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, nederzettingen, spijkers
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gegevens opgraving: huisplattegrond, twee bijgebouwen, acht spiekers.

Nieuwe-nieuwste tijd greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gegevens opgraving: twee greppels, mogelijk te dateren vanaf de late middeleeuwen.

Romeinse houtskoolmeilers

Datering: Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gegevens opgraving: houtskoolmeilers.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hooiopper I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218446 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.