waarneming

Ouden Herreweg

archeologisch element
ID
220298
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220298

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek werd tweeledig onderzoek uitgevoerd. Enerzijds werd een steentijdsite opgegraven via de methodologie van testvakken van 50 x 50 x 10 cm, waar nadien een verdicht grid werd gegraven om steentijdclusters aan te treffen. De steentijdsite was niet intact bewaard, wegens de aanwezigheid van een sporensite die hierop gelegen is.

Tijdens het steentijdonderzoek werden 5554 stuks vuursteen aangetroffen in 1182 records. Het overgrote merendeel bestaat uit vuursteen, maar er kwamen ook drie fragmenten Wommersomkwartsiet voor. Onder de 5554 fragmenten vuursteen vormen chips de hoofdmoot (ca. 71 %), gevolgd door afslagen (ca. 20 %) en (micro)klingen (ca. 4 %). Deze typologische verdeling sluit aan bij resultaten van andere steentijdsites. Qua datering is vooral het mesolithicum aangetroffen, met een nadruk op vondsten uit het vroeg-mesolithicum en in mindere mate het midden-mesolithicum. Enkele stukken tonen het midden/laat-neolithicum aan. 

Er werden enkele clusters aangetroffen. Een relatieve datering op clusterniveau is niet mogelijk. In de meeste clusters in de testvakkenzone zijn geen of onvoldoende zogenoemde gidsartefacten aangetroffen. Uitspraken over de aard en oorsprong van deze clusters zijn nog niet mogelijk. De verhouding tussen de microlieten en de overige werktuigtypes levert ook geen verdere interpretatie op.

Anderzijds werd er ook een vlakopgraving uitgevoerd waarin boeiende resultaten werden aangetroffen. Zo werden sporen aangetroffen uit de IJzertijd/Romeinse periode, de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Verschillende sporen en vondsten zoals productieslakken die op het terrein werd aangetroffen wijzen op een artisanale zone waar geproduceerd werd voor een kleine gemeenschap of een familie. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 25-01-2021

Steentijdvondsten

Datering: laatneolithicum, middenmesolithicum, middenneolithicum, vroegmesolithicum
Typologie: vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: dierlijk bot, kwartsiet van Wommersom, plantaardig materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn ook drie fragmenten Wommersomkwartsiet teruggevonden. Van de 5554 fragmenten vuursteen bestaat de meerderheid uit chips, maar er komen ook afslagen, (micro)klingen, kernen, brokstukken, etc. voor.
Tijdens het onderzoek is ook een beperkte hoeveelheid gecalcineerd bot en verkoolde hazelnootdoppen aangetroffen uit de steentijd.

Sporen ijzertijd/Romeinse tijd

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels, kleding en -accessoires, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het handgevormd aardewerk bestaat uitsluitend uit grijs aardewerk, De greppel bevat twee vondsten, namelijk een glazen kraaltje dat waarschijnlijk gedateerd kan worden tijdens de Romeinse tijd en een scherf Romeins aardewerk.

Sporen late middeleeuwen/nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, archeologische sporen en uitgravingen, greppels, kuilen, muurresten, ovens, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, Doornikse kalksteen, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vooral gedraaid grijze scherven aangetroffen, maar ook rood en in minde mate hoogversierd aardewerk, industrieel wit of vroegrood. Tijdens de aanleg van het vlak werd helemaal in het zuiden van WP 4 een muurtje uit bak- en natuursteen aangetroffen. Verder werden ook ijzerslakken, verbrande bakstenen en verglaasde materialen aangetroffen.
Een geruimde oven en vele metaalslakken wijzen op artisanale activiteiten.

Losse vondsten

Typologie: bevestigingselementen, kleding en -accessoires, losse vondsten
Materiaal: Doornikse kalksteen, glas, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de meeste gevallen gaat het om metalen nagels. Verder werden er 9 glasfragmenten aangetroffen: vijf fragmenten zijn wandfragmenten in doorzichtig glas. Er werden ook vier kralen in bruin, groen, blauw en zwart glas aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ouden Herreweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220298 (Geraadpleegd op 18-06-2021)