waarneming

Berchemstraat

archeologisch element
ID
220337
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220337

Beschrijving

De opdrachtgever plant de constructie van 26 bedrijfsunits aan de Berchemstraat te Berchem, deelgemeente van Kluisbergen. Het ca. 2,5ha grote terrein heeft momenteel verschillende functies. In het westen wordt een strook gebruikt als akker, centraal bevindt zich een villa met tuin, in het noordoosten bevindt zich een strook grasland en de zuidoostelijke sector is bebost. De werken omvatten de constructie van de units, bijhorende nutsvoorzieningen en wegenis. De diepte van de funderingen wordt voorzien op 1,5 tot 2m onder het maaiveld. De constructiewerken omvatten de totaliteit van het plangebied en impliceren een bedreiging voor het bodemarchief. Landschappelijk gezien is het plangebied gelegen in de alluviale vlakte van de Schelde. Het historisch en cartografisch onderzoek wijst op een ruraal karakter van het plangebied dat tot op heden grotendeels bewaard is gebleven. Enkel centraal in het noorden bevindt zich heden een villa met tuin, deze wordt naar aanleiding van de geplande werken gesloopt, de aanwezige bebossing wordt eveneens gerooid. Op het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden gekend maar de ruime omgeving is zeer rijk aan archeologische vindplaatsen. In hoofdzaak betreft het resten uit het meso- en neolithicum, wat niet verwonderlijk is gezien de landschappelijke situatie. Maar ook romeinse en middeleeuwse resten zijn alomtegenwoordig in de regio. De hoger gelegen, vruchtbare (zand)leemgronden van het zuid-Oostvlaamse heuvellandschap moeten een zeer grote aantrekkingskracht gehad hebben op de eerste landbouwgemeenschappen, de lager gelegen gebieden dichterbij de rivierterrassen van de Schelde, op de samenkomst van verschillende biotopen, moeten daarentegen een grote aantrekkingskracht gehad hebben op jager-verzamelaarsgemeenschappen in het Mesolithicum. (overgenomen uit de archeologienota)

Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Grondsporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: crematiegraven, grafheuvels
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
Het proefsleuvenonderzoek leverde één waardevolle archeologische vindplaats op. Deze was gelegen in de zuidelijke hoek van het terrein. Het ging om een Romeins brandrestengraf, een kringgreppel en enkele mogelijke paalkuilen. De bewaringstoestand van de paalsporen was sterk beïnvloed door bodemverwering. De twee funeraire sporen waren beter bewaard. De spoorvullingen van het graf en de kringgreppel bevatten bovendien ook vondstmateriaal. De aanwezigheid van dergelijke sporen wijst op de inrichting van een funeraire ruimte. De oorsprong hiervan kan gesitueerd worden in de Romeinse periode en gaat mogelijk zelfs terug tot in de metaaltijden. In deze zone van 2300 m² werd een vlakdekkende opgraving geadviseerd. https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/6649/bijlagen/29126
Romeins brandrestengraf, een kringgreppel en enkele
mogelijke paalkuilen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Berchemstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220337 (Geraadpleegd op )