waarneming

Asse Toevalsvondstdossier 248

archeologisch element
ID
220830
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220830

Beschrijving

Er werd een relatief groot aantal sporen aangetroffen. Een deel hiervan was (sub)recent muurwerk en is niet verder onderzocht. De overige sporen omvatten kuilen, (mogelijke) paalkuilen, enkele greppelrestanten en een walgracht. Deze sporen hebben relatief weinig vondstmateriaal opgeleverd waardoor een groot deel van de sporen niet of slechts zeer breed gedateerd kan worden. Voor alle sporen die de opvullingen van de walgracht snijden, geven de stratigrafische verbanden wel een relatieve datering.

De aanwezigheid van een walgracht, die vrijwel zeker een defensieve functie had, wijst op het belang van deze zone binnen het middeleeuwse Asse.  Al zijn er geen oudere vondsten in de vullingen aangetroffen dan uit de late 13de-vroege 14de eeuw, kan de aanleg van de gracht wat vroeger gesitueerd worden, waarschijnlijk reeds in de volle middeleeuwen. Wegens de nabije situering van de Sint-Martinuskerk betreft het waarschijnlijk een versterking die rond de oude kern is aangelegd. De opgave van deze gracht is in de 14de eeuw te situeren (Een jongere dempingsfase bevatte aardewerk uit de periode tweede helft 15de tot eerste helft 16de eeuw, er werd hieruit eveneens een munt gerecupereerd: een 'korte' van Karel V, geslagen tussen 1543 – 1556), een periode waaruit heel wat kuilen op de site aanwezig waren. voornamelijk vertegenwoordigd door kuilen. Veel kuilen kunnen als leemextractiekuilen beschouwd worden, sommige zijn nadien gevuld met de resten van afgebrande vakwerkbouwen. Het lijkt erop te wijzen dat het om de achtererven gaat van bewoning die zich langsheen de Markt en de Kattestraat situeerde. e studie van het aardewerk biedt geen uitgesproken aanknopingspunten om uitspraken te doen over de sociaal-economische status van de gebruikers van het plangebied. Wel geeft het een beeld van de chronologie binnen de vindplaats. Deze loopt in ieder geval terug tot 12de eeuw. Eén spoor kent mogelijk zelfs een Romeinse of vroegmiddeleeuwse oorsprong.

Op site werden monsters genomen voor pollen- en botanische macroresten, deze leverden echter maar beperkt bruikbare informatie. Er werd eveneens dierlijk botmateriaal ingezameld, echter ook verspreid en versnipperd over verschillende contexten zodat er geen bruikbare info uit kan gedestilleerd worden. Een bijzondere context is wel de begraving van een paard. Het skelet van het dier kon niet volledig geborgen worden omdat het spoor reeds tijdens de bouwwerkzaamheden verstoord was. Bij de aanleg van een coupe werd het duidelijk dat het paard op zijn rug was gedeponeerd zodat de kop en de poten oorspronkelijk bovenaan de kuil te situeren waren. 


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Kuilen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, beerputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele goed afgelijnde grijze sporen, enkele goed afgelijnde grijsgroene sporen, een grotere moeilijk af te lijnen donkergrijze vlek in het vlak (op de moederbodem ?) en resten van een bakstenen muur in het zuidprofiel allen op een geschatte diepte van 2 à 3 m onder maaiveld Hopmarkt.
12de eeuw 18de eeuw

Leemwinningskuilen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: indicaties voor delfstofwinning
Gebeurtenis:

Middeleeuwse gracht

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De gracht was op zijn breedst ca. 15 m en zeker tot 3 m diep. Mogelijk verband met de aanwezigheid van de 'borcht' van Asse (CAI 106).

Roerende archaeologica diverse periodes

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: munten
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, metaal
Gebeurtenis:
 • Asse Toevalsvondstdossier 248
  • Bron: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologierapporten/249
   Literatuur ()
  • Bron: MOENS J., DE GROOTE K., LENTACKER A., DEFORCE K., COOREMANS B., JANSEN J., VAN KAMPEN J. 2020: Middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen aan de Markt te Asse (Vlaams-Brabant) Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 140, Brussel.
   Literatuur ()

Waterput

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Asse Toevalsvondstdossier 248 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220830 (Geraadpleegd op )