waarneming

Beskensstraat I

archeologisch element
ID
225459
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225459

Beschrijving

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied zijn hoofdzakelijk archeologische resten uit de ijzertijd aangetroffen en in beperkte mate uit de nieuwe tijd. De vindplaats omvat in eerste instantie een (gedeelte van) nederzetting uit de midden- en late ijzertijd. In het sporenbestand konden minstens 4 structuren onderscheiden worden. Het gaat om een 10-palig hoofdgebouw, 9-palige bijgebouw, een zespalige spieker en een structuur die niet nader gedetermineerd kon worden wegens de onvolledigheid van de structuur. De gebouwplattegronden bevonden zich voornamelijk centraal en in het oosten van het projectgebied. In twee structuren (1 en 4) werd handgevormd aardewerk aangetroffen. Drie structuren (1, 2 en 4) werden via 14C-datering gedateerd in de midden- en late ijzertijd. Op basis van de gelijkaardige spoorvulling kon de vierde structuur (zespalige spieker) eveneens in deze periode gedateerd worden. De overige paalkuilen konden niet aan plattegronden toegewezen worden, maar het is niet uitgesloten dat het ook hier om restanten van structuren gaat. Mogelijk zijn deze structuren minder herkenbaar omdat ze minder goed bewaard zijn (of ontbreken er palen vanwege de reeds aangelegde wegenis). Hoe dan ook kunnen deze paalkuilen -op basis van de gelijkaardige spoorvulling- in ieder geval wel in dezelfde periode geplaatst worden als de overige bewoningssporen, namelijk de midden- en late ijzertijd.
De structuren maken mogelijk deel uit van een nederzetting die over verschillende generaties heen in gebruik is geweest. De structuren overlappen elkaar niet, waardoor kan aangenomen worden dat deze gelijktijdig in gebruik waren. De nederzettingsfase loopt vanaf de midden-ijzertijd tot het begin van de late ijzertijd. De waargenomen structuren zijn aldus te interpreteren als structuren die deel uitmaken van een erf. Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat het hoofdgebouw van dit erf werd aangetroffen. Er werd wel een 10-palige structuur aangetroffen die eventueel als hoofdgebouw (woonhuis) kan geïnterpreteerd worden, maar deze kan ook als bijgebouw (stal) geïnterpreteerd worden. Wegens de kleine oppervlakte en het lage aantal structuren is het mogelijk dat het woonhuis zich eerder ten oosten van het projectgebied bevond. Van het erf zijn namelijk ook andere te verwachten structuren en sporen (o.a. een waterkuil) niet aangetroffen. Deze situeren zich mogelijk op hoger gelegen zones van de nederzetting ten oosten van het opgravingsterrein.
De archeologische vindplaats te Zonhoven-Beskensstraat beantwoordt zo aan het nederzettingspatroon kenmerkend voor de ijzertijd in de zandstreek, waarbij de huisplattegronden te verwachten zijn op de hoger gelegen zones binnen de nederzetting en de rest van het erf en bijhorende
structuren zich in de lager gelegen zones bevinden. Te Zonhoven-Beskensstraat is zo vermoedelijk enkel een deel van een ijzertijderf blootgelegd, bestaande uit een spieker, één of twee bijgebouwen en mogelijk een hoofdgebouw.

Het terrein lijkt na de ijzertijdoccupatie echter een lange tijd onbewoond te zijn geweest. Aan de hand van enkele aardewerkscherven uit een dubbele gracht is het mogelijk te stellen dat het terrein pas in de late middeleeuwen opnieuw in gebruik genomen wordt. Dit beperkt zich echter tot landbouwactiviteit. Er zijn geen bewoningssporen uit de middeleeuwen of nieuwe tijd aangetroffen. Deze twee evenwijdig lopende grachten situeren zich in het noorden van het projectgebied. De grachten komen in zekere mate overeen met perceelsgreppels op de historische kaarten, hoewel ze een kleinere omvang hadden in de 19e eeuw, dus een interpretatie als perceelsgreppel is niet uitgesloten voor deze grachten.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Erf midden en late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten), middenijzertijd
Typologie: agrarische gebouwen, agrarische nederzettingen, bijgebouwen, gebouwen en structuren, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Greppels uit late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beskensstraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225459 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.