waarneming

Torhoutsesteenweg 166

archeologisch element
ID
227124
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227124

Beschrijving

Op basis van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek werd een sporencluster afgebakend in de vorm van greppels en kuilen en in verband gebracht met de aanwezigheid van mogelijke erfstructuren. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor een mogelijke datering. Gezien de onduidelijke aard van de sporen, de onduidelijke datering én de situering van de sporen op de rand van een kleine zandrug, werd een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd. 

De uitgevoerde archeologische opgraving heeft toegelaten een ruimtelijk inzicht te bekomen en de aard van de sporen te bepalen. De aangetroffen kuilen kunnen op basis van de fysische kenmerken, naar voren gekomen uit de doorsneden, als natuurlijke sporen geïnterpreteerd worden en wellicht meer bepaald als paleo-windvallen. 

De aangetroffen greppels zijn zonder twijfel antropogeen en kunnen met landindeling in verband gebracht worden en op basis van de opbouw ervan mogelijk zelfs met houtwallen. 


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Grondsporen

Typologie: greppels, houtwallen, kuilen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De greppels zijn duidelijk antropogeen. De kuilen blijken na het couperen natuurlijke sporen te zijn. Ook is er de aanwezigheid van recente sporen en verstoringen. Gelijkaardige parallelle dubbele grachten wijzen dikwijls op de aanwezigheid van voormalige veldafbakeningen door middel van parallelle greppels met daartussen een kleine berm met daarop bomenrijen, hagen of struiken die geïnterpreteerd kunnen worden als houtwallen. In de noordelijke greppel van spoor 1.10 werd een fragment van een zwaar gecorrodeerd langwerpig niet nader te bepalen fragment van een smeedijzeren voorwerp aangetroffen.
De natuurlijke sporen kunnen geïnterpreteerd worden als paleo-windvallen. Alle dateringen zijn onbepaald.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Torhoutsesteenweg 166 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227124 (Geraadpleegd op )