waarneming

Magdaleniaan site trekweg Caestert

archeologisch element
ID
700003
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700003

Beschrijving

De vindplaats bevindt zich aan de rand van de alluviale vlakte van de rivier de Geer, een aantal kilometer voor deze uitmondt in de Maas. Topografisch ligt de site aan de onderkant van een helling, in het verlengde van een droog beekvalleitje van ongeveer 400 meter lang dat naar de Geer leidt.

Bij de inspectie van de profielen van het Albertkanaal door E. Paulissen (KUL) werd deze site ontdekt. Daaropvolgend werd ze in 1978 onderzocht door de KUL, in samenwerking met de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen.

Er werd opgegraven in verschillende sleuven waarvan de grootste, centraal gelegen, 115 m² groot was. De vondsten bevonden zich in een laag op ongeveer 1,5 m. onder het huidige oppervlak. Van de onderzochte sleuven leverden deze sector en de meest zuidelijke sleuf het meeste Laat- Paleolithisch materiaal op. Alleen in de centrale sector echter werden de artefacten (voor het grootste gedeelte) in situ aangetroffen. In de zuidelijke sector was het materiaal immers verstoord door een erosiegeul. Ook in de centrale sector was een gedeelte verstoord door erosie en door bioturbatie. In totaal werden in de centrale sector meer dan 15.000 stenen artefacten gevonden, waaronder een 19-tal kernen, 81 klingen, een groot aantal andere afslagen en afval van debitage. Van al dit materiaal konden 85 stukken herkend worden als werktuigen: voornamelijk schrabbers en stekers. In de zuidelijke opgegraven sector werden ongeveer 1.700 artefacten aangetroffen. De vuursteen van beide sectoren is van dezelfde soort, en kan toegewezen aan de ‘formatie van Gulpen’. Deze formatie dagzoomt in de nabijheid van de site. In de centrale sector werd het materiaal aangetroffen in voornamelijk drie concentraties, die wijzen op een interne organisatie van de site in verschillende activiteitenzones.

Ondanks dat door erosie grote delen van de site werden verstoord, kunnen toch enkele conclusies getrokken worden. Wellicht was het vooral de aanwezigheid van vuursteen in de buurt, in de vallei van de Geer, de belangrijkste factor voor de aanwezigheid van de mens op dit site. Het materiaal wijst er dan ook op dat de productie van werktuigen en debitage de voornaamste activiteit was. Ongetwijfeld werden er ook meer domestische activiteiten uitgeoefend en was er wellicht een woonzone, door de verstoring van de site kon dit echter niet herkend worden. De datering van de vindplaats wordt door de onderzoekers geplaatst in één van de laatste tussenijstijden, vermoedelijk de Bolling interglaciale. De vindplaats is immers samen met Swykhuizen in Nederlands Limburg de meest noordelijk gelegen vindplaats van het Magdaleniaan in West- Europa. Het is dus onwaarschijnlijk dat de occupatie hier plaatsvond tijdens de koudere periodes. De kenmerken van de artefacten, vergeleken met ensembles uit Duitsland, wijzen op een datering in een vroege fase van het Magdaleniaan. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Concentraties lithische artefacten

Datering: laatpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Stijl: magdaleniaan
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er is sprake van een drietal concentraties: grote klingen, klingen met geretoucheerde boord, stekers op afknotting van het Lacantype, tweevlakstekers, klingschrabbers, afslagschrabbers, afgeknotte klingen, elementen met afgestompte boord.

De concentraties worden geïnterpreteerd als een klein debitage-atelier voor grote klingen, woonkern en/of haard, dus zeer kortstondige kampementen. op basis van mineralen van uitbarstingen van vulkanen van de Eifel kan bewoning geplaatst worden vóór 13.000 jaar geleden. Op basis van thermoluminescentie kon ouderdom worden vastgelegd op 14.000-15.000 jaar.

Vondsten Bandkeramiek

Datering: vroegneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: bandkeramiek
Materiaal: aardewerk
Thema: Nederzettingen van de Bandkeramiek
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele scherven van Bandkeramisch aardewerk wijzen op aanwezigheid in het vroegneolithicum. Er was eveneens een houtskoollaagje dat wijst op ontbossing door bandkeramische mens.

Vondsten middenneolithicum

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: michelsbergcultuur
Materiaal: biologisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd eveneens lithisch materiaal gevonden van het middenneolithicum, alsook een houtskoollaagje dat wijst op ontbossingsfase in deze periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Magdaleniaan site trekweg Caestert [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700003 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.