waarneming

Sint-Amandsberg Ombeekhof

archeologisch element
ID
979424
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979424

Beschrijving

Vlakdekkende archeologische opgraving naar aanleiding van geplande verkaveling.

De site van Ombeekhof levert sporen op die getuigen van een finaalneolithische occupatie in het Gentse. Net als op de andere sites in de regio gaat het om kuilen met een opvallende houtskoollens, waarvoor tot dusver geen overtuigende interpretatie kan worden gegeven.
Daarnaast illustreert de vondst van een Gallo-Romeinse waterput opnieuw de aanwezigheid van rurale bewoningssites ten noordoosten van Gent in deze periode. Resten van een bijhorende gebouwplattegrond werden binnen het vlak niet waargenomen. Wellicht moet de woonkern dan ook (noord)westelijker worden gezocht.
Wellicht uit de 13de tot vroege 14de eeuw dateert een erfafbakening in de vorm van een greppel, waarbinnen een vlechtwerkwaterput en twee schijnbaar geassocieerde kuilen werden vastgesteld. Ook hier situeerde de woonkern zich wellicht ten noordwesten van het onderzoeksterrein. Een botanische analyse op stalen uit de waterput schetst, ondanks de inherente beperkingen en onzekerheden, een beeld op het landschap en het gebruik ervan. Deze resultaten wijzen op vlasakkers, hakvruchtakkers en graslanden. Op de akkers werd ondermeer lijnzaad geteeld en in kleinere moestuinen werd koriander verbouwd. In het wild verzamelde bramen en hazelnoten vulden het dieet aan.
 
Uit de (sub)moderne periode ten slotte dateren diverse sporen van landindeling en -bewerking, die de oriëntatie volgen van de percellering zoals weergegeven op o.m. de Atlas van de Buurtwegen.


Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  : 02-07-2020

Grondsporen Romeins

Datering: Romeinse tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Waterput uit de 2de of 3de eeuw, gedateerd op basis van het aardewerk.

Grondsporen Finaalneolithicum

Datering: finaalneolithicum
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ronde kuil met houtskoollens en een gedateerde twijg uit een waterput getuigen van het Finaalneolithicum.

Grondsporen Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vlechtwerkwaterput en twee nabijgelegen kuilen waarvan één mogelijk diende als tijdelijke opslag van water. Aardewerkvondsten suggereren een datering in de 13de eeuw. De kuilen schijnen omgeven te zijn door een greppel, wat een laatmiddeleeuws erf kan suggereren.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Amandsberg Ombeekhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979424 (Geraadpleegd op 21-06-2021)