waarneming

De Haan Grotestraat

archeologisch element
ID
979437
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979437

Beschrijving

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem naar aanleiding van een geplande verkaveling. Hiertoe werden proefsleuven en kijkvensters aangebracht met een totale oppervlakte van 5674 m². Het onderzoek leverde weinig relevante sporen op. De meeste sporen die aangetroffen werden, waren perceelgreppels, en enkele oudere greppels, enkele grotere kuilen en paalkuilen die een matige bewaringstoestand kenden. De resultaten van het veldwerk in combinatie met het historische, geologische, bodemkundige en cartografische onderzoek leiden ons naar een interpretatie als gecultiveerd landbouwlandschap. De enige noemenswaardige sporen waren een houtskoolrijke kuil en kringvormige greppel. Deze sporen werden volledig geregistreerd. Ze bevatten echter geen dateerbare vondstcollectie en konden niet binnen een ruimere occupatiefase gekaderd worden. Meer dan waarschijnlijk deed de kringvormige greppel dienst als opslagplaats voor graan of hooi. We dateren hem hoogstwaarschijnlijk in de middeleeuwen of jonger.


Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  :

Grondsporen Late Ijzertijd - Middeleeuwen

Datering: late ijzertijd (westen), middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: kringgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kringgreppel. Waarschijnlijk geen grafcirkel aangezien de afmetingen niet typerend zijn voor een dergelijke structuur en deze zeldzaam zijn aan de Belgische kust. Mogelijks wel een graanmijt. Deze komen voor vanaf de Bronstijd en werden gebruikt tot en met de postmiddeleeuwen. Op basis van de afmetingen kan deze kringgreppel afkomstig zijn uit de late ijzertijd maar ook uit de Romeinse tijd. In de vulling van de greppel trof men resten verbrande leem aan. Dit kunnen eventueel resten van huttenleem zijn. Een sluitende interpretatie is echter moeilijk, aangezien de verbrande leem te gefragmenteerd is. Ook voor datering zijn deze vondsten niet bruikbaar. Een precieze datering van de kringgreppel is dus niet mogelijk op basis van de huidige gegevens. Als de bodemkundige gegevens mee in rekening genomen worden, moeten een beduidend jongere datering aangehouden worden. De geul waarop het plangebied zich bevindt is vermoedelijk uitgeschuurd in de Romeinse tijd. Vermoedelijk zal pas honderden jaren later de geul dichtgeslibd zijn. Dat betekent dat de kans groter is dat de hooimijt middeleeuws is.

Grondsporen Volle - Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Greppel met een scherf reducerend gebakken grijs aardewerk. Deze kan gesitueerd worden in de volle tot late middeleeuwen. Een preciezere datering is niet mogelijk, aangezien het zeer klein vondstmateriaal betreft.
In een andere greppel kon een interessantere scherf gedocumenteerd worden.Het betreft een rand van reducerend gebakken grijs aardewerk. Deze rand maakte deel uit van een gedraaide 13de-14de -eeuwse kom.

Grondsporen WOI - WOII

Datering: WO I, WO II
Typologie: kuilen
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze kuilen zijn rond van vorm, en bevatten een grote hoeveelheid verbrand ijzer. Deze stukken verbrand ijzer zijn waarschijnlijk resten van ontplofte granaten. Dergelijke granaatscherven worden ook wel ‘schrapnel’ genoemd. Ter hoogte van kijkvenster 1 werden bovendien een steelgranaat en drie andere explosieven aangetroffen. De kuilen zijn bijgevolg te interpreteren als granaatkraters. Aangezien in de granaatkraters geen diagnostische vondsten aangetroffen werden, kunnen deze dus gevormd zijn tijdens beide wereldoorlogen. Een precieze datering is niet mogelijk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Haan Grotestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979437 (Geraadpleegd op )