waarneming

Ingelmunster Kanaalstraat

archeologisch element
ID
979439
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979439

Beschrijving

Archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem door middel van paleoloandschappelijke boringen, naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Kanaalstraat in Ingelmunster.

Uit het bureauonderzoek was gebleken dat voor het plangebied een hoge verwachting bestaat op vondsten uit de steentijden en bijzondere vondstcomplexen die gerelateerd zijn aan beekdalen. Op basis van het booronderzoek kan evenwel worden besloten dat de bodem in een groot deel van het plangebied verstoord is. In het verleden hebben hier sloopwerken plaatsgevonden en ook aan het maaiveld zijn sporen zichtbaar van grondverzet. Een aantal van de boringen, vooral ter hoogte van het gesloopte fabrieksterrein, kon dan ook niet tot in de natuurlijke ondergrond worden doorgezet wegens het voorkomen van puinhoudende pakketten. Een groot aantal van de boringen die wel tot op het natuurlijke niveau kon worden gezet laat een verstoorde bodemopbouw zien. Enkel in het oosten van het plangebied is de bodem relatief onverstoord, maar ook hier kan worden verwacht dat de toplaag van de pleistocene ondergrond tot op zekere hoogte is geroerd. Het gaat daarnaast ook om een vrij beperkt areaal binnen het plangebied.
Allluviale sedimenten van de Holocene Mandelrivier, die een hoge kans bieden op bijzondere vondstcomplexen en goed geconserveerde organische resten, werden nergens in het plangebied aangetroffen. De vondst van een geretoucheerde vuursteenafslag in een verstoorde boring kan een aanwijzing vormen voor het feit dat zich in de omgeving vuursteenvindplaatsen hebben bevonden. De vondst bevond zich evenwel niet meer in situ, en wijst dus tegelijk op een verstoring van de corresponderende vindplaats.


Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  :

Lithisch artefact Steentijd

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het zetten van een boring is een kleine geretoucheerde vuursteenafslag aangetroffen. Het artefact is vervaardigd uit een matig fijnkorrelige, donkergrijze, translucide vuursteen. Nabij de weinig uitgesproken slagbult is nog een kleine, krijthoudende cortexrestant aanwezig. Het dorsaal vlak vertoont een zwak ontwikkelde blauwwitte patina die wordt doorsneden door enkele retouches/afslagnegatieven. Distaal rechts is sprake van een directe, fijne, continue retouchering. Een specifieke datering geven voor het artefact is niet mogelijk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ingelmunster Kanaalstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979439 (Geraadpleegd op )