waarneming

Geetbets Hulsbeekstraat - Kwadestraat

archeologisch element
ID
979454
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979454

Beschrijving

In totaal werden bij het onderzoek 31 sporen aangetroffen. Deze sporen kwamen verspreid over de 4 zones voor. Met uitzondering van één spoor, nl. S16 aangeduid in PP3 (zone 2) waarvan de aard (antropogeen dan wel natuurlijk) voorlopig onduidelijk blijft, zijn alle andere sporen antropogeen van aard. 

Zone 1 leverde slechts één spoor op. Het betreft een groot, duidelijk afgelijnd maar eerder ondiep bewaard onregelmatig spoor dat zeer waarschijnlijk met de werken voor de inbuizing van de Gracht Nieuwdorp, die het zuiden van het terrein doorkruist, samenhangt.

In tegenstelling tot de gegevens van het landschappelijk bodemonderzoek bleek de bodem in zone 2 goed bewaard te zijn. Onder het colluvium was zo zowel een E- als en Bt-horizont aanwezig. Ter hoogte van deze zone werden naast twee post-middeleeuwse greppels, meerdere paalkuilen aangetroffen die hebben toebehoord aan een houten, tweeschepige constructie die NW-ZO georiënteerd is. Uitgaande van de aangetroffen sporen in combinatie met de aanwezige vondsten kan het gebouw als een vol-middeleeuwse dan wel eerder een laat-middeleeuwse constructie aangeduid worden. Zowel de vorm (vierkant en rechthoekig) als de grote afmetingen van de paalkuilen doen immers denken aan de grote staanderpaalkuilen die we kennen van vol-middeleeuwse huisplattegronden in het Demer-Schelde-Maas gebied.

Of ook de aangeduide kuil, die ca. 5,5 m ten oosten van voornoemde structuur werd aangeduid tot dezelfde periode behoort, blijft wegens het ontbreken van vondsten onduidelijk.

In het vlak van het kijkvenster werden ook enkele fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd als losse vondst ingezameld.

Zone 3 leverde twee post-middeleeuwse greppels en een kuil op. De twee greppels die de lengterichting van de sleuf volgen, buigen centraal in de werkput in westelijke richting ter hoogte van de huidige kasteeldreef, af en lopen de werkput uit. Uitgaande van historisch kaartmateriaal kunnen deze sporen als de restanten van een greppel/bomenrij langs de weg in de richting van dit kasteel bestempeld worden. De datering van de kuil bleef wegens het ontbreken van vondstmateriaal onduidelijk, maar de kleur van de vulling doet vermoeden dat het om een oud spoor (ijzertijd?) gaat.

Ook in zone 4 werd een ijzertijdkuil aangetroffen. Dit spoor was echter vaag afgelijnd en bleef slechts 10 cm diep bewaard. Het onderzoek van deze zone leverde verder zeven post-middeleeuwse kuilen en één post-middeleeuwse greppel op. Ook deze sporen waren opvallend ondiep bewaard. Dit wijst er op dat de bodem vermoedelijk gedeeltelijk weg geërodeerd is. Erosie verklaart ook de afwezigheid van een E-horizont en de aanwezigheid van een dunne Bt-horizont in deze zone. Tenslotte werden in deze zone vier recente drainagegreppels aangeduid.


Auteurs :  ARON, Peleman, Bieke
Datum  :

Ijzertijd sporen

Datering: ijzertijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd werden als losse vondst ingezameld in zone 2. Waarschijnlijk betreft het fragmenten die door bioturbatie uit het bovenliggende colluvium zijn verplaatst.
De datering van de kuil in zone 3 bleef wegens het ontbreken van vondstmateriaal onduidelijk, maar de kleur van de vulling doet vermoeden dat het om een oud spoor (ijzertijd?) gaat.
In zone 4 werd ook een ijzertijdkuil aangetroffen, dit spoor was vaag afgelijnd en bleef slechts 10 cm diep bewaard. Het werd als ijzertijd gedateerd op basis van aardewerk.

Middeleeuwse grondsporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In zone 2 werden meerdere duidelijk afgelijnde paalkuilen aangetroffen die hebben toebehoord aan een houten, tweeschepige constructie die NW-ZO georiënteerd is. Uitgaande van de aangetroffen sporen in combinatie met de aanwezige vondsten kan het gebouw als een volmiddeleeuwse dan wel eerder een laatmiddeleeuwse constructie aangeduid worden. Vorm en afmeting van de paalkuilen doen denken aan de grote staanderpaalkuilen die we kennen van volmiddeleeuwse huisplattegronden in het Demer-Schele-Maas gebied. De bewaringstoestand van deze sporen was goed. Of ook de kuil die ca. 5,5 m ten oosten van voornoemde structuur werd aangeduid tot dezelfde periode behoort, blijft wegens het ontbreken van vondsten onduidelijk. De bodem bleek in deze zone goed bewaard te zijn en onder het colluvium was zowel een E- als een Bt-horizont aanwezig.

Postmiddeleeuwse grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele post-middeleeuwse greppels in zone 2. Uitgaande van historisch kaartmateriaal kunnen deze sporen als de restanten van een greppel/bomenrij langs de weg in de richting van dit kasteel bestempeld worden.
In zone 4 werden 7 post-middeleeuwse kuilen en één post-middeleeuwse greppel op. De sporen waren opvallend ondiep bewaard. Dit wijst er op dat de bodem vermoedelijk gedeeltelijk weg geërodeerd is. Erosie verklaart ook de afwezigheid van een E-horizont en de aanwezigheid van een dunne Bt-horizont in deze zone. Tenslotte werden in deze zone vier recente drainagegreppels aangeduid.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geetbets Hulsbeekstraat - Kwadestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979454 (Geraadpleegd op )