waarneming

Brecht Ring

archeologisch element
ID
979458
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979458

Beschrijving

Archeologische prospectie in kader van de aanleg van een ringweg rond Brecht met bijbehorend op- en afrittencomplex langsheen de E19.

Tijdens dit onderzoek werden er daadwerkelijk archeologisch waardevolle sporen en structuren aangetroffen, en dit in Zone 2 en Zone 3. Het betreft daarbij vier kringgreppels of grafcirkels die werden aangetroffen in Zone 3. De vier kringgreppels zijn op één lijn gelegen, georiënteerd van noord naar zuid. Eén van de kringgreppels werd volledig vrijgelegd en bleek een diameter te hebben van bijna 10 m. Naast de kringgreppels werd er in Zone 3 eveneens een palenkrans aangesneden, waarvan reeds 18 paalsporen zijn blootgelegd. De volledige palenkrans kon echter niet gevolgd worden, aangezien een deel ervan buiten het plangebied valt. Tevens werden er zes paalsporen aangetroffen die toebehoren aan een zespalige structuur. In de sleuven naar de Veldstraat toe werden eveneens een aantal paalsporen aangetroffen. Ook in zone 2 werden tal van paalsporen gevonden. In Sleuf 26 werd een cluster van paalsporen aangetroffen waarin voorlopig nog geen structuren zijn herkend. In Sleuf 25 werden er vier paalsporen
teruggevonden die toe te schrijven zijn aan een vierpalige spieker. Ook in Sleuf 27 is een gelijkaardig paalspoor aangetroffen, dat vermoedelijk ook toebehoord tot een dergelijke spieker. In het noordelijk deel van Zone 2 werd er een waterput aangesneden die vermoedelijk dateert in de late of post-middeleeuwen. In de nabijheid van deze waterput werden ook twee opvallende greppels teruggevonden, die in coupe twee opvullingen vertonen. In de sleuven die haaks naar de Veldstraat zijn getrokken werden ook enkele greppels en paalsporen aangetroffen, die zich duidelijk op het hoger gelegen deel van dit terrein bevinden.

 

Auteurs: Peleman, Bieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Archaeological Solutions

Grondsporen 20ste eeuw

Datering: 20ste eeuw
Typologie: waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Recentere verstoringen met enkele 20ste -eeuwse scherven. Ook een aantal recente bakstenen muurtjes en een bakstenen waterput.

Grondsporen Late- / Post-middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Waterput. Op basis van een wandscherf in grijs, hardgebakken aardewerk gedateerd als laat- of postmiddeleeuwse periode.

Grondsporen Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kringgreppels, paalkuilen, palenkransen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kringgreppels of grafcirkels. Een exacte datering is niet af te leiden omdat er voorlopig nog geen materiaal uit deze structuren gerecupereerd kon worden.
Rond één van de kringreppels bevonden zich ook een aantal paalkuilen. Mogelijk betreft het hier een grafheuvel die is omgeven met een extra palenkrans.
De betekenis en functie van deze palen- of kuilenkrans is niet duidelijk. Er zijn reeds meerdere hypotheses geformuleerd hieromtrent. Aangezien de palenkrans in dit geval gelegen is nabij de grafcirkels kan de betekenis en functie hier wellicht gevonden worden in de funeraire sfeer. De precieze datering van deze structuur is voorlopig niet te achterhalen aangezien er geen materiaal werd aangetroffen bij het blootleggen van de structuur. Wellicht is de structuur, net zoals de kringgreppels, in de metaaltijden te plaatsen.

Grondsporen WOII

Datering: WO II
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bom, vermoedelijk uit WOII.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brecht Ring [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979458 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.