waarneming

Leuven Minderbroedersstraat

archeologisch element
ID
979459
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979459

Beschrijving

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem in het Hôtel d’Udekem d’Acoz/Sint-Pieterscollege in de Minderbroedersstraat, in het kader van restauratiewerken met het verdiepen van bestaande kelders, aanleg van drainering en regenwaterputten, heraanleg van de speelplaats, de afbraak van een volume en een lagergelegen toegang naar de kelder en de nieuwbouw van volumes ter vervanging.


De uitgravingen in het gebouw hotel d’Udekem schommelden tussen -50 cm en -65 cm onder maaiveld in de kelders en -30 op het gelijkvloers. Er werd nergens dieper uitgegraven dan benodigd in functie van de werken van de aannemer. Deze eerder beperkte uitdieping en het feit dat de opstaande muren veelal nog bepleisterd waren, bemoeilijkt soms evenwel de interpretatie van de aangetroffen resten.
Bij deze uitgravingen werden in alle ruimtes onder de voormalige vloer resten aangetroffen van oudere bouwfases, waaronder oudere binnenmuren, sokkels, vloeren en haarden. Het betreft zowel structuren die op een kaart van 1891 van hotel d’Udekem weergegeven zijn, als ook stratigrafische oudere elementen.

Het archeologisch onderzoek in het onderkelderde deel van de hoofdvleugel bevestigt wellicht het gegeven dat reeds uit uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek gekend was, namelijk dat de achteringelegen hoofdvleugel van het gebouw uit twee fases bestaat. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de muur tussen de kelders B3 en A2 oorspronkelijk leek door te lopen en dat de deuropening allicht pas na toevoeging van het westelijk deel van het gebouw werd aangebracht.
Tussen de kelders A1 en A2 was een thans dichtgemaakte deuropening. Het voorkomen in kelder A2 van een stratigrafisch ouder vloerniveau met bijhorende sokkels die eveneens tegen die delen van de kelder aangewerkt zijn die in natuursteen opgetrokken zijn, wijst er hypothetisch op dat het huidige korfbooggewelf in de twee kelders een recentere aanpassing is, gebouwd op een bestaande muur in natuursteen. Er lijkt namelijk een bouwnaad te zijn tussen de delen van het opgaand muurwerk in natuursteen en deze in baksteen. Bovendien hebben de sokkelfunderingen geen functie onder het huidige korfbooggewelf. In de oostgevel aan de buitenzijde van kelder A1 zit wellicht een dichtgemaakte venster.

In de ruimtes op het gelijkvloers werden elementen aangetroffen die ook op een kaart van het gebouw uit 1891 weergegeven zijn, namelijk twee haarden, sokkels en binnenmuren. Ook hier werd nog onder deze elementen een strafigrafisch oudere vloer gevonden.
In de noordwesthoek werd tussen binnenmuren die op de kaart van 1891 staan en tegen de voorgevel twee bakstenen gewelven gevonden. De functie hiervan is niet duidelijk. Mogelijke functies als wateropslag, beerput, warmtecirculatie en kolenkelder lijken allemaal onwaarschijnlijk.

Ook in een sleuf voor nutsleidingen werden ten westen van hotel d’Udekem resten gevonden die allicht ook weergegeven zijn op de kaart uit 1891. Ten westen van de hoofdvleugel staat op deze kaart namelijk een even brede bebouwing met o.m. een kolenkelder. Wellicht zijn de buitenmuren van dit gebouw en resten van de kolenkelder aangetroffen.


Auteurs :  Peleman, Bieke, Studiebureau Archeologie
Datum  : 14-07-2020

Sporen Nieuwe Tijd - Nieuwste Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de gebouwen van hotel d’Udekem werden in de uitgegraven zones oudere structuren aangetroffen onder de huidige vloer. Er zijn geen specifieke vondsten aangetroffen om de ophogingslagen in de diverse ruimtes te dateren, maar er kan van uit gegaan worden dat deze zich situeren in de periode nieuwe tijd/ nieuwste tijd. De oudste fase van gebouw d’Udekem dateert volgens de bouwgeschiedenis uit de 16de eeuw, de latere fases uit medio 17de eeuw en de 18de eeuw.
Mogelijk situeert zich onder het oudste keldergedeelte (volgens de bouwgeschiedenis) een stratigrafisch oudere bouwfase.
Ook in de (beperkt aangelegde) putten buiten werden onvoldoende vondsten in situ aangetroffen om tot een datering te komen. In de aanlegde put in functie van de regenwaterputten werden diverse ophogingslagen aangetroffen boven de natuurlijke ondergrond.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leuven Minderbroedersstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979459 (Geraadpleegd op 24-06-2021)