waarneming

Evergem R4-N458

archeologisch element
ID
979470
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979470

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van de aanleg van een verbindingsweg tussen de en R4 en N458 ter hoogte van het ovaal van Wippelgem te Evergem.

Tijdens het onderzoek werden in totaal 36 sporen aangetroffen. Het ging hier voornamelijk om restanten van perceelsgreppels die, gezien hun oriëntatie en het uitzicht van hun vullingen, eerder van recente aard bleken te zijn. Slechts uit enkele greppelfragmenten kon dateerbaar materiaal verzameld worden, waaronder plastic, wat het vermoeden tot de eerder (sub)recente datering van deze sporen bevestigt. Tijdens de verwerking van de data bleken veel van de greppels zeer goed overeen te komen met de huidige percellering, die ook zichtbaar is op de atlas der buurtwegen (1841), maar niet duidelijk op de Ferrariskaart (1771-1778).

Behalve de perceelsgreppels werden op een drietal locaties, met name in het noorden, centraal en in het zuiden (deze drie locaties lagen zeer ver uit elkaar) enkele sporen aangesneden die initieel als kuilen werden geïnterpreteerd. In de noordelijke zone ging het om één niet-dateerbare (paal)kuil (er kon geen vondstmateriaal herkend worden in het spoor) waarlangs, ondanks het graven van enkele kijkvensters, geen nieuwe sporen werden aangetroffen. In de centrale zone lagen een viertal mogelijke kuilen nabij een greppel. Bij het couperen van een van deze sporen bleek het hier eerder om een verzameling bioturbatie (mollengangen) te gaan. Vermoedelijk zijn ook de andere, niet gecoupeerde, “kuilen” in deze zone als bioturbaties vanuit de nabij gelegen greppel te interpreteren. Ook in de zuidelijke zone werden enkele verkleuringen initieel als kuilen geïnterpreteerd, maar deze bleken, na het couperen van een drietal van de in totaal zes hier aanwezige sporen, ook eerder van natuurlijke aard te zijn.

Aan de hand van de bestudeerde profielen kon gezien worden dat reeds een deel van het oorspronkelijke bodemarchief sterk verstoord werd door land- en tuinbouwactiviteiten.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen, Peleman, Bieke
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Grondsporen volle - late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Houtskoolmeilers.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Evergem R4-N458 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979470 (Geraadpleegd op )