waarneming

Alveringem-Maldegem Lot 3: Oostkamp Driekoningen

archeologisch element
ID
979476
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979476

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9066
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.

Deeltraject 2 (Oostkamp Driekoningen) liep volgens de gegevens van het bureauonderzoek dwars door een grafheuvelgordel. Ook verschillende andere archeologische waarden waren hier gekend. Het sleuven- en opgravingsonderzoek leverden echter weinig sporen uit de metaaltijden op. Van de mogelijke grafheuvelgordel werden geen sporen aangesneden. Een uitzondering hierop waren de resten van een mogelijke urnebegraving die in de proefsleuf net onder de bouwvoor aangetroffen werd. Bij het aantreffen van dit spoor werd uitgebreid gezocht naar restanten van een mogelijke grafheuvel, maar deze werden niet aangetroffen. Vermoedelijk was het heuvellichaam reeds volledig genivelleerd door ploegwerkzaamheden. Ook grotere sites waren eerder zeldzaam. Een uitzondering hierop was een gedeelte van een middeleeuwse landelijke nederzetting die helaas tijdens het veldwerk als recent geïnterpreteerd werd. Bij de uitwerking kon echter vastgesteld worden dat een middeleeuws woonerf aangesneden was.


Auteurs: Peleman, Bieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Grondsporen Middeleeuwen

Datering: 11de eeuw, 12de eeuw, 13de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, meilers, structuren voor houtskoolproductie
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende vermoedelijke perceelsgrenzen. Drie min of meer ronde houtskoolmeilers. Qua datering zorgen deze structuren voor problemen. Er werd slechts één klein aardewerkfragment aangetroffen bij het couperen van een van de houtskoolmeilers. Hierbij bestaat het risico van intrusiviteit. Voorzichtigheidshalve worden de meilers toch als mogelijk (laat)middeleeuws gedateerd.

Ter hoogte van werkput 3 van de zone E40-zuid werden een drietal middeleeuwse gebouwplattegronden aangesneden. Helaas werden deze pas bij de uitwerking herkend, waardoor deze in het veld slechts gedeeltelijk onderzocht zijn of als recent zijn geïnterpreteerd.
Het ging vermoedelijk om twee hoofd- en één bijgebouwen. De hoofdgebouwen bestonden uit de typische drieschepige constructies die frequent bij middeleeuwse opgravingen aangetroffen worden. Helaas werd er zeer weinig vondstmateriaal verzameld, waardoor deze structuur slechts globaal tussen de 11de en de 13de eeuw kan gedateerd worden.
De nederzetting lag op een lichte zandige verhevenheid in het landschap, waardoor het aantreffen van deze structuren niet geheel verwonderlijk is.

Grondsporen metaaltijden

Datering: late bronstijd, middenijzertijd, vroege ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, grafheuvels, greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het deel ten zuiden van de E40 is een enkele structuur aangetroffen die op basis van de typologie in de bronstijd tot middeleeuwen gedateerd kan worden. Gezien de nabijheid van de vele middeleeuwse gebouwplattegronden is het waarschijnlijker dat de structuur deel uitmaakt van dit middeleeuws erf dan dat zij in de metaaltijden gedateerd wordt.

In het deel ten noorden van de E40, te midden de grafheuvels (gedocumenteerd door middel van luchtfotografie), zijn een drietal bijgebouwen aangetroffen en een enkele hoofdplattegrond. Een van de bijgebouwen kon op basis van het aardewerk in de late bronstijd-vroege ijzertijd worden geplaatst, terwijl het hoofdgebouw vanaf de midden ijzertijd wordt gedateerd, dit op basis van het type huisplattegrond. Bewoning, of eerder sporen van occupatie uit deze periode te midden een funerair landschap uit de midden bronstijd is niet ongewoon. Er wordt met de huidige stand van zaken ingeschat dat vanaf de vroege ijzertijd het funerair landschap ook agrarisch wordt ingeschakeld, met hier en daar ook sporadisch een woonhuis nabij een grafheuvel. Het is ook duidelijk dat de grafheuvels op dat ogenblik nog steeds duidelijk zichtbaar waren in het landschap, gezien deze doelbewust worden ontweken bij het oprichten van structuren en/of erfinrichting.

Daarom wordt hier ook even de greppel met deuk vermeld gezien deze zijn uitzonderlijke vorm te wijten kan hebben aan een dergelijk proces. Het ontwijken van een bestaand grafheuvellichaam in jongere greppels is reeds eerder vastgesteld te Oedelem, Ursel en Gent Hogeweg. Het is echter wel opmerkelijk dat deze afwijkende vorm tot zo lang behouden is gebleven gezien hij nog steeds zichtbaar was op de Atlas der Buurtwegen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Alveringem-Maldegem Lot 3: Oostkamp Driekoningen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979476 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.