waarneming

Sint-Niklaas Wallenhof(straat)

archeologisch element
ID
979478
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979478

Beschrijving

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem naar aanleiding van verkaveling.

De aangetroffen archeologische waarden zijn te faseren in de steentijd (jager-verzamelaars), de metaaltijden (ijzertijd), de Romeinse periode en de laat/postmiddeleeuwse periode (tot de tweede helft van de 20ste eeuw).

De cluster van bodemsporen uit de Romeinse periode wordt geïnterpreteerd als de zuidelijke uitlopers van een reeds gekend Romeins nederzettingsterrein net ten noorden van het projectgebied. Wellicht werden één of meerdere potstalwoningen aangesneden. Hierop wijst het voorkomen van een poelvormig spoor waarrond talrijke (paal)kuilen zwermen. De vulling van het poelvormig spoor bevat een grote hoeveelheid vondstmateriaal uit de Romeinse periode.

De sporencluster uit de laat/postmiddeleeuwse periode (met o.a. een gracht van een voormalige erf- of perceelsbegrenzing) wordt geïnterpreteerd als een relict van de voormalige agrarische activiteiten op het terrein, waarvan er reeds gebouwen zijn afgebeeld op de Ferrariskaart (ca. 1775). Ten noorden hiervan is de ondergrond intens verstoord door 20ste eeuwse graafwerkzaamheden in functie van het storten van bewoningsafval.

In eerder beperkte mate en sterk geïsoleerd werden ook sporen van activiteiten uit de prehistorische periode aangetroffen. In een restant van een met humus aangereikte dunne bodemhorizont onder de ploeglaag werden kleine fragmenten van handgevormd aardewerk uit de metaaltijden (ijzertijd) opgemerkt en ingezameld. In dezelfde horizont bevond zich een puntlocatie met lithisch materiaal, nl. vier grote afslagen in (gepatineerde) vuursteen. Omwille van de associatie met de kleine fragmenten van handgevormd aardewerk is het onduidelijk of de stukken hier bewust zijn gedeponeerd/achtergelaten door jager-verzamelaars of door individuen uit de metaaltijden (ijzertijd).


Auteurs :  Peleman, Bieke, Studiebureau Archeologie
Datum  :

Grondsporen 20ste eeuw

Datering: 20ste eeuw, na WO II
Typologie: afvallagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De ondergrond van een deel van het terrein is structureel verstoord door 20ste eeuwse graafwerkzaamheden. De uitgravingen zijn opgevuld met een grote hoeveelheid bewoningsafval uit de 20ste eeuw. Op een aantal glazen recipiënten (medicijn-, wijn-, bier-, colaflessen) is het productiejaar af te lezen. Het gaat in alle gevallen om stukken uit de jaren 1950.

Grondsporen Romeinse periode

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen, nederzettingen, paalkuilen, poelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Poelvormig spoor met talrijke (paal)kuilen rond. De vulling van het poelvormig spoor bevat een grote hoeveelheid Romeins vondstmateriaal.
Wellicht kan de cluster van bodemsporen geïnterpreteerd worden als de zuidelijke uitloper van een reeds gekend Romeins nederzettingsterrein. Waarschijnlijk werden één of meerdere potstalwoningen aangesneden.

Grondsporen Steentijd - Ijzertijd

Datering: ijzertijd, steentijd
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd.
Lithisch materiaal: vier grote afslagen in (gepatineerde) vuursteen. Op basis van patina ruim gedateerd in de periode vanaf het laat-paleolithicum tot en met het laat-mesolithicum.
Omwille van de associatie met de kleine fragmenten van handgevormd aardewerk is het onduidelijk of de stukken hier bewust zijn gedeponeerd/achtergelaten door jager-verzamelaars of door individuen uit de metaaltijden (ijzertijd).

Grondsporen laat - postmiddeleeuwse periode

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgrenzen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gracht van een voormalige erf- of perceelsbegrenzing.
Rood geglazuurd aardewerk uit de late middeleeuwen of Nieuwe Tijd.
Oxiderend gebakken aardewerk uit de late middeleeuwen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Niklaas Wallenhof(straat) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979478 (Geraadpleegd op )