Teksten van Hasselt Oude Kuringerbaan

Hasselt Oude Kuringerbaan ()

Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 41 archeologische sporen aangeduid en beschreven: paalkuilen, greppels, silo en overige kuilen. De sporen zijn voornamelijk in verband te brengen met offsite landbouwactiviteiten uit de middeleeuwen en de post-middeleeuwse periode. Zo werd er een spieker teruggevonden dat in de middeleeuwen te situeren is en een silo voor de opslag van graan uit vermoedelijk de vroege middeleeuwen. Verder zijn een aantal laat-of postmiddeleeuwse greppels aangetroffen die te interpreteren zijn als (perceels)greppels die vermoedelijk landbouwgrond of akkers afbakenden. Eén greppel is op basis van het vondstmateriaal evenwel te dateren in de volle middeleeuwen (ca. 12de eeuw). Tijdens het onderzoek werd voornamelijk aardewerk, maar ook baksteen, natuursteen, glas, ijzeren voorwerpen en productie- of bewerkingsafval van ijzerverwerking aangetroffen. Het aardewerk uit de vroege middeleeuwen betreft handgevormd materiaal dat verschraald is met rode chamotte. Uit de volle middeleeuwen werd Maaslands wit aardewerk teruggevonden, waaronder een zgn. manchetrand van een (kook)pot te dateren in de tweede en derde kwart van de 12de eeuw. Het laat/post-middeleeuws aardewerk kan in drie aardewerkgroepen onderverdeeld worden, nl.: steengoed (Brunssum-Schinveld en Raeren), Elmpterwaar en rood aardewerk.  

Het onderzoeksgebied bevindt zich op ca. 800 m ten noordwesten van de historische kern van de stad Hasselt. Gezien er in de omgeving van het onderzoeksgebied tot op heden geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd levert deze opgraving een belangrijke bijdrage tot een kennisvermeerdering voor het rurale gebied rond Hasselt in de middeleeuwen. De eerste vermelding van Hasselt dateert uit de 12de eeuw, hoewel er al eerder bewoning aanwezig was. De oudste kern van Hasselt ligt op de westelijke oever van de Helbeek/Hellebeek en hier werden verspreid enkele vondsten uit de Romeinse periode aangetroffen, maar er zijn ook aanwijzingen van Neolitische en Merovingische vondsten. Circa 1000 werd de nederzetting het centrum van het graafschap Loon. Hasselt kreeg zijn stadsomwalling in de 13de eeuw.  


Auteurs:  ARCHEBO bvba
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: ARCHEBO bvba: Hasselt Oude Kuringerbaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/362062 (geraadpleegd op )


Vooronderzoek Hasselt Oude Kuringerbaan ()

Op 2 juli 2020 werd in Hasselt Oude Kuringerbaan - Alverbergstraat een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit 4 proefsleuven en 3 kijkvensters. In totaal werden 18 sporen aangetroffen, waaronder 8 greppels. Van 4 paalkuilen vermoed men dat ze behoren tot een spieker. Wegens de afwezigheid van vondstmateriaal is de datering onbekend.


Auteurs:  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Vanderhoydonck, Ingrid: Hasselt Oude Kuringerbaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/357455 (geraadpleegd op )