waarneming

Merelbeke Poelstraat

archeologisch element
ID
979488
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979488

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van herontwikkeling van het terrein.

Tijdens de opgraving aan de Poelstraat in Merelbeke zijn enkel grondsporen aangetroffen. Deze sporen stammen uit verschillende periodes. De oudste sporen zijn een boeiende aanvulling over de kennis van de vroege middeleeuwen voor de regio. In totaal zijn 223 sporen aangetroffen bij het onderzoek. Het betreft voornamelijk sporen uit een (sub)recente periode. Aan de zuidelijke zijde van het vlak zijn veel ontginningskuilen aangetroffen,
die de leesbaarheid bemoeilijken. Tussen deze verstoringen zijn een waterput en gracht uit de vroege middeleeuwen herkend. Deze vondsten sluiten aan bij de vroegmiddeleeuwse resten die zijn aangetroffen op het aanliggende perceel, Merelbeke Caritas. Op het terrein zijn ook de restanten van een ronde geschutspositie uit Wereldoorlog I of II gevonden.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, Peleman, Bieke
Datum  :

(Sub)recente grondsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, zandwinning
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste sporen die bij de opgraving zijn aangesneden, dateren in modernere tijden. De ontginningskuilen die een groot deel van het opgravingsvlak innemen, lijken te plaatsen in de 19de of zelfs 20ste eeuw. In totaal komen 166 zandwinningskuilen voor binnen het
projectgebied.
Ze lijken systematisch aangelegd geweest te zijn in rijen van kuilen met vergelijkbare dimensies en afgeronde rechthoekige vorm. Vulling van heterogeen grijsbruin zand. In enkele kuilen werden vondsten aangetroffen zoals steengoed uit het Rijnland, bodemfragment van een flesje in industrieel wit, handgemaakt grofwandig lokaal aardewerk en een kling in silex.

Aan het noordelijke deel van het opgravingsvlak komen sporen zijn die nog recenter zijn van datering. In totaal gaat het om 44 kuilen. Ze lijken mogelijk verband te houden met de nivellering van het terrein dat oorspronkelijk een gevarieerdere topografie moet hebben gehad, en de
globale werken bij de aanleg van de verschillende constructies op de OCMW-site. Hun vulling is zeer scherp afgelijnd en bestaat uit heterogene donkerbruin, bruin zand. In mindere mate zijn een paar recente leidingen aanwezig, en greppeltjes die in de nieuwste tijd gedateerd worden.

Grondsporen vroege middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Hoewel het aantal vroegmiddeleeuwse sporen vrij beperkt is, leveren zowel de waterput als de gracht een erg relevante bijdrage aan de kennis van de nabijgelegen nederzetting. De oudste structuur die is aangetroffen is de waterput. Op basis van een 14C-datering en het aanwezige vondstmateriaal wordt de waterput in het begin van de vroege middeleeuwen, in de Merovingische periode gedateerd. Op basis van de datering van de waterput is het mogelijk dat deze structuur aansluit bij vondsten op Merelbeke Caritas.

Het archeobotanisch onderzoek op de vulling van de waterput laat toe een reconstructie te maken van het landschap en de economie van de nederzetting. De waterput ligt in het verlengde van een gebogen gracht. De vulling van de gracht bevat materiaal dat ook in de vroege middeleeuwen, in de Karolingische periode dateert. De gracht lijkt mogelijk een afscheiding van één van de occupatiefases te vormen, maar gezien de beperkte hoeveelheid sporen binnen de opgraving is het moeilijk hierover uitspraken te doen. De dichtstbijzijnde Karolingische sporen op Merelbeke Caritas liggen op ongeveer 30m ten zuiden van de gracht. Naar westelijke richting is de positie van de gracht niet gekend. De
aanwezigheid van een gebouw van het OCMW, met ondergronds niveau hebben de bodem hier ernstig verstoord. Op de site van Merelbeke caritas komt deze gracht niet voor. De waterput en gracht die zijn aangesneden bij de opgraving aan de Poelstraat in Merelbeke,
en het onderzoek op Merelbeke Caritas bieden een interessante aanvulling op de kennis van de vroege middeleeuwen voor de regio.

Wereldoorlog II grondsporen

Datering: WO II
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een recent spoor kon in verband gebracht worden met militaire activiteiten op het plangebied. Het betreft een ronde structuur van ongeveer 2m in diameter, met een zeer heterogene gevlekte vulling van zandige versmeten moederbodem. In doorsnede vertoont het spoor een vlakke bodem met een centrale verhoging. Het spoor is maximaal 0,75m diep onder het archeologisch vlak. In de vulling zijn geen vondsten aangetroffen. Naar analogie met soortgelijke sporen uit andere opgravingen lijkt het om een kleine geschutspositie of mitrailleurspositie te gaan, vermoedelijk daterend in WOII. Dit spoor kan mogelijk aansluiten bij de loopgraaf die op Merelbeke Caritas is aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Merelbeke Poelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979488 (Geraadpleegd op )