waarneming

Aalst Siesegemkouter

archeologisch element
ID
979605
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979605

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 2962
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe weg en een crematorium.

Verschillende vuursteenvondsten uit het vroeg- en midden mesolithicum wijzen erop dat deze oude beekvallei al in de prehistorie groepen jagers – verzamelaars aantrok. Zij trokken op de flanken van deze beekvallei hun tijdelijke kampen op om er onder andere vuurstenen werktuigen te vervaardigen. Het oorspronkelijke loopvlak bleef echter niet bewaard, en de vondsten van de site zijn enkel in de vulling van boomvallen en jongere sporen bewaard gebleven.

Daarnaast werden ook resten van een mogelijk gebouwplattegrond teruggevonden die op basis van vormelijke kenmerken en radiokoolstofdateringen gedateerd kan worden in de eerste helft van het 3de millennium cal BC of het finaal-neolithicum. De aangetroffen structuur is echter slechts fragmentarisch bewaard, en omvat naast twee diepgefundeerde nokpalen, een aantal kleinere paaltjes en een fragment van een standgreppel. De enige tot nu toe gekende gebouwplattegronden uit deze periode in Vlaanderen werden aangetroffen te Waardamme en Eine. In dit licht kan de vondst te Aalst als een belangrijke aanvulling beschouwd worden.

Verder troffen de archeologen binnen het areaal van deze kleinschalige opgraving een gebouw aan uit de late bronstijd. Rond deze twee zones zijn verschillende kuilen gevonden, die vermoedelijk dienden als opslagplaatsen voor voedsel. Enkele kuilen leverden mooie vondsten op zoals grote fragmenten van handgemaakte potten. Uit de Romeinse periode werd een crematiegraf opgegraven.


Auteurs: Peleman, Bieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA

Finaalneolithische Nederzettingssporen

Datering: finaalneolithicum
Typologie: nederzettingen, paalsporen, standgreppels
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele nederzettingssporen uit het neolithicum die geïnterpreteerd kunnen worden als mogelijke restanten van een finaal-neolithisch gebouw.
Twee duidelijke nokstaanders, een restant van een greppel en enkele paalsporen. Uit de greppel en een paalspoor komen enkele fragmenten handgevormd aardewerk. Op het houtskool afkomstig van de twee nokstaanders werden twee radiokoolstofdateringen uitgevoerd.

Lithische artefacten

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum, metaaltijden, neolithicum
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het ensemble geregistreerd te Aalst-Siesegemkouter wijst op de aanwezigheid van een vindplaats uit het (midden-?)mesolithicum. Er zijn ook enkele indicaties voor menselijke aanwezigheid in andere periodes. Zo zou één artefact eventueel tot het finaalpaleolithicum kunnen gerekend worden, en enkele artefacten kunnen in het neolithicum of mogelijk in de metaaltijden geplaatst worden. Hoewel typische finaalneolithische gidsfossielen ontbreken, staan sommige van deze laatstgenoemde artefacten mogelijk in relatie met de finaalneolithische bewoningssporen geattesteerd op het terrein.

Het lithische ensemble:
- 4 microlieten
- verkorte klingschrabber
- gepolijste afslag
- geretoucheerde afslagen
- debitagemateriaal
- kern
- kernrandkling
- klopper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalst Siesegemkouter [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979605 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.