waarneming

Leliestraat 13

archeologisch element
ID
979627
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979627

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn resten van een rurale nederzetting en/of schans uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd gevonden. Het betreft paalkuilen, kuilen, greppels en een mogelijke potstal. De site is gelegen aan de rand van het Bois de Beeck, op een zandige opduiking omgeven door meer lemige bodems.

De sporen die werden aangetroffen bij de opgraving van het terrein worden voornamelijk toegeschreven aan de Nieuwe Tijd. De aangetroffen sporen werden in vijf categorieën onderverdeeld. Het gros van de sporen werd geïndentificeerd als Paalkuil, Kuil, of Greppel. Daarnaast werd er ook een potstal en enkele grondsporen die als vlek worden beschouwd, aangetroffen. De sporen maken deel uit van een boerenerf uit de Nieuwe Tijd. Een deel van dit erf valt buiten de opgravingszone. Dit wordt ook bevestigd door het historisch kaartmateriaal. Het woongebouw bevindt zich net ten westen van het onderzoeksgebied. 

Er werd echter ook aardewerk aangetroffen dat in de Volle en/of Late Middeleeuwen dateert. Deze middeleeuwse scherven werden veelal aangetroffen
in sporen waar ook jonger aardewerk uit verzameld werd, waardoor de vulling van het spoor niet als Middeleeuws beschouwd kan worden. Ook de vulling van deze sporen stemt overeen met de sporen die in de Nieuwe Tijd gedateerd worden. Desalniettemin kan het aantreffen van Vol en/of  Laatmiddeleeuws (zwerf)materiaal een indicatie zijn voor activiteiten op het terrein in deze periode.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Hoeve/schans uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: agrarische nederzettingen, greppels, kuilen, paalsporen, potstallen, schansen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
106 sporen: paalkuilen, kuilen, greppels en een mogelijke potstal.
De aanwezigheid van een dubbel greppelsysteem doet vermoeden dat hier mogelijk een schans gelegen heeft.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leliestraat 13 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979627 (Geraadpleegd op )