waarneming

Antwerpen Ekeren Laar 30

archeologisch element
ID
979678
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979678

Beschrijving

Binnen het onderzoeksgebied komen zowel grondsporen als muurresten voor. De grondsporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels, verstoringen en natuurlijke sporen. Sommige sporen hebben een onbepaalde datering, maar de meerderheid van de sporen kan worden toegeschreven aan de late middeleeuwen en/of de nieuwe tijd.

De oudste muurresten zijn de muren M1 t.e.m. M6, die geïnterpreteerd kunnen worden als de resten van de kapel van het ‘Klooster van Mishagen in ’t quade Laer’ (eind 15de eeuw), met M6 als de pijler van een kleine brug over een gracht die langs de westelijke zijde van de kapel liep. De muren vM4, vM5 vM7-9, M7 en M8 behoren tot een voorloper van het hoevegebouw met schuur, opgetrokken uit recuperatiemateriaal van de afbraak van de kapel. De muren vM3, vM6 en vM10 behoren tot de recentste fase en zijn de funderingen voor het huidige hoevegebouw en van de schuur die voorafgaand aan het onderzoek werd afgebroken.

Er komen drie parallelle greppels voor in het noorden van het onderzoeksgebied, met een onbepaalde datering. Ze worden oversneden door greppel S8, die er dwars over liep. Deze greppel dateert in de late middeleeuwen

Het natuurwetenschappelijk onderzoek heeft ook extra informatie opgeleverd, namelijk dat er naast landbouw ook aan veeteelt werd gedaan en dat het klooster beschikte over sier- en moestuinen.

Het pollenspectrum bestaat zowel uit pollen van een meer natuurlijke herkomst (de pollenregen en wellicht aanvoer via water) als van menselijke en van dierlijke fecaliën, alsook wellicht andere vormen van afval. Onder aanname dat het gedeponeerde pollen dat uit de pollenregen niet te sterk overheerst, kunnen onder voorbehoud enkele globale uitspraken worden gedaan over het toenmalige landschap. Het pollenonderzoek wijst op een landschap dat een zekere mate van bebossing had en grasland lijkt eveneens een belangrijk deel van het landschap te hebben gevormd. Het pollenbeeld wijst verder in de richting van een of meerdere tuinen met sierplanten nabij de gracht. In deze tuinen stonden allicht ook fruit- en notenbomen en moeskruiden, maar het is niet mogelijk dit met zekerheid te zeggen, aangezien dit pollen ook in (menselijke) fecaliën of ander afval aanwezig kan zijn geweest. Hetzelfde geldt voor het pollen van veldgewassen, dat zowel afkomstig kan zijn van de cultuurgewassen op eventuele akkers rond de site, of van de uitwerpselen van mensen en dieren.


Bron: Claessens L. 2019: Eindverslag archeologische opgraving Ekeren (Antwerpen) - Laar 30, Rapporten All-Archeo bvba 640. Temse: All-Archeo bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

15de-eeuwse kapel

Datering: tweede helft 15de eeuw
Typologie: kapellen (gebouwen en structuren), muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muren M1 t.e.m. M6 zijn resten van de kapel. M6 is restant van een pijler van een kleine brug over een gracht ten westen van de kapel.

Late middeleeuwen greppels

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie parallelle greppels in het noorden van het onderzoeksgebied

Nieuwe tijd Hoeve

Datering: nieuwe tijd
Typologie: hoeven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muren opgebouwd uit bakstenen recuperatiemateriaal, soms zelfs in volledige blokken, alsook enkele blokken natuursteen. Het gerecupereerde materiaal is afkomstig van de afbraak van de kapel op het einde van de 17de of in de 18de eeuw.
De muren kunnen mogelijk gerelateerd worden aan een oudere schuur die tegen de woning aangebouwd was, voordat de (recent afgebroken) schuur vergroot en onderkelderd werd. Dit plaatst de oudere muren in de 18de-19de eeuw en de recentste schuur in de 19de-20ste eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Antwerpen Ekeren Laar 30 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979678 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.