waarneming

Wellen Berlingen Bronstraat

archeologisch element
ID: 979725   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979725

Beschrijving

Over de lengte van de Bronstraat nr. 2 en nr. 3 (verwachtingszone 1) werden geen sporen en vondsten aangetroffen. Het ontbreken hiervan kan verklaard worden door het feit dat het merendeel van de werken in het aanwezig colluvium plaatsvond dat op deze locatie gemiddeld minimaal 1,8 m dik bleek te zijn. De moederbodem werd enkel plaatselijk op de bodem van de stuwgracht (PP13, 52,60 m TAW) en op het diepste punt van de rioleringssleuf (PP1, 52,35 m TAW) aangesneden. Nergens was in de aangesneden moederbodem een profielontwikkeling (een E- en/of B-horizont) bewaard. Dit wijst er op dat een deel van het oorspronkelijk bodemprofiel reeds weg geërodeerd is. Eventueel aanwezige archeologische sporen zullen hierdoor geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn. Daarnaast bleek de bodem op een aantal plaatsen reeds sterk verstoord te zijn. Ook bij de verwachtingszone rond de Sint-Agathakerk (verwachtingszone 2) bleek een volledig verstoorde bodem aanwezig te zijn en werden er geen sporen en vondsten aangetroffen. Hoewel slechts een deel van deze zone kon opgevolgd worden, kan over het ganse onderzoekstracé van een verstoorde bodem worden uitgegaan en dit door de vele nutsleidingen die reeds ter hoogte van het wegtracé aanwezig waren.


Bron     : Vanaenrode W., Van de Staey I. & Driesen P. 2019: Eindverslag Berlingen, Bronstraat – Werfbegeleiding van de rioleringswerken en aanleg van een stuwgracht, ARON rapport 698. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON
Datum  : 18-08-2020

Gebeurtenis:
  • Werfbegeleiding Wellen Berlingen Bronstraat (controle van werken: van 23-04-2018 tot 18-12-2018)
    • Bron: Vanaenrode W., Van de Staey I. & Driesen P. 2019: Eindverslag Berlingen, Bronstraat - Werfbegeleiding van de rioleringswerken en aanleg van een stuwgracht, ARON rapport 698. Tongeren: ARON bvba.
      Literatuur (2019)
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/357

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wellen Berlingen Bronstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979725 (Geraadpleegd op 05-12-2020)