waarneming

Poperinge Ieperstraat 94

archeologisch element
ID
979794
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979794

Beschrijving

Het oudste spoor omvat een enkele paalkuil die op basis van het aardewerk in de vulling in de ijzertijd kon gedateerd worden. De oudste middeleeuwse sporen zijn op basis van het aardewerk te dateren in de 13de eeuw. De laatmiddeleeuwse bewoning binnen de Sint-Jansparochie zal wellicht zijn grootste groei kennen in de 14de eeuw. Er zijn vrij veel ontginningskuilen aanwezig met materiaal uit deze periode. Een grote nood aan leem toont aan dat er wellicht verschillende nieuwe gebouwen werden opgetrokken, waarbij de vakwerkbouw vermoedelijk de belangrijkste bouwmethode was in deze periode.

Langsheen de Ieperstraat zijn wellicht al in deze periode woningen opgetrokken, waarvan ook enkele restanten aangetroffen werden in het archeologisch bodemarchief. Een brede gracht parallel aan de Ieperstraat werd als een brede perceelsgracht geïnterpreteerd, waardoor ook een deel van de laatmiddeleeuwse perceelsindeling kon achterhaald worden.

Opvallend was wel dat de postmiddeleeuwse periode eerder een beperkte hoeveelheid sporen heeft nagelaten, of een deel van het terrein afgegraven werd of dat de afvalstucturen en kuilen die tot deze fase horen elders op het terrein liggen, kon niet achterhaald worden. Uit de 19de-20ste-eeuw dateerde een voorheen onbekend keldervolume.

Als onderdeel van de uitwering van de opgraving van Poperinge-Ieperstraat 94 is een macrorestenstaal uit een afvallaag in de perceelsgracht onderzocht. Het staal dateert uit de periode van de late 14e tot vroege 15e eeuw. Het staal bevat een grote diversiteit aan goed geconserveerde macroresten.


Bron     : Van Remoorter O. 2019: Eindverslag Opgraving Poperinge-Ieperstraat 94, BAAC Vlaanderen Rapport 1049. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

13de-14de eeuw ophogingslaag

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Globaal genomen werden de meeste sporen door deze eerste ophogingslaag heen gegraven. Het materiaal in deze laag kon in de 13de-14de eeuw gedateerd worden.

14de eeuw perceelsgreppel

Datering: eerste helft 15de eeuw, tweede helft 14de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, biologisch materiaal, leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De perceelsgracht kende een uitgebreide gebruiksgeschiedenis, waarvan één fase tussen de late 14e en de vroege 15e eeuw te dateren viel. Deze fase werd gekenmerkt door het gebruik van deze gracht als open riool/stortplaats. Er werd zeer veel aardewerk, maar ook leer en organisch materiaal in deze vulling aangetroffen.

Erfgoed kenmerk 2

Datering: 14de eeuw
Typologie: extractiekuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ijzertijd paalkuil

Datering: ijzertijd
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Paalkuil die op basis van het aardewerk in de vulling in de ijzertijd kon gedateerd worden. De paalkuil was moeilijk af te lijnen. In de kern van het spoor werden vrij veel handgevormde scherven aangetroffen.

Late middeleeuwen bewoningssporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten, riolen, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-twee fragmenten van funderingen in ijzerzandsteen
-mogelijk lemen vloerniveau waargenomen in een profiel

Nieuwe tijd bewoningssporen

Datering: 16de eeuw, 18de eeuw
Typologie: kelders, kuilen, muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
enkele funderings- en muurresten en enkele grondsporen

Nieuwste tijd kelder

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: kelders
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Poperinge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Poperinge Ieperstraat 94 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979794 (Geraadpleegd op )