waarneming

Tielt Marialoopbeek

archeologisch element
ID
979903
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979903

Beschrijving

In de zuidelijke zone van het onderzoeksgebied werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Er werden in totaal veertien boringen uitgevoerd. Hieruit bleek dat de kans op het aantreffen van steentijdartefactensites laag is. Vervolgens werd geconcludeerd dat deze zone mogelijk geen relevante sporensites zal opleveren. Gezien de lage en natte positie (alluviale context). De noordelijke zone van het projectgebied werd onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek bestond uit 4 sleuven. Op twee greppels na, heeft dit geen archeologisch relevante sporen opgeleverd. De greppels worden als perceelgrens geïnterpreteerd omwille van het parallelle verloop met de bestaande perceelsgrenzen. Daarom dateren de archeologen deze greppels in de nieuwe of nieuwste tijd.


Auteurs :  VUhbs archeologie
Datum  :

Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppels die als perceelsgreppel zijn geïnterpreteerd worden, gezien hun parallelle verloop met de huidige perceelgrens.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tielt Marialoopbeek [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979903 (Geraadpleegd op )