waarneming

Droogdokkenpark

archeologisch element
ID
979943
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979943

Beschrijving

In het najaar van 2017 en april 2018 is een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd voor de aanleg van het Belvédère van het Park Noorderdokken te Antwerpen. Het doel was om eventueel aanwezige archeologische waarden veilig te stellen en een profiel op de Scheldedijk te registreren. Deze doelen zijn deels bereikt. In de zuidelijke uitgravingszone konden een deel van een dijklichaam en een houten beschoeiing worden gedocumenteerd. Daarnaast zijn diverse structuren langs de dijk aangetroffen, die waarschijnlijk onderdeel uitmaakten van de activiteiten bij de zaagmolen, die hier aanwezig was. Ook kon de eindfase van deze bebouwing en de herinrichting van het terrein worden gedocumenteerd. In het noordelijk deel van het onderzoeksterrein was de documentatie van een profiel op de Scheldedijk gepland. Door de wijze van uitgraven kon geen profiel haaks op de dijk worden aangelegd. Er zijn diverse lagen van het dijklichaam in het vlak opgetekend, maar door het ontbreken van profielen (vanwege de damwanden) kon de stratigrafie en de relatie met de lagen in de zuidelijke zone niet worden vastgesteld.

De oudste fase van de Scheldedijk lijkt te dateren uit de late middeleeuwen of begin van de nieuwe tijd. Na de aanleg van ‘den Steenen Dijck’ is de zone aan de westzijde van de Scheldedijk ingericht voor economische activiteiten. Dit zal in de loop van de 17de eeuw geweest zijn. Op de onderzoekslocatie wordt een zaagmolen met bijgebouwen gevestigd. De aangetroffen gebouwen staan nog afgebeeld op le Beauplan uit 1853. Op de kaart van Scheepers uit 1886 is het gebied inmiddels heringericht voor de aanleg van de dokken. Het aardewerk dat bij de structuren is aangetroffen, stamt vrijwel zonder uitzondering uit de tweede helft van de 19de eeuw. Dit materiaal moet dan tot de laatste fase van het gebruik van de gebouwen behoord hebben. Ook de afdekkende mortellaag is dan in deze periode te dateren. Vervolgens is het terrein voor de dokken verder opgehoogd, waarna het opnieuw bebouwd kon worden.

De uitgravingen voor het huidige project gingen niet dieper dan de lagen van het dijklichaam. De werfbegeleiding kan daarom geen uitsluitsel geven over archeologische waarden onder het dijklichaam. In het dijklichaam zijn geen archeologisch relevante structuren aanwezig.


Bron: Hazen P.L.M. 2019: Sporen langs de oude Scheldedijk. Een werfbegeleiding te Park Noorderdokken te Antwerpen, VEC rapport 85. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Auteurs: Hazen, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Middeleeuwen-nieuwe tijd aardewerk

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste scherven stammen uit de periode tussen 1400 en 1600 en bestaan uit fragmenten van een viertal potten.

Nieuwe en nieuwste tijd dijk

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten, dijken, muurresten
Materiaal: aardewerk, hout, pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De restanten van een houten beschoeiing tonen dat de oudste fase van de Scheldedijk lijkt te dateren uit de late middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd. Na de aanleg van ‘den Steenen Dijck’ is de zone aan de westzijde van de Scheldedijk ingericht voor economische activiteiten.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kelders, molens, muurresten, vloeren, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zaagmolen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Droogdokkenpark [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979943 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.