waarneming

Merelbeke Lembergsesteenweg

archeologisch element
ID
979951
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979951

Beschrijving

Tijdens het vlakdekkende archeologisch onderzoek werden voornamelijk sporen van landindeling of erfafbakening en drainage van het projectgebied aangetroffen die zich grosso modo in de 15de -16de eeuw laten dateren op de overgang van de late middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Er werden geen duidelijke erven of andere archeologische structuren aangetroffen, op enkele diepere waterkuilen na. Er werden ook vondsten uit de Romeinse periode en de 13de eeuw aangetroffen maar deze vondsten zijn fragmentarisch en sterk verweerd, vermoedelijk gaat het om intrusief materiaal dat via bemesting van de bodem op de site terecht gekomen is van om een site of nederzetting in de ruimere omgeving.

De aanwezigheid van de aangetroffen agrarische off-site sporen en de afwezigheid van archeologische structuren valt vermoedelijk deels te verklaren door de nattere landschappelijke ligging nabij een beek in de pleistocene Scheldevallei. De gekende Romeins-middeleeuwse bewoningskern van Merelbeke ligt zuidelijker op de tertiaire getuigenheuvel die hoger, droger en vermoedelijk ook landbouwkundig interessanter en productiever was door de meer lemige eolische pleistocene afzettingen aldaar.

De aangetroffen sporen lijken bijgevolg eerder overeen te komen met de historische bronnen van een bebost Merelbeke met een definitieve ontginning in de 15de-16de eeuw. De toenemende bouw van buitenverblijven door Gentse families in de onmiddellijke omgeving heeft hierbij mogelijk ook een rol gespeeld.


Bron     : De Brant R. 2019: Merelbeke Lembergsesteenweg (Merelbeke, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Eindverslag. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

Off site postmiddeleeuws

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, archeologische depots, grachten (infrastructuur), kuilen, perceelsgreppels, waterkuilen
Gebeurtenis:
  • Opgraving Merelbeke Lembergsesteenweg
    • Bron: De Brant R. 2019: Merelbeke Lembergsesteenweg (Merelbeke, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Eindverslag. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
      Literatuur ()
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/443

Beschrijving:
De aangetroffen sporen zijn eerder te interpreteren als landindeling, perceelsafbakening, drainage en enkele (water)kuilen, diepere grachtdelen, die hiermee gelinkt zijn. Er is dus eerder sprake van agrarische off-site fenomenen. Deze lijken zich voornamelijk in de late middeleeuwen te situeren in de overgang naar de nieuwe tijd (15de- 16de eeuw).

Het aangetroffen vondstenmateriaal betreft voornamelijk aardewerk en is eerder beperkt in aantal. Voor de Romeinse periode en de 12de-13de eeuw gaat het om vrij kleine aardewerkfragmenten waarvan vermoed wordt dat ze afkomstig zijn van buiten het projectgebied. Mogelijk werden ze met bemestingsmateriaal aangevoerd van een nabij erf of nederzetting. Voor de 15de-16de eeuw gaat het opvallend om grotere en beter bewaarde aardewerkfragmenten die in de grachten en greppels werden gedumpt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Merelbeke Lembergsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979951 (Geraadpleegd op )