waarneming

Beveren Donkvijverstraat

archeologisch element
ID
979980
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979980

Beschrijving

Bij het onderzoek werden slechts twee spoorcategorieën aangetroffen, namelijk kuilen en greppels. Het grootste deel van de kuilen kon worden toegewezen aan één enkele structuur, namelijk een middeleeuws hoofdgebouw van het type H1 volgens Huijbers. Waar dit type algemeen gedateerd kan worden tussen 900 en 1200 n.Chr., werd de structuur aan de Donkvijverstraat op basis van 14C-analyse gedateerd tussen 890 en 1020 n.Chr. (95,4% probability), met een mogelijke verfijning tussen 945 en 990/995 n.Chr. (44,8% en 47,1% probability).

Ten noorden van het hoofdgebouw waren meerdere greppels aanwezig. Door de sterk gelijkende vullingen was het niet mogelijk om een relatieve chronologie op te stellen. Het aardewerk in deze greppels wijst echter ook op een datering in de volle middeleeuwen. De sterk gelijkende oriëntatie van de greppels en het hoofdgebouw lijken verder te bevestigen dat ze gelijktijdig zijn. De greppels kunnen dan ook geïnterpreteerd worden als de afbakening van het landbouwareaal dat bij het hoofdgebouw hoorde.

Binnen het landbouwareaal werden meerdere individuele kuilen waargenomen. Twee hiervan kunnen op basis van hun omvang getypeerd worden als waterkuilen. Net als de greppels kunnen deze op basis van het aanwezige aardewerk gedateerd worden in de volle middeleeuwen en lijken ze gelijktijdig te zijn met het hoofdgebouw.

De datering van de site in de 10de eeuw is van groot belang voor de historische schets van de middeleeuwse evolutie van bewoning in het Waasland. Tot op heden werd namelijk steeds uitgegaan van een uiterst beperkte aanwezigheid tot in de 11de eeuw en een meer uitgesproken expansie in de 12de eeuw. Op basis van de tot nu toe beschikbare historische en archeologische bronnen werd verondersteld dat de bewoning in het Waasland zich in de vroege middeleeuwen en het begin van de volle middeleeuwen enkel concentreerde langsheen de grote waterlopen Durme en Schelde. Deze site, alsook enkele andere sites in het Wase binnengebied, lijken er nu echter op te wijzen dat er toch al sprake is van vroegere bewoning en dat de “herkolonisatie” van het Waasland reeds vroeger begon dan gedacht.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Middeleeuwse bewoning

Datering: 10de eeuw, vroege middeleeuwen
Typologie: kuilen, nederzettingen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Donkvijverstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979980 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.