waarneming

Wingene Eikenstraat

archeologisch element
ID
979985
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979985

Beschrijving

Het eerste gebruik van de site moet worden gesitueerd in het zuidelijke gedeelte. Hier bevinden zich twee zespostenspiekers en een vierpostenspieker die op basis van de 14C-dateringen en het vondstmateriaal in de vroege ijzertijd (ca. 800-500 v.Chr.) kunnen worden geplaatst. De twee zespostenspiekers overlappen elkaar in het vlak zonder dat de sporen zelf elkaar oversnijden. Gezien de oriëntatie en inplanting van beide gebouwen exact dezelfde is en de dimensies zeer nauw bij elkaar aanleunen, is het waarschijnlijk dat de gebouwen elkaar snel opvolgen in de tijd. Het is onduidelijk of het terrein na opgave van deze gebouwen continu in gebruik bleef tot een nieuwe fase in de noordelijke terreinhelft tot stand kwam. Deze fase kent twee subfases die beide in de overgangsperiode van de midden (ca. 500-250 v.Chr.) naar de late ijzertijd (ca. 250-50 v.Chr.) moeten worden gesitueerd. De eerste subfase wordt gevormd door een zespostig bijgebouw en twee parallelle greppels die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met een greppel/gracht die werd aangetroffen in het noordelijke, sterk verstoorde terreindeel tijdens het proefsleuvenonderzoek. In de volgende fase worden deze greppels opgegeven ten voordele van een nieuwe brede gracht die het zespalig bijgebouw oversnijdt. In deze fase wordt de oriëntatie van het erf gewijzigd van noordoost-zuidwest naar oost-west. Twee vierpalige bijgebouwen net ten zuiden van de gracht behoren eveneens tot deze fase. In de komende periode wordt het erf verlaten en het enige jongere spoor betreft een postmiddeleeuwse greppel. Daarnaast werden tijdens het onderzoek ook enkele recente sporen geattesteerd waaronder een reeks weidepaaltjes en enkele diepere vergravingen. De archeologische sporen bleven desondanks deze ingrepen relatief goed bewaard. Het vondstmateriaal bestaat bijna uitsluitend uit handgevormd aardewerk dat in de verschillende fases kan worden geplaatst. De meest opmerkelijke vondst betreft een soort kleiplaatje of deksel (?) uit gebakken klei. Daarnaast werden ook een groot aantal fragmenten van eenzelfde omvangrijke drieledige pot aangetroffen.


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Wingene Eikenstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: archeologische objecten, nederzettingen, paalkuilen, perceelsgreppels, vierpostenspijkers

Midden ijzertijd

Datering: middenijzertijd
Typologie: archeologische objecten, nederzettingen, paalsporen, perceelsgreppels, spijkers

Post middeleeuwse greppel

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels

Vroege ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: archeologische objecten, nederzettingen, paalkuilen, paalsporen, zespostenspijkers

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wingene Eikenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979985 (Geraadpleegd op )