waarneming

Izegem 't Pandje

archeologisch element
ID
980026
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980026

Beschrijving

Er werden slechts twee sporen aangetroffen die ouder gedateerd worden dan de late ijzertijd. Aanvankelijk was de datering onbekend en werd de mogelijkheid open gelaten dat het ging om brandrestengraven. Om daarover enige zekerheid te verkrijgen werd van een houtskoolstaal van deze sporen (S10 en S155, zie Figuur 28) een 14C-datering bekomen. Daaruit bleek dat het ging om sporen die respectievelijk gedateerd konden worden in het Neolithicum (2820-2740BC) en de midden—bronstijd (1460-1370BC). Het lijkt daarmee onwaarschijnlijk dat het om brandrestengraven gaat. Wellicht betreft het in beide gevallen eerder brandresten van een natuurlijk fenomeen zoals een bosbrand.

Er werden drie brandrestengraven opgegraven (inclusief proefsleuvenonderzoek en waarvan één verstoord door recente leidingen) die aan de hand van het reducerend gebakken handgevormd aardewerk en 14C-dateringen geplaatst konden worden in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode. Voor deze periode gaat het dus om een site van funeraire aard.

Van de geregistreerde sporen konden er drie grachten gedateerd worden in de late middeleeuwen. Twee parallelle noord-zuid georiënteerde grachten hebben een verdedigende functie gehad in de vorm van een landweer. De derde oost-west georiënteerde gracht diende als afbakening. Er werd ook één greppel uit de nieuwe tijd aangetroffen.

De meeste sporen zijn te dateren in de nieuwste tijd. Het gaat om kuilen op parallelle rijen ten opzichte van elkaar, met gelijke onderlinge afstand, waarvan er twee types onderscheiden kunnen worden. De hypothese is dat het gaat om een consistente manier van afvaldepositie na productieactiviteiten gerelateerd aan kalkwinning.

Er werd één kuil aangetroffen met geoxideerde resten van een prikkeldraadversperring. Tevens werd in hetzelfde spoor een fragment van een Duitse steelhandgranaat gevonden. Mogelijks betreft het een depositie van materiaal dat niet meer nodig bleek na het einde van Wereldoorlog I in 1918.

Uit het fysisch antropologisch onderzoek van het botmateriaal uit brandrestengraven S57 uit het proefsleuvenonderzoek en S141 uit de opgraving volgde een determinatie van de menselijke resten. Beide crematies bevatten vermoedelijk menselijk botmateriaal, waarbij het axiaal skelet en het viscerocranium volledig ontbreken. Er kon bepaald worden dat beide individuen ten minste 20 jaar oud zullen zijn geweest. Het geslacht, een lichaamslengte of ziekteverschijnselen waren niet meer te achterhalen. Beide crematies werden goed tot zeer goed verbrand bij een temperatuur van 650-800+°C.


Bron: Pepermans J. 2019: Archeologische opgraving. Eindrapport. Izegem ’t Pandje (prov. West-Vlaanderen). Ingelmunster Monument Vandekerckhove nv.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Late bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, brandlagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden sporen aangetroffen die ouder gedateerd worden dan de late ijzertijd. Deze sporen werden gedateerd door een C14-datering uit te voeren op houtskoolstaal. Daaruit bleek dat het ging om sporen die gedateerd konden worden in de midden—bronstijd (1460-1370BC). Wellicht betreft het eerder brandresten van een natuurlijk fenomeen zoals een bosbrand of kan het aspect 'oud hout' een rol spelen.

Late ijzertijd - vroeg-Romeinse periode

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, brandrestengraven
Gebeurtenis:

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Neolithicum

Datering: neolithicum
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, brandlagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden sporen aangetroffen die ouder gedateerd worden dan de late ijzertijd. Deze sporen werden gedateerd door een C14-datering uit te voeren op houtskoolstaal. Daaruit bleek dat het ging om sporen die gedateerd konden worden in het Neolithicum (2820-2740BC). Wellicht betreft het eerder brandresten van een natuurlijk fenomeen zoals een bosbrand of kan het aspect 'oud hout' een rol spelen.

Nieuwe tijd - Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, greppels, kalkwinning
Gebeurtenis:

WO I

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één ca. 30cm diepe kuil met relatief platte onderkant aangetroffen die aan de hand van de prikkeldraadversperring en een fragment van een Duitse steelhandgranaat in verband gebracht kan worden met WOI. De vulling van de kuil betrof zeer vermengd grijs zandleem met wittig groene en oranje vlekken. Aangezien het nabijgelegen klooster tijdens de oorlog diende als lazaret en bovendien bezet werd door de Duitsers, is het niet ongewoon om deze restanten aan te treffen in de zone die toen gebruikt werd als moestuin van het klooster.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Izegem 't Pandje [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980026 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.